Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Renoveringsbølge: RU og Kommissionen indleder et samarbejde, der skal sætte skub i renoveringen af bygninger  

Partnerskabet mellem EU og regionale og lokale ledere er afgørende for at kickstarte renoveringsbølgen, som forventes at skabe 160.000 arbejdspladser. Hele 75 % af bygningerne i EU er energiineffektive, og alligevel er det for øjeblikket kun 1 %, der renoveres hvert år. Bygninger tegner sig for 40 % af Europas energiforbrug og for 36 % af drivhusgasudledningen.

Det Europæiske Regionsudvalg og Kommissionen har i dag indledt et samarbejde, der skal sætte skub i renoveringen og dekarboniseringen af EU's bygningsmasse. Potentialet for nye arbejdspladser, energibesparelser og reduktion af drivhusgasemissioner gør EU's "renoveringsbølgestrategi" til en vigtig drivkraft for opnåelse af en robust og bæredygtig genopretning efter covid-19. Partnerskabet har til formål at hjælpe de lokale og regionale myndigheder med at forny deres bygningsmasse. Covid-19-sundhedskrisen har gjort det endnu tydeligere, at der er behov for at forbedre vores bygninger og udrydde energifattigdom.

Sammen med dekarbonisering af transportsektoren og grønnere byer er renovering af EU's bygningsmasse en af de vigtigste prioriteter i den grønne pagt – EU's vækststrategi, der skal sikre klimaneutralitet senest i 2050.

I sin åbningstale på plenarmødet om renoveringsbølgen , der havde deltagelse af EU's kommissær med ansvar for energi, Kadri Simson, sagde formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Apostolos Tzitzikostas : "Ved at gøre vores bygninger energieffektive vil vi kunne spare penge, reducere drivhusgasemissioner og bekæmpe energifattigdom, som berører 34 mio. mennesker i Europa. Vi er nødt til at sikre, at de lokale og regionale myndigheder er bekendt med og har adgang til de budgetmidler samt genopretnings- og resiliensmidler, som EU stiller til rådighed, og som er i en hidtil uset størrelsesorden. Det glæder mig derfor, at Regionsudvalget og Kommissionen indleder et samarbejde, der skal støtte renoveringsbølgen i hele EU".

EU's kommissær med ansvar for energi, Kadri Simson, sagde i sit indlæg under debatten: "Vi har i dag mulighed for at sætte gang i økonomien, samtidig med at vi optrapper indsatsen for at opnå ren energi. Kommissionen vil fortsat yde forskellige former for støtte og teknisk bistand til byer og regioner, så de kan engagere sig i alle områder af samfundet i forbindelse med den dobbelte omstilling og gennemførelsen af renoveringsbølgen. Jeg er glad for at se, at borgmesterpagten er stadig mere inklusiv, tilgængelig og ambitiøs med hensyn til klimaneutralitet".

Juan Espadas (ES/PES) , borgmester i Sevilla og formand for RU's ENVE-underudvalg og arbejdsgruppe om den grønne pagt – going local , sagde: "Renoveringsbølgen er en hjørnesten i Europas genopretning og bidrager til at genopbygge vores regioner på en bedre måde, forbedre vores kapacitet til at bekæmpe klimakrisen og samtidig tage hensyn til vores borgeres sundhed og livskvalitet. Som led i denne strategi kan det nye europæiske Bauhaus-initiativ være nøglen til at give byfornyelse en sjæl med henblik på en radikal nytænkning af vores bydele. Vi skal udnytte regionernes og byernes kreative potentiale og inddrage borgerne i omstillingsprocessen for at bringe den grønne pagt tættere på dem og i fællesskab udforme en mere bæredygtig fremtid."

Enrico Rossi (IT/PES) , medlem af byrådet i Signa (Firenze) og tidligere formand for regionen Toscana (2010-2020) samt RU's ordfører for udtalelsen om renoveringsbølgen , sagde: "EU's renoveringsbølge udgør en stor mulighed for byerne og regionerne. Hvor vi førhen udelukkende fokuserede på individuelle lejligheder og bygninger, ser vi nu samlet på hele bydele. Af denne grund bifalder vi distriktstilgangen og den opmærksomhed, der tillægges energifællesskaber. Renoveringsbølgen kan desuden bidrage til at udrydde energifattigdom, da den hjælper borgerne med at blive "producent-forbrugere", hvorved de ikke alene forbruger, men også bliver i stand til at producere energi. Den grønne pagt og dens renoveringsbølge kan kun blive vellykket, hvis de hver især forbedrer borgernes trivsel og livskvaliteten i og omkring hjemmet, så det sikres, at ingen lades i stikken."

Efter debatten drøftede medlemmerne de mange forslag i RU's udtalelse om renoveringsbølgen. RU opfordrer til en revision af statsstøtteordningerne, til mere fleksible budgetregler for at maksimere investeringer og renoveringer og til en gennemførelse af de lokale og regionale mål for renovering af bygninger og integration af vedvarende energikilder.

RU går endvidere ind for at styrke og decentralisere EIB's ELENA-facilitet ved at oprette en one-stop-shop, der skal yde teknisk bistand til alle lokale og regionale myndigheder og virksomheder. I udtalelsen opfordres Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud at medtænke renoveringsbølgen i genopretnings- og resiliensprogrammerne samt i de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF).

Den endelige tekst til RU's udtalelse om renoveringsbølgen vil blive offentliggjort den 19. marts 2021.

Baggrundsinformation:

Renoveringsbølgen blev søsat den 14. oktober 2020 med Kommissionens meddelelse En renoveringsbølge for Europa – grønnere bygninger, flere arbejdspladser, bedre levevilkår . Den er en vigtig søjle i køreplanen for den europæiske grønne pagt .

Sigtet med renoveringsbølgen er at fjerne hindringer for bygningsrenoveringer. EEFIG (Energy Efficiency Financial Institutions Group) har identificeret seks typer af hindringer: strukturelle hindringer, informationsbarrierer, markedssvigt, mangel på ekspertise, en kombination af faktorer, der gør det vanskeligt at sammenlægge projekter og/eller anlægge mere effektive distriktsstrategier, og lovgivningsmæssige hindringer. Alle disse hindringer har direkte virkninger for de lokale og regionale myndigheder og hæmmer deres muligheder for at investere i energieffektiviseringsprojekter.

Sammen med dekarbonisering af transportsektoren og grønnere byer er renovering af EU's bygningsmasse en af de vigtigste prioriteter i den grønne pagt . Det skyldes ikke blot potentialet for at mindske både energiforbruget og CO 2 - udledningen, men også at det kan være en drivkraft for bæredygtig vækst og jobskabelse. Byggesektoren er den sektor, hvor der skabes flest arbejdspladser for hver million euro, der investeres ( IEA 2020 ).

Renovering af bygninger er en nøgleprioritet i den grønne pagt – going local , et nyt initiativ fra Det Europæiske Regionsudvalg, der har til formål at sætte byer og regioner i centrum for EU's omstilling til klimaneutralitet. Den grønne pagt – going local blev lanceret den 15. juni 2020 med oprettelsen af en særlig arbejdsgruppe med 13 medlemmer . Du kan læse pressemeddelelsen her . Du kan desuden se RU's første 200 eksempler på bedste praksis for den grønne pagt på vores onlinekort .

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023