Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Regionerne ønsker en central rolle i EU's forvaltning af kulstoffattigt landbrug for at undgå risici for fødevaresikkerheden  

Kulstofbinding i jord og plantemateriale kan være et afgørende redskab til at mindske emissionerne, men RU's ordfører Loïg Chesnais-Girard påpeger, at regionerne skal inddrages i forvaltningen af EU-certificeringen for at sikre, at projekterne er tilpasset de lokale behov og ikke udgør en trussel mod fødevaresikkerheden i Europa.

De lokale og regionale myndigheder bør have en central plads i forvaltningen af certificeringen af kulstoffattigt landbrug for at støtte udviklingen af projekter, der er tilpasset de lokale behov og er i overensstemmelse med de regionale strategier for landbrug og landdistrikter. Det er de centrale budskaber i udtalelsen "Regionale tilpasningsstrategier til sikring af et kulstoffattigt landbrug" af Loïg Chesnais-Girard, formand for regionalrådet i Bretagne, som blev vedtaget på RU's 153. plenarforsamling som reaktion på Kommissionens forslag til forordning om en EU-certificeringsordning for kulstoffjernelse. Den nye EU-certificeringsordning bør tage højde for hele landbrugsbedriften og alle drivhusgasemissioner, ikke kun CO2, og omfatte en stærk social, miljømæssig og økonomisk dimension. Ellers risikerer man at skade fødevaresikkerheden i EU.

I mange medlemsstater er regionerne direkte involveret i udviklingen og gennemførelsen af de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik og bidrager til at tilskynde til bæredygtig landbrugspraksis, der mindsker drivhusgasemissionerne. Derudover gennemfører de lokale og regionale myndigheder 70 % af alle foranstaltninger til modvirkning af klimaforandringerne og 90 % af alle klimatilpasningspolitikkerne. I lyset af deres engagement i lokalområderne efterlyser RU's ordfører og formand for regionalrådet i Bretagne, Loïg Chesnais-Girard (PES/FR), i sin udtalelse "Regionale tilpasningsstrategier til sikring af et kulstoffattigt landbrug" fuld inddragelse af de lokale og regionale myndigheder i drøftelserne om indførelsen af en EU-certificeringsordning for kulstoffattigt landbrug.

Loïg Chesnais-Girardudtalte: "Den vigtigste prioritet for landbruget bør fortsat være at sikre fødevarer til europæerne. Kommissionens forslag om kulstofcertificering, navnlig for landbrugssektoren, bør derfor reguleres og være i overensstemmelse med den fælles landbrugspolitik. Derfor er regionerne bedst placeret til at samle projekter og sikre, at kulstoffattigt landbrug først og fremmest gavner landbrugsfødevaresektoren og ikke anvendes til at grønvaske andre sektorer, der ikke gør en tilstrækkelig indsats for at mindske deres drivhusgasemissioner."

Ordføreren foreslår en tilgang baseret på anerkendte metoder, der øger og fastlåser kulstofindholdet i jordbunden og samtidig bidrager til beskyttelsen af biodiversiteten, frem for en tilgang baseret udelukkende på resultater. Derudover skal landbrugerne have støtte til deres overordnede reduktion af drivhusgasemissioner uden udelukkende at fokusere på CO2.

Det påpeges i udtalelsen, at EU's CO2-certificeringsordning, bør reguleres fra starten, da det ellers kan føre til finansialisering af landbruget og land grabbing. Ændring af arealanvendelsen risikerer også at påvirke hele fødevareproduktionen i EU. Den nye ordning bør ikke straffe de mindste landbrugere og dem, der allerede har indført praksisser for reduktion og lagring af drivhusgasemissioner i deres arbejde. Ordningen skal være sammenhængende, gennemsigtig og sikker, således at kreditter i denne sektor kan betragtes som pålidelige. Overvågnings- og evalueringsrammerne for certificering skal være pålidelige og tilgængelige uden at medføre uforholdsmæssigt store omkostninger til administration og kontrol.

Flere oplysninger:

I december 2021 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om kulstofkredsløb efterfulgt af et forslag til forordning om en EU-certificeringsordning for kulstoffjernelseden 30. november 2022. RU udarbejdede på eget initiativ udtalelsen om "Regionale tilpasningsstrategier til sikring af et kulstoffattigt landbrug"med Loïg Chesnais-Girard som ordfører. Europa-Parlamentet vil ændre Kommissionens forslag og stemme om sin betænkning på plenarforsamlingen i september. Europa-Parlamentets ordfører er Lidia Pereira (EPP/Portugal).

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tlf.: +32 473 52 41 15

Del :