Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Lokale ledere efterspørger mere støtte til bæredygtig og tilgængelig transport for bedre beskyttelse af borgernes sundhed og miljøet  

Dekarbonisering af transportsektoren er afgørende, hvis man vil tackle klimakrisen og forbedre borgernes sundhed og levestandard. I sine udtalelser om det transeuropæiske transportnet og den nye EU-ramme for mobilitet i byer, der blev vedtaget på plenarforsamlingen den 11. oktober, opfordrer Det Europæiske Regionsudvalg (RU) til bedre regler og tilstrækkelige finansielle midler til at forbinde EU's territorier gennem tilgængelige og bæredygtige transportnet og ved at udvikle emissionsfri og økonomisk overkommelig offentlig transport i byerne.

Europæiske byer og regioner spiller en vigtig rolle med hensyn til at fremme og udvikle tilgængelig og bæredygtig transport i EU. De står i spidsen, når det gælder opfyldelse af dekarboniseringsmålene, som man har fastlagt på EU-niveau og i udbredelsen af transportnet for alle EU-områder, der styrker den sociale, økonomiske og territoriale samhørighed og vender den voksende risiko for mobilitetsfattigdom i landdistrikterne.

Medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg vedtog den 11. oktober på plenarforsamlingen en række udtalelser om det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og den nye EU-ramme for mobilitet i byer, samtidig med at man opfordrede til større inddragelse af lokale og regionale myndigheder i udviklingen af politikker og retningslinjer for udbredelsen af bæredygtige og tilgængelige transportsystemer i EU's regioner og byer.

Lokale og regionale myndigheder bidrager aktivt til planlægningen og finansieringen af transportinfrastrukturen i deres områder. Af samme grund har de i udtalelsen om Retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som RU's medlemmer vedtog på udvalgets plenarforsamling den 11. oktober, opfordret til øget inddragelse af regionerne i det transeuropæiske netværks (TEN-T) forvaltningsstruktur.De understregede, at lukning af huller og fjernelse af flaskehalse og tekniske hindringer i transportsektoren er den bedste måde at skabe konkret europæisk merværdi på for Europas borgere. TEN-T, der går ud på gennemførelse og udvikling af et multimodalt transportnet i hele Europa, til fordel for de mest energivenlige transportformer, indeholder en stærk europæisk merværdi og udgør rygraden i samhørighed og konnektivitet i alle regioner, lyder det i udtalelsen.

CO2-udledning fra transportsektoren, navnlig fra personbiler og lastbiler udgør en tredjedel af EU's samlede drivhusgasemissioner. Ved at anlægge infrastruktur til lavemissions- og nulemissionsmobilitet vil TEN-T spille en vigtig rolle med hensyn til at nå klimamålene i den europæiske grønne pagt og Parisaftalen. Lokale og regionale myndigheder fremhævede de socioøkonomiske fordele ved grænseoverskridende projekter i deres områder, men understregede, at TEN-T skal tage hensyn til de mange forskelligartede udfordringer, regionerne i EU står over for.

RU-medlemmer fremhævede også betydningen af klare regler for fremme af klimavenlige transportformer og sikring af, at transportinfrastrukturen er tilpasset til at imødegå virkningerne af klimaændringerne og dermed forbundne nye risici.

Isabelle Boudineau (FR/PES), medlem af regionalrådet i Nouvelle-Aquitaine og ordfører for denne udtalelse, sagde: "Vanskelighederne ved at importere hvede og råvarer, som i øjeblikket er blokeret i Ukraine, viser med al tydelighed, at etableringen af et effektivt europæisk transportsystem er mere end et økonomisk behov. Det er en nødvendighed for europæisk suverænitet. Derfor er det bydende nødvendigt at færdiggøre TEN-T ved at udvikle grænseoverskridende transportprojekter. Vi er nødt til at forbedre og integrere byknudepunkter i transportsystemet for at gøre den frie bevægelighed for personer og varer til en realitet for alle."

Med hensyn til den nye EU-ramme for mobilitet i byer, som Kommissionen har foreslået, understregede RU's medlemmer, at årtier med underinvestering i offentlig transport, covid-19-pandemien og følgerne af den russiske aggression mod Ukraine er med til at forværre det finansieringshul, som lokale og regionale myndigheder står over for. Det risikerer at undergrave deres forpligtelse til at levere bedre og renere transporttjenester for borgerne i såvel byerne som i landområderne.

Med byområder, der på nuværende tidspunkt står for ca. 23 % af EU's samlede transportemissioner, understregede medlemmerne i udtalelsen om "den nye EU-ramme for mobilitet i byer", at offentlig transport bør være rygraden i bytrafikken i EU, suppleret med forbedrede betingelser for øget aktiv mobilitet samt mikromobilitet og andre innovative løsninger.

Ordføreren Linda Gaasch (LU/De Grønne), medlem af byrådet i Luxembourg, udtalte: "Fremme af gang og cykling, yderligere udbygning af stærke offentlige transportsystemer og emissionsfrie logistikløsninger er fremtiden for mobilitet i byerne. Sammen med udtalelsen om en EU-ramme for mobilitet i byerne sender Regionsudvalget et stærkt signal til andre EU-institutioner om, at byer og regioner er klar til en mobilitetsomstilling!"

For at sikre konnektivitet i bynære områder samt landdistrikter og for at afbøde mobilitetsfattigdom er der desuden behov for en generel forøgelse af den offentlige transportkapacitet og en mere strategisk tilgang til innovation (f.eks. on-demand offentlig transport), lyder det ifølge udtalelsen. Den økonomiske velstand i bycentre og deres omgivelser hænger direkte sammen med, hvor smidig mobiliteten er. For at opnå denne smidighed og opfylde EU's bæredygtighedsmål er det afgørende at sikre lokale og regionale myndigheder bedre adgang til EU-midler. Udtalelsen opfordrer også de lokale og regionale myndigheder til at blive mere aktivt inddraget i politikudformningen på EU- og nationalt niveau, samtidig med at den peger på det betydelige uudnyttede potentiale i aktiv mobilitet (gang og cykling), som er forbundet med store helbredsmæssige og samfundsmæssige sidegevinster og kun kræver meget få investeringer.

Baggrund:

Revision af politikken for det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som Kommissionen foreslog i december 2021, indeholder en udvikling af et multimodalt transportnet i hele Europa med det formål at lukke huller, fjerne flaskehalse og tekniske hindringer samt styrke social, økonomisk og territorial samhørighed i EU. Politikken støtter anvendelsen af innovation, nye teknologier og digitale løsninger for alle transportformer for at nå målene i den europæiske grønne pagt. Målet er at forbedre brugen af infrastruktur, nedbringe transportens miljøpåvirkning, øge energieffektiviteten og forbedre sikkerheden. For at imødegå virkningerne på transport og infrastruktur af den russiske invasion af Ukraine ændrede Kommissionen TEN-T-politikken i juli 2022 og styrkede transportforbindelserne til Ukraine.

For at støtte omstillingen til renere, grønnere og mere intelligent mobilitet indførte Kommissionen i december 2021 den nye EU-ramme for mobilitet i byer. Rammen opfordrer til et stærkere offentligt transportnet, effektiv nulemissionslogistik i byerne og bedre forvaltning af mobilitetsstrømme gennem multimodale knudepunkter og digitale løsninger. Den udstikker retningslinjer for lokale tiltag og søger at støtte byer og regioner i deres rolle som vigtige transportknudepunkter på det indre marked.

For at sikre målsætningen om bæredygtig og billigere transport for alle byer og regioner i EU har Det Europæiske Regionsudvalg oprettetkampagnen den grønne pagt – going local. Initiativet har til formål at sætte regioner og byer i centrum for den europæiske grønne pagt, så de lokale og regionale ledere sættes i stand til at træffe foranstaltninger mod klimaforandringerne og forbedre gennemførelsen af bæredygtige EU-finansierede projekter i lokalsamfund i hele EU.

Kontaktperson:

Theresa Sostmann

Tlf. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Alliancen af bilproducerende regioner opfordrer indtrængende til et EU-støtteprogram, der sikrer en retfærdig og vellykket omstilling af en sektor, der beskæftiger 7,5 millioner mennesker
Alliancen af bilproducerende regioner opfordrer indtrængende til et EU-støtteprogram, der sikrer en retfærdig og vellykket omstilling af en sektor, der beskæftiger 7,5 millioner mennesker
17.11.2022