Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Ny høring advarer: mange EU-regeringer udelukker regionerne og byerne fra ‎ udarbejdelsen af genopretningsplanerne for tiden efter covid-19  

RU's og CEMR's arbejde påpeger, at kun få lande har taget højde for de lokale og regionale myndigheders input, hvilket udgør en trussel for en vellykket gennemførelse af genopretningsplanen for Europa

Resultaterne af den fælles høring blev præsenteret på mødet i Det Europæiske Regionsudvalgs Underudvalg for Økonomisk Politik (ECON). Medlemmerne af ECON vedtog også enstemmigt forslaget til udtalelse om handlingsplanen for råstoffer af kritisk betydning udarbejdet af Isolde Ries (DE/PES), første næstformand for delstatsparlamentet i Saarland.

For at forstå i hvor høj grad de lokale myndigheder inddrages i udarbejdelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner, har RU og De Europæiske Kommuners og Regioners Råd ( CEMR ) gennemført en høring af sammenslutninger af lokale og regionale regeringer og myndigheder. Det er obligatorisk at indsende de nationale planer til Kommissionen, hvis medlemsstaterne ønsker at modtage støtte fra genopretnings- og resiliensfaciliteten , instrumentet til en værdi af 672,5 mia. EUR, som udgør hjørnestenen i genopretningsinstrumentet Next Generation EU, også kaldet genopretningsplanen for Europa .

" RU og ECON lægger vægt på evidensbaseret forskning, og disse resultater viser desværre, at " et fåtal af medlemsstaterne hører deres lokale og regionale myndigheder i forbindelse med udarbejdelsen af genopretnings- og resiliensplanerne, og at endnu færre rent faktisk tager deres input i betragtning ". Den største hindring, som respondenterne peger på, er ganske enkelt "manglende vilje hos de nationale myndigheder, som ikke forsøgte at inddrage repræsentanter fra de subnationale myndigheder" . Med henblik på det videre forløb er det vigtigste, at denne kendsgerning i vidt omfang deles med institutionerne, så de kan tilskynde til yderligere inddragelse af de lokale og regionale myndigheder i udarbejdelsen af disse planer, inden de endelige udgaver indsendes " , understregede Michael Murphy (IE/EPP), formand for ECON-underudvalget og medlem af Tipperary County Council.

Christophe Rouillon (FR/PES), borgmester i Coulaines og RU's hovedordfører for genopretnings- og resiliensfaciliteten, fremhævede, at "forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten indeholder hensigtserklæringer om inddragelsen af byer og regioner i de nationale genopretningsplaner. En inddragelse af dem i planlægningsfasen vil garantere en effektiv anvendelse af ressourcerne på lokalt plan, så man undgår dødvægtseffekter og redundans, navnlig med hensyn til de europæiske strukturfonde. Den venstre hånd er nødt til at vide, hvad den højre gør. Bolden er stadig på medlemsstaternes banehalvdel: de kan og skal gøre det bedre med hensyn til gennemsigtighed og samordning" .

Dario Nardella , formand for Eurocities og borgmester i Firenze, deltog i rundbordsdiskussionen og udtalte: " Hvis vi handler hurtigt, kan vi stadig sikre, at genopretningsmidlerne går til det, de skal, nemlig at få folks liv tilbage på rette spor og opfylde de dobbeltsporede digitale og grønne prioriteter på lokalt plan. Nu hvor byerne er blevet anerkendt som vigtige partnere i forordningen om genopretningsplanen, har vi brug for, at de nationale og lokale regeringer arbejder sammen om at levere de hårdt tiltrængte ressourcer til dem, der er blevet hårdest ramt i vores byer ”.

Dragos Pîslaru (RO/Renew Europe), medlem af Europa-Parlamentet og medordfører for genopretnings- og resiliensfaciliteten, sagde: " Da jeg først begyndte at beskæftige mig med genopretnings- og resiliensfaciliteten, fandt jeg ud af, at vi kun kan finde svarene gennem dialog med borgerne. Derfor har jeg iværksat 13 høringer i EU - medlemsstaterne. Den ideelle nationale genopretnings- og resiliensplan tager konsekvent højde for alle gode idéer. Jeg opfordrer medlemsstaterne til at gøre det samme. Europa-Parlamentet har sørget for, at medlemsstaterne gennemfører høringer af relevante interessenter fra civilsamfundet samt lokale og regionale myndigheder i forbindelse med deres udarbejdelse og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanerne ".

Lucia Puttrich , minister for europæiske og føderale anliggender i den tyske delstat Hessen, sagde: " Genopretnings- og resiliensfaciliteten er det største element i genopretningsplanen. I betragtning af omfanget af støtten er gennemførelsen særlig vigtig. Vi må nu fokusere på at sikre, at pengene når ud til regionerne og skaber vigtig fremdrift. Det omfatter at investere i konkurrenceevne, den grønne pagt, styrkelse af sundhedssystemerne og digitalisering. Disse mål kan kun opfyldes, hvis regionerne får indflydelse på udformningen og gennemførelsen af programmerne. Indflydelse betyder nemlig, at planene udformes i fællesskab meget tæt på behovene på lokalt plan. Det er i bund og grund tanken bag nærhedsprincippet, og det går vi udtrykkeligt ind for ".

RU følger nøje gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten. Dette arbejde vil udmunde i et genopretnings- og resiliensforum, der efter planen skal finde sted for første gang i oktober 2021 under den europæiske uge for regioner og byer.

På mødet vedtog medlemmerne af ECON-underudvalget også enstemmigt forslaget til udtalelse om handlingsplanen for råstoffer af kritisk betydning . Ordfører Isolde Ries (DE/PES), første næstformand for delstatsparlamentet i Saarland, sagde: " Moderne samfund og økonomier kan ikke fungere på lang sigt uden en pålidelig, sikker, konkurrencedygtig og miljøvenlig forsyning af råstoffer. Der er behov for kritiske råstoffer i mange vigtige europæiske industrier, bl.a. inden for biler, stål, luft- og rumfart, IT, sundhed og vedvarende energi. Afhængigheden af kritiske råstoffer bør reduceres gennem cirkulær anvendelse af ressourcerne, bæredygtige produkter og innovation. Den indenlandske udvinding og forarbejdning af råstoffer i EU skal styrkes, og indkøb fra tredjelande skal diversificeres ". Der skal stemmes om forslaget til udtalelse på RU's plenarforsamling i marts.

ECON-underudvalget har udpeget Loïg Chesnais-Girard (FR/PES), formand for regionalrådet i Bretagne og formand for kontaktgruppen RU/UK , til hovedordfører for brexittilpasningsreserven. Kommissionen har foreslået et budget på 5 mia. EUR til dette instrument , der skal støtte de virksomheder , regioner og lokalsamfund, der er blevet hårdest ramt af Storbritanniens udtræden af EU. Der vil blive stemt om forslaget til udtalelse på plenarforsamlingen i marts.

Derudover blev Ricardo Rio  ( PT/EPP), borgmester i Braga, forhåndsudpeget til ordfører for initiativudtalelsen  Opfyldelse af målene for bæredygtig udvikling inden 2030. Udpegelsen skal godkendes af RU's præsidium.

Baggrund:

RU's og CEMR's fælles høring indhentede synspunkter og erfaringer fra 25 organisationer, som repræsenterer et bredt udsnit af subnationale myndighedsniveauer i 19 EU-medlemsstater: Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Litauen, Malta, Nederlandene, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Sverige. Den målrettede høring blev gennemført fra begyndelsen af november 2020 til begyndelsen af januar 2021.

Resultaterne kan ses her .

Genopretnings- og resiliensfaciliteten er det instrument på 672,5 mia. EUR (op til 312,5 mia. EUR i form af støtte og op til 360 mia. EUR i form af lån), der skal støtte EU-landene i at gennemføre reformer og investere i EU's fælles prioriteter. Genopretnings- og resiliensfaciliteten er det største finansielle redskab, der indgår i genopretningsinstrumentet på 750 mia. EUR, Next Generation EU, også kaldet genopretningsplanen for Europa . For at modtage støtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten skal medlemsstaterne fremlægge nationale genopretnings- og resiliensplaner, som beskriver, hvilke reformer og investeringer der vil blive finansieret.

Den 18. december 2020 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til politisk enighed om faciliteten. Parlamentet ventes at stemme om teksten på plenarmødet i februar efterfulgt af en formel vedtagelse i Rådet.

I oktober vedtog RU's plenarforsamling udtalelsen Den europæiske genopretningsplan: Genopretnings- og resiliensfaciliteten og instrumentet for teknisk støtte udarbejdet af Christophe Rouillon (FR/PES). Se pressemeddelelsen .

De nationale genopretnings- og resiliensplaner skal fremsendes til Kommissionen senest den 30. april 2021 . Forvaltningen af dette nye instrument hænger tæt sammen med det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker. Gennem flere år har RU gentagne gange kritiseret manglen på en struktureret og systematisk inddragelse af de lokale og regionale myndigheder i den økonomiske styring i almindelighed og i det europæiske semester i særdeleshed. Udvalgets bemærkninger og forslag til en revision af den økonomiske styring i EU er samlet i denne udtalelse udarbejdet af Valloniens ministerpræsident, Elio di Rupo (BE/PES). Udtalelsen blev vedtaget af plenarforsamlingen i december. Se pressemeddelelsen .

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tlf. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023