Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Styrkelse af grænseoverskridende offentlige tjenester er nøglen til at forbedre dagligdagen i de europæiske grænseregioner  

Bedre adgang til offentlige tjenester for borgere, der bor i EU's grænseregioner, har hovedfokus i den udtalelse , som Pavel Branda (ECR/CZ), viceborgmester i Radlo, har udarbejdet, og som blev drøftet af Det Europæiske Regionsudvalgs medlemmer på plenarforsamlingen i februar. I udtalelsen fremhæver ordføreren fordelene ved at levere offentlige tjenester på tværs af grænserne og efterlyser kraftigt en stærkere retlig ramme, permanente strukturer såsom grænseoverskridende kontaktpunkter samt finansiel støtte gennem REACT-EU-initiativet.

Næsten en tredjedel af EU's borgere bor eller arbejder i grænseregioner, hvor adgangen til offentlige tjenester, såsom transport, uddannelse eller sundhedspleje, ofte er begrænset sammenlignet med centralt beliggende regioner eller hovedstadsregioner. Dette gælder især for tyndt befolkede områder med aldrende befolkninger. Levering af offentlige tjenester på tværs af grænserne ville ikke blot øge borgernes livskvalitet på begge sider, men også gøre offentlige tjenester mere omkostningseffektive. Udtalelsen understreger, at der er behov for en stærkere retlig ramme i EU, der gør det muligt at etablere og forvalte grænseoverskridende offentlige tjenester på effektiv vis. Udtalelsen opfordrer også medlemsstaterne til at revurdere deres egne retlige rammer med hensyn til deres indvirkning på grænseregioner, da de nuværende rammer ofte medfører meget store administrative byrder og omkostninger, hvilket får mange lokale og regionale myndigheder til at opgive deres planer.

"Adgang til grænseoverskridende offentlige tjenester bidrager til at mindske negative grænseeffekter og kan forbedre livskvaliteten for borgere, der bor i grænseregioner. Vi ser gerne konkrete tiltag, der kan forbedre betingelserne for en effektiv levering af grænseoverskridende offentlige tjenester i Europa, herunder en retlig ramme, strukturer og finansiering" , sagde Pavel Branda (ECR /CZ), viceborgmester i Radlo, og ordfører for udtalelsen om "Grænseoverskridende offentlige tjenester i Europa".

Anne Sander (FR/EPP), medlem af Europa-Parlamentet, bemærkede: "Jeg går kraftigt ind for grænseoverskridende offentlige tjenester i Europa. Covid-19-krisen har vist, at det er nødvendigt at styrke de eksisterende grænseoverskridende offentlige tjenester og oprette nye i de grænseregioner, som har mest brug for dem. Disse tjenester udgør en reel grundsøjle i samarbejdet mellem medlemsstaterne og forbedrer livet betydeligt for de europæiske borgere. Næsten en tredjedel af de europæiske borgere bor og arbejder i grænseregioner og står over for daglige udfordringer i forbindelse med adgang til sundhedspleje, grænsepassage, brug af transport, uddannelse, arbejde og endda i forbindelse med rejser. Det er en økonomisk, social, politisk og menneskelig udfordring".

Ordføreren anbefaler, at medlemsstaterne afsætter en del af deres ressourcer inden for REACT-EU-initiativet til grænseoverskridende samarbejdsprogrammer for på den måde at skabe mulighed for en effektiv genstart og styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde efter covid-19-krisen. Han foreslår endvidere, at der, hvor der er behov for det, oprettes permanente nationale grænsekontaktpunkter på tværs af offentlige myndigheder, som systematisk kan arbejde på at fjerne grænsehindringer, og bemærker, at et minimum af grænseoverskridende samarbejde skal opretholdes, også i krisetider.

For at øge adgangen til offentlige tjenester i grænseregioner gentager Det Europæiske Regionsudvalg sin stærke støtte til lovgivningsforslag såsom den europæiske grænseoverskridende mekanisme, som Rådet i øjeblikket blokerer for. Ordføreren understreger også fordelene ved og potentialet i de europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS'er), som kan være særlig nyttige i tilfælde, hvor offentlige myndigheder er de vigtigste udbydere, og hvor der er behov for et fælles budget og personale.

Det Europæiske Regionsudvalg har ligeledes tilsluttet sig den europæiske grænseoverskridende borgeralliance, som blev lanceret af Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR), Mission Operationelle Transfrontalière (MOT) og Central European Service for Cross-border Initiatives (CESCI) i juni 2020 på grundlag af erfaringerne med covid-19-krisen. Alliancen opfordrer alle interesserede borgere i grænseregioner samt enhver borger med interesse i emnet til at tilslutte sig alliancen ved at skrive under på Det Europæiske Regionsudvalgs websted .

Baggrundsinformation

  • Den europæiske grænseoverskridende mekanisme blev foreslået af Kommissionen i 2018 som en løsning på de juridiske og administrative hindringer, der hæmmer det grænseoverskridende samarbejde. Under visse omstændigheder vil mekanismen gøre det muligt at anvende en nabostats lovgivning i grænseregioner. Forslaget er i øjeblikket blokeret i Rådet for Den Europæiske Union.

  • REACT-EU-initiativet indgår i EU's genopretningsplan og tager fat på de økonomiske konsekvenser af covid-19-pandemien. Initiativet, der trådte i kraft den 1. januar 2021, er et af de største programmer under det nye instrument Next Generation EU og beløber sig til 47,5 mia. EUR.

  • Den europæiske gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) er et retsinstrument, der skal lette og fremme grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde. Det Europæiske Regionsudvalg forvalter EGTS-platformen , der samler politiske og tekniske repræsentanter fra alle eksisterende EGTS'er, EGTS'er under opbygning og medlemmer af ekspertgruppen samt sammenslutninger og andre interessenter.

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tlf. +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Tobias Kolonko

Tlf. +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023