Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Regionale og lokale ledere opfordrer indtrængende medlemsstaterne til hurtigt at vedtage EU's budget og genopretningsplan for at beskytte borgerne og forbedre lokalsamfundenes modstandsdygtighed  

To uger forud for et afgørende europæisk topmøde opfordrer Det Europæiske Regionsudvalg – EU's forsamling af regionale og lokale myndigheder – medlemsstaterne til en rettidig og retfærdig aftale om den flerårige finansielle ramme (FFR) og planen Next Generation EU. I en resolution og en debat med EU's kommissær med ansvar for budget og administration, Johannes Hahn, opfordrede regioner og byer, at samhørighed bliver et kompas for alle EU-politikker, og at gennemførelsen af EU-programmer baseres på fælles ansvar og partnerskab.

Det Europæiske Regionsudvalgs formand Apostolos Tzitzikostas sagde:

"Kommissionens forslag til genopretningsplanerne og budgettet for 2021-2027 inkorporerer vort udvalgs vigtigste krav og afspejler resultatet af vores utrættelige arbejde, for at de lokalt valgte repræsentanters stemme bliver hørt i Bruxelles. De giver et klart svar til populister og euroskeptikere og beviser, at EU har en merværdi i disse vanskelige tider. Vi skal sikre, at genopretningsplanen gennemføres effektivt, og undgå de risici, der er forbundet med en centraliseret proces. Nærhedsprincippet og partnerskabsprincippet er centrale, og de lokale og regionale myndigheder skal som en del af medlemsstaternes retligt kompetente myndigheder inddrages fuldt ud i for at styre investeringerne derhen, hvor der er størst behov for dem. Bolden ligger nu hos medlemsstaternes nationale regeringer og Europa-Parlamentet, og de må handle hurtigt. Diskussioner er berettigede, men vi skal undgå forsinkelser, som risikerer at hindre vores anstrengelser for at imødekomme borgernes behov i tide."

"Det langsigtede budget og Next Generation EU er EU's måde at forholde sig til krisen på og slå ind på vejen mod genopretning. Det lykkes kun, hvis vi står sammen – medlemsstater i alle størrelser og fra alle steder i Europa; regioner, byer og myndigheder, universiteter og virksomheder. Det europæiske regionsudvalgs støtte til en aftale i juli er meget vigtig. Vi har brug for en hurtig aftale for en hurtig genopretning" , sagde Johannes Hahn , kommissær med ansvar for budget og administration.

RU gentager, at såvel den flerårige finansielle ramme som genopretningsplanen bør fokusere på samhørighed som en grundlæggende værdi og en stærk langsigtet investeringspolitik for EU, der bidrager til at skabe et mere robust, grønnere og fremtidsorienteret EU. RU bifalder den yderligere støtte til samhørighedspolitikken (55 mia. EUR), udvikling af landdistrikterne (15 mia. EUR) og Fonden for Retfærdig Omstilling (30 mia. EUR), det styrkede Horisont (12,5 mia. EUR) og Connecting Europe-faciliteten (1,5 mia. EUR) samt det selvstændige sundhedsprogram til en værdi af 9,37 mia. EUR.

"Der er igen opstået interesse for samhørighedspolitikken, og det er godt. For så vidt angår EU-REACT-programmet bør samhørighedspolitikken ikke være en rugemaskine for dette program, men forblive den matrix på hvilken dette nødvendige svar skal bygges. Timingen er også af allerstørste betydning. Ifølge Rådsmødet i juli og de nationale procedurer bør den næste FFR være fuldt operationel senest den 1. januar 2021", sagde Vasco Alves Cordeiro (PT/PES), første næstformand for Det Europæiske Regionsudvalg.

"Den fremtidige flerårige finansielle ramme og genopretningsplanen viser, at Kommissionen har truffet foranstaltninger til at overvinde den nuværende krise, men vores regioner og byer har allerede nu behov for langsigtede genopretningsprogrammer og investeringer. En yderligere udskydelse ville være en tragedie for vores medborgere, vores virksomheder og vores offentlige tjenester. I så fald risikerer vi, at det indre marked opløses, og at alle lande, selv de sparsommelige, vil blive berørt. Genopretningsplanen kan også være en mulighed for at gennemføre den økologiske og digitale omstilling i forbindelse med den grønne pagt, hvis den tager udgangspunkt i regioners og byers knowhow", tilføjede Isabelle Boudineau (FR/PES), næstformand i regionen Nouvelle-Aquitaine og formand for RU's COTER-underudvalg.

En gennemførelse af det nye budget og genopretningsplanen vil være en udfordring med hensyn til strategisk planlægning, koordinering og administrativ kapacitet. Det Europæiske Regionsudvalg opfordrer til at undgå enhver centralisering og sikre, at regioner og byer kan bidrage til at styre investeringerne derhen, hvor der er størst behov for dem. Udvalget er rede til at bidrage til at forbedre det europæiske semester, som vil spille en vigtig rolle i den strategiske koordinering af genopretningsplanen. Et nyt partnerskab mellem europæiske, nationale, regionale og lokale aktører vil bidrage til at mindske den nuværende afstand mellem koordinering af de økonomiske politikker og borgernes og virksomhedernes reelle behov og fremme gennemførelsen og udbredelsen af europæiske programmer i byer og regioner.

Yderligere oplysninger:

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tlf. +32 (0)2 282 2366

Mobil +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Del: