Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Regionale og lokale ledere opfordrer til, at der indgås en ny aftale baseret på en klar dagsorden for landdistrikterne og øgede investeringer for at hjælpe lokalsamfundene på landet ud af krisen  

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og Janusz Wojciechowski , EU-kommissær for landbrug, drøftede, hvordan man kan styrke genopretningen i Europas landdistrikter. Regioner og byer efterspørger en "landdistriktsaftale", der opstiller mål og koordinerer den fælles landbrugspolitik, strukturfondene og genopretnings- og resiliensfaciliteten for at overvinde krisen i landdistrikterne, styrke samhørigheden, gøre fødevareindustrien grønnere, støtte lokale producenter og diversificere landdistrikternes vækstmuligheder. Landdistriktsaftalen bør også indeholde bestemmelser om en inklusiv forvaltning, der mobiliserer europæiske, nationale, regionale og lokale aktører med det formål at gennemføre en bæredygtig genopretning i Europas landdistrikter. Disse synspunkter blev understreget med udtalelsen "En EU-strategi for genoplivning af landdistrikterne" (en opfordring til, at der udarbejdes en egentlig dagsorden for landdistrikterne), som fik støtte fra RU's medlemmer.

Covid-19-pandemien har tilføjet en ekstra dimension og gjort indsatsen for at genoplive landdistrikterne i EU's regioner mere presserende. Landdistrikter samt byer og landsbyer på landet er blevet hårdt ramt af nedgangen i efterspørgslen efter landbrugsprodukter, lukningen af barer og restauranter samt bortfaldet af turisme i hele EU. De har også været mere sårbare, da de har begrænset adgang til lægeklinikker, hospitaler og transport og dårlig eller ikke-eksisterende adgang til internettet. Den digitale kløft har især påvirket uddannelsessektoren og erhvervslivet.

Dertil kommer, at et hårdt brexit risikerer at blive et omfattende knock out for mange landdistrikter og vil være ødelæggende for landlige regioner som f.eks. Leitrim, hvor RU's ordfører for udtalelsen om genoplivning af landdistrikterne, Enda Stenson, bor.

"Denne krise kræver, at EU tilpasser sin kommende langsigtede vision for landdistrikterne i form af en reel "landdistriktsaftale" . Vi skal opfylde vores mål om at forbedre transport-, konnektivitets-, sundheds- og uddannelsestjenester, men også diversificere økonomien i landdistrikterne og fremme en bæredygtig lokal fødevareproduktion" , sagde formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Apostolos Tzitzikostas .

Janusz Wojciechowski , EU-kommissær for landbrug, sagde: "Alle EU-politikker og -fonde skal samarbejde om at opfylde målene i visionen for landdistrikterne ved at optimere samarbejdet og sammenhængen i den europæiske og nationale støtte. Et af de vigtige mål med visionen er at finde bedre og mere effektive måder at anvende de eksisterende støttemekanismer på, så landdistrikternes behov kan imødekommes."

Under debatten fremhævede RU's medlemmer behovet for en systematisk tilgang baseret på vedtagelse af en reel og håndgribelig dagsorden for landdistrikterne. Da bevillingerne til den fælles landbrugspolitik i den nye flerårige finansielle ramme er betydeligt lavere end i den nuværende programmeringsperiode, er det endnu vigtigere at sikre sammenhæng og harmonisering mellem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og andre EU-fonde som f.eks. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond og Horisont Europa. Det er muligt at øge investeringerne takket være den hidtil usete indsats, som EU skal gøre i løbet af det næste årti, og ved at sikre, at alle relevante EU-politikker lægger vægt på udvikling af landdistrikterne. Med denne form for synergier vil aktører i landdistrikterne få bedre forudsætninger for at håndtere tværgående spørgsmål og forbedre samarbejdet og livskvaliteten i landdistrikterne.

Enda Stenson (IE/EA), medlem af Leitrim County Council og ordfører for En EU-strategi for genoplivning af landdistrikterne , understregede: "Den nuværende pandemikrise har blotlagt og forværret konsekvenserne af en række forhold, der længe har udgjort trusler mod landdistrikterne, og som har gjort det endnu mere presserende at genoplive landdistrikterne. Vores landdistrikter skal være det bedste sted at bo, arbejde og stifte familie. Derfor har vi brug for en landdistriktsaftale, der sikrer investeringer i tjenester, konnektivitet og mennesker. Jeg opfordrer alle EU - institutioner til at samarbejde om at finde løsninger, der sikrer økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed i vores fælles landbrugspolitik til gavn for vores landdistrikter. Vores lokalsamfund er parate, så lad os ikke gå glip af muligheden for at genoplive landdistrikterne."

Ulrika Landergren (SE/Renew Europe), medlem af kommunalbestyrelsen i Kungsbacka og formand for Underudvalget for Naturressourcer (NAT) i Det Europæiske Regionsudvalg rundede af med at sige: "En polarisering af samfundet medfører altid alvorlige problemer og trusler mod demokratiet. På den ene side er velstanden i stigende grad ulige fordelt og på den anden side vokser kløften mellem EU's landdistrikter og byer. Dette er ikke en sund udvikling, og vi må finde ud af, hvordan landdistrikterne kan gøres mere attraktive. En landdistriktsaftale vil være et første skridt i den retning."

Franc Bogovič , medlem af Europa-Parlamentet og medformand for RUMRA og den tværpolitiske gruppe om intelligente landsbyer , påpegede, at: " der ikke findes noget bord uden jord. Tilliden mellem forbrugere og landbrugere skal genopbygges. Landdistrikterne handler om langt mere end skov- og landbrug. Vi har brug for modstandsdygtige landdistrikter, hvor unge kan finde moderne job, og hvor ældre kan bevare deres livskvalitet. Bredbåndsforbindelser af høj kvalitet er en forudsætning for dette.

Når vi taler om intelligente landsbyer, taler vi om sundhed, mobilitet, social omsorg, turisme, digitale platforme, vedvarende energiløsninger og meget andet. Det er vigtigt at forstå intelligente landsbyer som en horisontal udfordring og begynde at nedbryde siloer. Vi har brug for en strategi for intelligente landsbyer, der er integreret i Samhørighedsfonden. Jeg har utrætteligt arbejdet for dette i Europa-Parlamentet."

Den nuværende pandemi kan også udgøre en enestående mulighed for at udvikle og opbygge modstandsdygtigheden i landdistrikterne ved at fremme lokal bæredygtig produktion, lægge vægt på korte forsyningskæder og sigte mod at fremme lokale og regionale produktionsformer. Regioner og byer og deres lokale producenter er nøgleaktører i omstillingen til et mere bæredygtigt og retfærdigt fødevaresystem, som beskrevet i udtalelsen Fra producent til forbruger (fra jord til bord): den lokale og regionale dimension , udarbejdet af Guido Milana (IT/PES), medlem af byrådet i Olevano Romano (Rom).

Landdistrikter og områder på grænsen mellem land og by udgør 88 % af EU's område, og det er her, 55 % af befolkningen bor, 43 % af bruttoværditilvæksten skabes, og 56 % af arbejdspladserne ligger.

Yderligere oplysninger:

Kontaktperson:

Wioletta Wojewodzka

Tlf.: +32 (0)2 282 2289

Mobil: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Del :