Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Byer og regioner er parate til at gå forrest i omlægningen til bæredygtig mobilitet i Europa  

En vellykket omlægning af den europæiske transportsektor, så den bliver mere bæredygtig, kræver, at byer og regioner i EU i højere grad prioriterer at fremme emissionsfri mobilitet og aktiv deletransport, omlægge mobiliteten i byerne og skabe bedre forbindelser i og til landdistrikter. Disse forslag kommer fra en udtalelse om strategien for intelligent og bæredygtig mobilitet, som blev fremlagt af ordføreren Robert van Asten (NL/RE) og vedtaget af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) på plenarforsamlingen onsdag den 30. juni.

I 2017 tegnede transporten sig for 27 % af CO 2 -udledningen i EU , og emissionerne i transportsektoren steg i både 2018 og 2019 , hvilket nødvendiggør omfattende ændringer for at nå EU's ambitiøse klimamål. Med det langsigtede mål om at reducere udledningen i transportsektoren med 90 % frem mod 2050 er EU's strategi for mobilitet et af de vigtigste initiativer i den europæiske grønne pagt, idet formålet er at skabe grundlaget for, at målene for den grønne og digitale omstilling i EU's transportsystem kan nås. Strategien blev fremlagt af Kommissionen i slutningen af 2020 og er ledsaget af en handlingsplan med konkrete foranstaltninger, der skal vedtages i løbet af de næste fire år. Nulemissionskøretøjer og infrastruktur til alternative brændstoffer, CO 2 -prissætning med bedre incitamenter for brugerne og billigere og mere tilgængelig mobilitet er nogle af de vigtigste punkter i handlingsplanen.

Robert van Asten (NL/RE), som er medlem af kommunalbestyrelsen i Haag og ordfører for udtalelsen, sagde: "De lokale og regionale myndigheder spiller en væsentlig rolle i mobilitetsomstillingen som bindeled mellem den europæiske grønne pagt og den digitale omstilling, der skal gøre mobiliteten mere bæredygtig og mere intelligent. De sociale og inkluderende aspekter er fremhævet i min udtalelse, da mobilitetsomstillingen også forudsætter en adfærdsændring, hvor brugeren er central. EU kan hjælpe os med at skabe en bedre forbindelse mellem konnektivitet, tilgængelighed og sundhed, ikke blot ved at levere finansiering, men også ved at standardisere og harmonisere EU - reglerne. Vi er også nødt til at tage højde for Kommissionens planer for bæredygtig mobilitet i byerne. De kan udgøre et effektivt redskab for samarbejde mellem forskellige myndighedsniveauer, men kun hvis de er tilstrækkeligt fleksible og kan løfte udfordringerne i byer og regioner".

Ismail Ertug , medlem af Europa-Parlamentet, sagde om RU's udtalelse: "EU's strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet udstikker den fremtidige kurs for den europæiske transportsektor. De to parallelle udfordringer – digitalisering og dekarbonisering – er store opgaver for de kommende årtier. Hvis det skal lykkes, skal det europæiske, nationale og ikke mindst det regionale niveau arbejde tæt sammen. Det gælder især for infrastrukturprojekter, uanset om der er tale om manglende forbindelser på tværs af grænserne, bedre jernbanesystemer eller et udbredt net af infrastruktur til alternative brændstoffer".

RU bifalder, at Kommissionen har fremlagt en strategi for mobilitet, men har identificeret en række områder, hvor den kan forbedres. Medlemmerne understregede især, at den regionale dimension af mobilitetsstrategien er vigtig, da de lokale og regionale myndigheder spiller en central rolle i forbindelse med udformningen af den europæiske transportpolitik og leveringen af mobilitetstjenester og -infrastruktur. En vellykket omstilling af mobiliteten forudsætter derfor et stærkt engagement fra de lokale og regionale myndigheders side og en fælles strategi, der omfatter alle myndighedsniveauer i tråd med princippet om aktiv nærhed.

Det påpeges også i udtalelsen, at omstillingen af mobiliteten ikke blot handler om at gøre transport i sig selv mere bæredygtig ved f.eks. at prioritere brug af tog frem for fly, men også kræver en ændring i borgernes adfærd. Aspekter som mindskelse af afstande og antallet af rejser, hvor det er muligt, skifte til mere aktive former for mobilitet som at cykle og gå og deletransport skal vægtes langt højere for at nå de ambitiøse mål om at nedbringe udledningen i transportsektoren med 90 % frem mod 2050. 

Medlemmerne fremhævede desuden, at der i Kommissionens strategi mangler konkrete initiativer for landdistrikterne, trods mobilitetens store betydning for leveringen af tjenesteydelser i landdistrikter med begrænset infrastruktur. I udtalelsen efterlyses derfor flere EU-midler og -reguleringsforanstaltninger som hjælp til at forbedre mobiliteten for borgerne, især i de mere tyndt befolkede områder.

Baggrundsinformation

Mobilitet og transportinfrastruktur er i betragtning af områdets regionale dimension og betydning for den europæiske grønne pagt blevet identificeret som et af de vigtigste områder, hvor samarbejdet mellem Regionsudvalget og Kommissionen bør udbygges.

Et yderst vigtigt element i EU's strategi for at gøre transporten mere bæredygtig er omlægningen til jernbaner. 2021 er officielt udpeget til det europæiske år for jernbanetransport , og RU har helt fra starten engageret sig aktivt i forbindelse med året gennem samarbejde med Kommissionen og tilrettelæggelse af adskillige lokale arrangementer i samarbejde med RU-medlemmer. RU's formand Apostolos Tzitzikostas og flere andre medlemmer forventes desuden at besøge Connecting Europe Express -toget på dets rute gennem 23 medlemsstater fra 2. september til 7. oktober.

Et andet vigtigt område for RU bliver den såkaldte "Horisont Europa-mission" om at gøre 100 byer i Europa klimaneutrale inden 2030 . En af de første milepæle på vejen mod klimaneutrale byer er den "nye ramme for mobilitet i byer", som Kommissionen vil fremlægge hen imod slutningen af året. Begge initiativer er vigtige emner for RU, og en tilgang med aktiv nærhed til bæredygtig mobilitet i byerne bliver afgørende for, at de bliver en succes.

Kontaktperson:

Tobias Kolonko

Tlf. +32 22822003

tobias.kolonko@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023