Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Styrket juridisk bistand for migranter, mere samarbejde med byer uden for EU  

Den Europæiske Unions planer om at harmonisere sine asylregler og standardisere vilkårene for asylansøgere hilses velkommen, men planerne er ikke i passende omfang udtryk for en anerkendelse af, at migrationen til Den Europæiske Union er varig og af strukturel karakter, fastslog Det Europæiske Regionsudvalg (RU) den 8. februar. I andre anbefalinger, der blev vedtaget samme dag, bifaldt RU EU's ønske om at forvalte migrationen gennem landespecifikke partnerskaber med nabostaterne og tilkendegav, at EU i højere grad bør arbejde sammen med regionerne og byerne i disse lande.

Hvis EU's besluttende instanser tager RU's anbefalinger til sig, vil det resultere i bedre adgang til juridisk bistand for migranter, styrket beskyttelse af migranter under 18 år og øget økonomisk støtte til lokale og regionale myndigheder. RU anbefaler, at EU som led i sit samarbejde med lande i Afrika og Mellemøsten arbejder sammen med byer og regioner i disse lande om at øge kendskabet til migrationsrelaterede spørgsmål, give lokale myndigheder uden for EU "direkte adgang" til EU's fonde og tildele dem en rolle i styringen af EU's nye eksterne investeringsplan,

Ordføreren for udtalelsen om en reform af asylsystemet – Vincenzo Bianco (IT/PES), borgmester i Catania på Sicilien – sagde: "EU har akut brug for et harmoniseret system, men det bekymrer RU – og personligt bekymrer det mig ekstremt meget – at nogle af de foreslåede regler er for rigide, indskrænker migranternes rettigheder og ikke vil være til stor hjælp hverken for de byer og regioner, der tager imod migranter, eller for de mennesker, der ankommer til vores kyster. Dette hænger delvis sammen med, at EU stadig befinder sig i den illusion, at vi har at gøre med en enkeltstående nødsituation. Vi har brug for et system, der er tydeligt, enkelt og hurtigtarbejdende, men det skal også være fair for alle, og det må ikke tilsidesætte migranternes rettigheder og værdighed, navnlig når det drejer sig om det hastigt stigende antal uledsagede mindreårige".

Dette er den anden udtalelse, som Vincenzo Bianco har udarbejdet om reformerne af EU's asylregler. Den første udtalelse, som RU vedtog i december 2016, foreslog ændringer i EU's asylsystem for at gøre dette mere fair og mere effektivt for flygtninge og EU-landene, herunder for de lande, som hellere vil betale end tage imod genbosatte asylansøgere.

Peter Bossman (SI/PES), borgmester i Piran, beskrev sine synspunkter på migrationspartnerskaber med 16 ikke-EU-lande, idet han sagde: "Disse migrationspartnerskaber skal have tre målsætninger på kort sigt: at redde liv, at fremme lovlig migration og at hjælpe flygtningene så tæt som muligt på deres hjemlande. Slutmålet må være et skræddersyet samarbejde med disse lande og deres lokal- og regionalmyndigheder, således at vi alle har bedre styr på migrationen og forbedrer modtagelse, integration og reintegration af migranter. EU bør erindre sig, at det er regionerne og byerne, der står for adgang til arbejdsmarkedet, boliger, uddannelse og sundhedspleje, f.eks.".

Udtalelserne er de seneste i en række anbefalinger, som RU har formuleret i de forløbne fem år for at håndtere de udfordringer og de muligheder, migration fører med sig. Vincenzo Bianco sagde, at skibe fortsat lægger til kaj hver uge i Catania med migranter i tusindvis, som er blevet reddet på Middelhavet, hvoraf mange er uledsagede børn og unge. Peter Bossman understregede Vincenzo Biancos synspunkt om, at det høje migrationsniveau nu er af strukturel karakter, bemærkede, at over 60 mio. mennesker i verden i øjeblikket er fordrevet, og tilføjede: "Migrationsstrømmene til Europa drives af geopolitiske og økonomiske faktorer, som vil bestå og måske blive intensiveret i de kommende år. Men størstedelen af disse mennesker søger tilflugt i nabolande, som i mange tilfælde selv er meget fattige og ustabile, hvilket understreger, at EU har et ansvar over for disse".

Peter Bossman understregede, at EU og dets partnere i deres indsats for at styre migrationen ikke må flytte midler væk fra udviklingsbistanden. "Vi skal sikre, at disse partnerskaber styrker FN's udviklingsdagsorden og ikke undergraver denne", sagde han.

RU vedtog endvidere den 8. februar en initiativudtalelse, hvori det bemærkes, at den planlagte opdatering af den europæiske konsensus om udvikling bør gøre "ordentlig styring af migrationen" til et af formålene med udviklingsbistanden. Ordføreren, Jesús Gamallo Aller (ES/EPP), Galiciens generaldirektør for forbindelser med EU, fremhævede navnlig behovet for, at EU arbejder mere sammen med byerne og regionerne om at opfylde mål 11 i FN's mål for bæredygtig udvikling: "at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige".

Baggrundsinformation:

Vincenzo Bianco, borgmester i Catania på Siciliens østkyst, er uddannet advokat og var indenrigsminister for Italien i to regeringer i 1999-2001. Han har været medlem af deputeretkammeret og senatet og været formand for parlamentsudvalget om tilsyn med efterretningstjenesterne. Han blev første gang borgmester i Catania i 1988.

Peter Bossman er ghanesiskfødt borgmester i den slovenske by Piran. Hans familie blev tvunget til at forlade Ghana i 1966 og slog sig ned i Europa. Han studerede medicin i Jugoslavien, slog sig ned der og arbejdede som læge, inden han i 2010 blev borgmester i Piran.

• RU's udtalelse om "Reform af det fælles europæiske asylsystem – 2. pakke og en EU-genbosætningsramme", som er udarbejdet af Vincenzo Bianco (IT/PES) og blev vedtaget den 8. februar, fokuserer på Kommissionens lovgivningsmæssige forslag om standarder for modtagelse og genbosætning af de ankomne med særlig opmærksomhed på uledsagede mindreårige. Blandt anbefalingerne opfordrer RU EU til at styrke den juridiske bistand (navnlig for mindreårige), justere efterprøvelsesprocessen, præcisere definitionen af "første asylland", tillade genbosætning af migranter, som er ankommet irregulært for mere end fem år siden, udvide informationskilderne, øge støtten til modtagelsescentre og lokale og regionale myndigheder og styrke lokale og regionale myndigheders adgang til modtagelsescentre. RU's udtalelse om "Reform af det fælles europæiske asylsystem", der blev vedtaget den 8. februar 2017, fokuserer på en reform af Dublinforordningen, omfordeling af asylansøgere, videreudvikling af Det Europæiske Asylstøttekontor og støtte til lokale og regionale myndigheder.

• RU bifalder i sin udtalelse om "Ramme for partnerskaber med tredjelande om migration", der er blevet udarbejdet af Peter Bossman (SI/PES), Kommissionens lancering i juni 2016 af en ramme for partnerskaber om migration og den efterfølgende etablering af en europæisk ekstern investeringsplan. RU udtrykker betinget støtte til etablering af hotspots uden for Europa, hvor EU-agenturer arbejder sammen med nationale myndigheder om at identificere ankommende migranter, og til at udviklingsmidler anvendes til sikkerhed og grænseforvaltning. Udvalget bakker op om tilbuddet om incitamenter til lande, der huser flygtninge, tager irregulære migranter tilbage og samarbejder med EU. Blandt RU's anbefalinger er følgende: indførelse af krav om medfinansiering i den eksterne investeringsplan; "de lokale myndigheder bør være partnere i alle søjler i den eksterne investeringsplan"; tilskyndelse til samarbejde mellem EU og diasporasamfundene for at finansiere investeringerne; opfordring til EU om at "styrke den lokale kapacitetsopbygning"; lette EU's subnationale myndigheders adgang til information; og efterlysning af EU-finansiering til by-til-by- og region-til-region-samarbejde. Blandt de 16 partnerlande understreges den særlige betydning, der spilles af Libyen, Jordan, Libanon, Tunesien og Niger.

RU arbejder sammen med lokale og regionale myndigheder i EU's nabolande mod øst og syd om at håndtere migration gennem politiske møder, politiske anbefalinger og udveksling af bedste praksis. Under RU's plenarforsamling besøgte en gruppe af borgmestre og embedsmænd fra Libyen Bruxelles og Mechelen som led i et studiebesøg med fokus på økonomisk forvaltning. Den 22.-23. februar mødes medlemmer af RU med lokalpolitikere fra Mellemøsten og Nordafrika til drøftelser, der vil være koncentreret om migration og Libyen. I juli er RU sammen med Kommissionen vært for et møde for lokale og regionale myndigheder fra udviklingslande, hvor der vil blive set på, hvordan der kan udvikles by-til-by- og region-til-region-samarbejde for at håndtere migration og mobilisere klimaaktioner samt for at styrke den økonomiske udvikling.

Kontaktperson:
Andrew Gardner
Tlf. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Del: