Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Særlige bevillinger til kulregioner bør ikke fjerne penge fra regionalpolitikken  
Støtte fra fonden for retfærdig omstilling bør kanaliseres via samhørighedspolitikkens programmer

Kulproducerende regioner bør modtage penge fra EU som støtte til deres omstilling fra fossile brændstoffer, sagde Det Europæiske Regionsudvalg den 9. oktober. EU's forsamling af lokale og regionale ledere insisterede imidlertid på, at støtten ikke bør ske på bekostning af andre regioner.

Opfordringen fra de lokale og regionale ledere kombinerer støtte til særlige foranstaltninger til hjælp til adskillige regioner med et forsvar af EU's budget for regionaludvikling, som visse af EU's nationale ledere ønsker at skære kraftigt ned på. Kommissionen har foreslået både en reduktion af samhørighedsmidlerne til regional udvikling og oprettelsen af en fond for retfærdig omstilling for kulregioner. Kommissionens kommende formand, Ursula von der Leyen , har ikke givet udtryk for, hvordan fonden vil blive finansieret.

RU's udtalelse er blevet udarbejdet af Mark Speich (DE/PPE), statssekretær for føderale, europæiske og internationale anliggender i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen

Mark Speich udtalte: "Klimaforandringer er en udfordring for hele Europa. Omstillingen af kulregioner er et afgørende skridt på vejen til at nå vores klimamål. EU er derfor nødt til at støtte kulregioner, der er i gang med omstillingen. EU bør afsætte økonomisk støtte til den socioøkonomiske overgang for kulmineregionerne i den næste flerårige finansielle ramme. For at stimulere nye investeringer har vi også brug for et manøvrerum for regionerne med hensyn til de konkurrencepolitiske regler."

Han fortsatte: "Det glæder mig, at den kommende kommissionsformand har fremsat et forslag om en fond for retfærdig omstilling. Denne fond skal udformes, så den afbøder de samfundsmæssige, socioøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af strukturændringerne i de europæiske kulregioner. Det er imidlertid et krav, at fonden skal finansieres gennem ekstra ressourcer og ikke ud af de budgetmidler, der er afsat til de europæiske struktur- og investeringsfonde. Finansieringen bør være stærkt knyttet til samhørighedspolitikken. Denne supplerende finansiering kan dermed anvendes til at styrke programmerne inden for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og den Europæiske Socialfond (ESF) for disse NUTS 2-regioner i de kommende syv år."

I anbefalingerne fra RU fremføres det, at støtte fra fonden for retfærdig omstilling bør kanaliseres gennem samhørighedspolitikkens programmer. Det understreges ligeledes i anbefalingerne, at det er nødvendigt, at EU giver de nationale, regionale og lokale myndigheder ekstra spillerum til at støtte de virksomheder, der rammes af, at man går væk fra kul. RU mener, at EU's statsstøtteregler, som udløber i 2020, bør revideres for at "sikre, at kulregionerne har tilstrækkeligt manøvrerum, til at kunne udfase kul på en socialt og økonomisk bæredygtig måde".

Mark Speich udtrykte det således: "Støtten til nye socioøkonomiske perspektiver i kulregionerne skal igangsættes nu – det er for sent, når først den økonomiske situation i kulregionerne er blevet værre."

RU's 350 medlemmer omfatter mange repræsentanter fra de 41 regioner i 12 medlemsstater (herunder Det Forenede Kongerige), hvor der stadig findes kulminer. RU har anbefalet et samarbejde mellem disse regioner – og mellem dem og myndighederne på nationalt og EU-niveau – i deres indsats for at tilpasse deres økonomier, både for at undgå dobbeltarbejde og for at udveksle erfaringer. I RU's anbefalinger fokuserer man på yderligere erhvervsuddannelse, oprettelse af tekniske universiteter, udvikling af et innovationsvenligt miljø og digitalisering som centrale værktøjer i bestræbelserne på at diversificere deres økonomier.

I RU's udtalelse fremhæves ligeledes, at der ligger et udviklingspotentiale i det, som disse regioner allerede er gode til. I udtalelsen gøres det gældende, at den strukturelle omstilling i disse regioner bør bygge på den nuværende industri- og energistruktur, tage højde for de eksisterende industrielle aktørers innovations- og investeringscyklusser og bygge videre på industriklynger, operationelle færdigheder og forskningskapacitet.

En konference på højt plan arrangeret af RU den 9. oktober – Kulregioner under omstilling – havde deltagelse af nationale ministre og regionale ledere fra 11 kulregioner i otte medlemsstater samt Günther Oettinger, EU-kommissær med ansvar for budget og menneskelige ressourcer .

Forslaget om at oprette en fond for retfærdig omstilling er et vigtigt element i det program, der er blevet fremlagt af Ursula von der Leyen, som tiltræder som formand for Kommissionen den 1. november. Den udpegede EU-kommissær for samhørighed og reform, Elisa Ferreira , oplyste den 2. oktober Europa-Parlamentet om, at hun ville fremlægge et forslag om fonden inden for de første 100 dage efter hendes tiltrædelse. En anden af den kommende Kommissions allerførste opgaver vil være at nå frem til en aftale mellem EU's medlemsstater og Europa-Parlamentet om EU's budget for perioden 2021-27.

Udfasningen af kulindustrien forventes at føre til store jobtab i Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Polen, Rumænien, Spanien og Det Forenede Kongerige samt i Grækenland, Slovakiet og Slovenien. En undersøgelse viser, at de to   regioner, hvor de sociale konsekvenser kan vise sig at blive størst, er den græske region Dytiki Makedonia og den rumænske region Sydvest-Oltenia.

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tlf.: +32 0 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Del :