Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Det Europæiske Regionsudvalg: Højdepunkter fra plenarforsamlingen i januar  

Portugals premierminister António Costa vendte tilbage til Det Europæiske Regionsudvalg den 31. januar for at fremlægge sin vision for EU. Under RU's plenarforsamling, der blandt gæsterne talte Tomislav Donchev, Bulgariens vicepremierminister, og Frans Timmermans, første næstformand for Kommissionen, erklærede EU's forsamling for lokale og regionale politikere, at EU27 skal øge bidragene til det fremtidige EU-budget med henblik på at beskytte de regionale investeringer, og truede med at gå til EU-Domstolen, hvis EU forsøger at omdirigere midler, der er øremærket til regionerne og byerne, med henblik på at hjælpe de nationale regeringer med at finansiere strukturelle reformer.

Reformbudskab fra Portugals premierminister : Premierminister António Costa afleverede den 31. januar et budskab om akut behov for økonomisk handling og politisk fornyelse, idet han sagde til de lokale og regionale ledere, at EU skal fuldføre de økonomiske reformer for at mindske de økonomiske og sociale forskelle blandt regionerne og byerne. Premierminister Costa, som er forhenværende medlem af RU og borgmester i Lissabon, sagde, at "Europa i en globaliseret verden behøver større samhørighed og en mere konkurrencedygtig økonomi", og at "vi ikke må svække fundamentet for vores union, som f.eks. samhørighedspolitikken".

Bulgariens vicepremierminister sagde, at EU står over for en "lakmusprøve" : Tomislav Donchev, Bulgariens vicepremierminister, som talte på vegne af EU-formandskabet, sagde, at "debatten om den kommende flerårige finansielle ramme og samhørighedspolitik bør opfattes som en lakmusprøve på EU's fremtid" og som "en indikation på, hvor meget vi tror på Unionen". Han advarede om, at der er en risiko for, at det kommende budget bliver set "som et resultat mere af den nuværende politiske turbulens end af en ambitiøs politisk dagsorden". Han sagde, at "samhørighedspolitikken bør skabe incitamenter for reformer".

"Lokale og regionale løsninger, dér hvor det er muligt og nødvendigt" : I en meget omfattende debat med RUmedlemmerne, der inkluderede en ophedet meningsudveksling om Cataloniens uafhængighed, understregede Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, at Kommissionens forslag om reform af EU, herunder optionen "at gøre mindre, mere effektivt", bør styrke nærhedsprincippet. Som led i sine bestræbelser for at finde det bedste niveau til at opnå det bedste resultat har Kommissionen nedsat en taskforce, som skal finde måder, hvorpå de regionale og lokale myndigheder kan inddrages bedre i EU's beslutningsproces. Tre ud af de seks politikere i taskforcen er RU-medlemmer.

Kommissionen lever ikke op til nærhedsprincippet : I en resolution, der blev vedtaget med støtte fra RU's politiske grupper, erklærede RU, at udvalget agter at gå til EU-Domstolen, hvis Kommissionens forslag om at give medlemsstaterne mulighed for at bruge EU-samhørighedsmidler til at understøtte strukturreformer vedtages. Det er RU's opfattelse, at Kommissionens plan strider mod principperne om subsidiaritet, flerniveaustyring, samfinansiering og fælles forvaltning.

Opbakning til handling over for Polen : I en resolution, der støtter Kommissionens beslutning om at påberåbe sig artikel 7 i EU-traktaten, erklærede RU, at ændringerne af det polske retssystem har "direkte og umiddelbar" relevans for lokale og regionale myndigheder. Udvalget opfordrede imidlertid EU til ikke at suspendere støttemidler til Polens byer og regioner, idet de subnationale myndigheder ikke "kan blive taget som gidsler på grund af nationale regeringers politikker".

Samhørighedspolitik: RU, som i maj 2017 havde fastlagt sin holdning om samhørighedspolitikkens fremtid, gjorde rede for sine synspunkter på fire områder, der er forbundet med samhørighedspolitikken, herunder fremtiden for EU's finanser. Som led i anbefalinger, der var blevet udarbejdet af Marek Woźniak (PL/EPP), formand for Wielkopolska-regionen, erklærede RU, at medlemsstaterne i kølvandet på brexit bør øge deres bidrag til EU-budgettet, og at EU-midlerne fortsat primært bør gå til samhørighedspolitikken og landbrugspolitikken.

RU advarede endvidere mod en marginalisering af de lokale og regionale myndigheder. I en udtalelse forberedt af Oldřich Vlasák (CZ/ECR), medlem af byrådet i Hradec Králové og tidligere næstformand for Europa-Parlamentet, peger RU på mangler i forslagene fra Gruppen på Højt Niveau om Forenkling for modtagere af EU's strukturfondsmidler, men støtter gruppens opfordring til øget indflydelse til de lokale og regionale myndigheder. I en udtalelse, der blev fremlagt af Petr Osvald (CZ/PES), medlem af byrådet i Plzeň og formand for RU's Underudvalg for Territorial Samhørighed og EU's budget, så RU på, hvordan samhørighedsmidlernes effekt kan øges gennem "integrerede territoriale investeringer".

Den årlige vækstundersøgelse: Den Europæiske Unions økonomiske genopretning hæmmes af, at EU ikke anerkender regionernes potentiale og ikke i sine økonomiske reformer tager de regionale forskelle i betragtning, konkluderede RU i en resolution om EU's årlige vækstundersøgelse for 2018. RU advarede tillige om, at en investeringsplan, der blev etableret som reaktion på krisen – Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer – viser sig at være utilgængelig for mange regioner i EU.

Maksimal udnyttelse af de fjernestliggende regioners potentiale : RU støttede en udtalelse, der var blevet forberedt af regionspræsidenten for De Kanariske Øer, Fernando Clavijo (ES/ALDE), og hvori der efterlyses en revideret strategi for at skabe arbejdspladser, økonomisk udvikling, social samhørighed og lige muligheder for regionerne i den yderste periferi. I tilstedeværelse af europaparlamentsmedlem Younous Omarjee (FR/GUE-NGL) tilkendegav RU støtte til investeringer i sektorer som f.eks. vedvarende energi og den blå økonomi og foreslog, at EU's fjernestliggende regioner kunne blive afprøvningssteder for innovation.

Et mobilt Europa : RU's medlemmer så på de lokale og regionale konsekvenser af to lovgivningsforslag som led i Kommissionens pakke om "Et mobilt Europa". I en udtalelse af Spyros Spyridon (EL/EPP, medlem af kommunalrådet på Poros) tog RU spørgsmål op vedrørende konkurrence i transportsektoren, og hvordan chauffører håndteres som led i direktivet om udstationering af arbejdstagere, der fastsætter betingelserne for, hvordan virksomhederne og deres chauffører kan operere udenfor deres hjemland. I tilstedeværelse af europaparlamentsmedlem Wim van de Camp (NL/EPP) fremsatte medlemmerne endvidere ideer med henblik på at styrke overholdelsen af EU's lovgivning for at forbedre chaufførernes arbejdsvilkår, vejsikkerheden og konkurrencen.

I en udtalelse af Ivan Žagar (SI/EPP), borgmester i Slovenska Bistrica, støttede RU endvidere Kommissionens forslag om at forenkle formaliteterne i forbindelse med vejafgiftssystemerne i Europa og harmonisere den information, der leveres af offentlig transport.

Det digitale indre marked : RU understregede i sin midtvejsevaluering af det digitale indre marked, at byer og regioner er centralt placeret til at udnytte den digitale økonomis vækstpotentiale. I udtalelsen, der var forberedt af Alin Nica (RO/EPP), borgmester i Dudeştii Noi Kommune, understreges det, at EU skal være mere opmærksom på cybersikkerhed, beskyttelse af data og mindskelse af den digitale kløft.

Den blå økonomi : Det vestlige Middelhavsområde er "stærkt" sårbar over for klimaforandringer og demografiske og humanitære udfordringer, understregede Samuel Azzopardi (MT/EPP), medlem af kommunalbestyrelsen i Rabat, i en udtalelse om bæredygtig udvikling af områdets blå økonomi. Udtalelsen indeholder anbefalinger til, hvordan det vestlige Middelhavsområde kan blive sikrere, hvordan man kan udvikle en "intelligent og modstandsdygtig" maritim økonomi, og hvordan forvaltningen af havene kan forbedres.

Mindre virksomheder : Robert Negoiţă (RO/PES), borgmester for distrikt 3 i Bukarest kommune, fik opbakning til forslag, der skal befordre den langsigtede udvikling af COSME-programmet, som understøtter den største jobskaber i de lokale og regionale økonomier – mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er). COSME, som udspringer af EU's "Small Business Act" fra 2008, hjælper SMV'er med at få adgang til finansiering og udenlandske markeder.

" Erasmus for lokale og regionale folkevalgte ": RU opfordrede Kommissionen til at etablere et udvekslingsprogram for 2018-2020, som skal tilbyde undervisning i EU-politikker for lokale og regionale politikere. Udtalelsen var blevet forberedt af François Decoster (FR/ALDE), næstformand for regionalrådet i Hauts-de-France og borgmester i Saint-Omer, som var en af de 100 deltagere i et pilotprojekt i 2012-2013. Europaparlamentsmedlem Mercedes Bresso (IT/S&D) understregede sin støtte til initiativet.

Bedre balance mellem konfliktarter og menneskelig aktivitet: Ordføreren Csaba Borboly (RO/EPP), leder af en region – Harghita – der rummer en af de største bjørnebestande i Europa, fik opbakning til forslag med henblik på at begrænse antallet af risikofyldte møder med store rovdyr. EU rummer fem store kødædere, hvoraf mindst en kan findes i 21 lande.

Yderligere materiale:

Se videosammendraget af plenarforsamlingen, individuelle indlæg eller mødet den 31. januar og mødet den 1. februar i fuld udstrækning.

• Endvidere kan fotos findes på Flickr.

Kontakt:
pressecdr@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023