Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Alliancen af bilproducerende regioner opfordrer indtrængende til et EU-støtteprogram, der sikrer en retfærdig og vellykket omstilling af en sektor, der beskæftiger 7,5 millioner mennesker  

Medlemmer af alliancen mødtes i Leipzig, hvor de fremsatte deres forslag til bevarelse af den europæiske bilindustri

Til en vellykket udfasning af forbrændingsmotorer og samtidig digitalisering af sektoren efterlyser Europas bilproducerende regioner en ny EU-støttemekanisme med særlige midler, en passende territorial konsekvensanalyse af de nye forordninger og tiltag til omskoling og opkvalificering af arbejdsstyrken. På det første politiske møde i alliancen af bilproducerende regioner den 17. november i Leipzig vedtog medlemmerne en kort- og mellemlangsigtet strategi og drøftede den nødvendige støtte til regioner med en stærk bilindustri med EU-kommissær for beskæftigelse og sociale rettigheder, Nicolas Schmit.

Europas bil- og underleverandørindustri er under forandring og omstilling: EU's klimamål i "Fit for 55"-pakken kræver et væsentligt bidrag inden for vejtransportsektoren og har dermed indvirkning på alle bilproducerende regioner i Europa. Bilindustrien er stærkt påvirket af den grønne og den digitale omstilling, og 7,5 mio. mennesker – hvilket svarer til over 6 % af Europas samlede arbejdsstyrke – arbejder inden for bilproduktion og biltjenester. Omstillingen til nulemissionskøretøjer og digitaliserede køretøjer vil få stor indvirkning på de regionale økosystemer og socioøkonomiske strukturer i bilindustrien.

20 af alliancens 29 medlemsregioner var repræsenteret i Leipzig, hvor de gav udtryk for bilindustriens bekymringer i deres regioner. På grundlag af kravene om nulemissionsbiler for at nå EU's klimamål og de deraf følgende forandringer i bilindustrien mener alliancen, at der bør etableres en europæisk mekanisme til at støtte en retfærdig omstilling i de bilproducerende regioner for at mindske de forstyrrende virkninger for beskæftigelsen og øge kompetencerne til og mulighederne for en teknologisk omlægning af den europæiske bilindustri og fortsat global konkurrenceevne inden for forskning og innovation.

Michael Kretschmer, ministerpræsident i Sachsen, indledte mødet og sagde: "Bilindustrien har ikke bare rødder her i Sachsen, den er også en central industri for Tyskland. Takket være fremragende ekspertise og innovationsånd er delstaten på vej til at blive et centrum for elektromobilitet. De strukturelle ændringer og klimamålene medfører forandringer for Sachsen og vores bilindustri - og jeg er derfor taknemmelig for, at alliancen af bilproducerende regioner giver mulighed for denne udveksling, så vi kan håndtere denne omstilling sammen."

Emil Boc, borgmester i Cluj-Napoca og formand for COTER-underudvalget, sagde: "Byerne og regionerne kan spille en aktiv rolle i at imødegå forstyrrelserne i det fremtidige arbejde i bilsektoren. Sammen kan vi gøre dette til historien om tilpasning til den nye økonomi inden for mobilitet og landbrugsteknologi med grøn og bæredygtig transport, en kvalificeret europæisk arbejdsstyrke og innovative køretøjer. Vi er nødt til at se Europa som et af de steder, hvor vi skal håndtere de forandringer, som, vi alle ved, vil påvirke dette marked. Der er en fremtid for biler i et rent, digitalt, inklusivt og innovativt Europa, hvis vi sørger for at udveksle viden og udvikle infrastruktur i alle regioner for at sikre kortere forsyningskæder her i Europa, så bilsektoren bliver mindre følsom over for forstyrrelser i de globale kæder."

Thomas Schmidt (DE/EPP), medlem af Det Europæiske Regionsudvalg og statssekretær for regionaludvikling i Sachsen, sagde: "Det har været en stor ære for Sachsen at være vært for det første møde i alliancen. Det glæder mig at se så mange regioner repræsenteret her i Leipzig i dag. Det er vigtigt, fordi det giver vægt til alliancen og dens kommende arbejde. Udvekslingen om de bilproducerende regioners bekymringer har været vigtig og meget interessant. Alle regioner påvirkes forskelligt. Og alligevel er der fælles interesser, som vi i fremtiden ønsker at repræsentere gennem alliancen. Vi ønsker en omfattende udveksling af idéer - også gennem RU og dets interregionale gruppe "Bilindustriens fremtid" samt med de relevante økonomiske og sociale partnere. Alle medlemmer vil også enkeltvis repræsentere de fælles mål, for eksempel over for de europæiske institutioner og deres respektive medlemsstaters regeringer. Alliancens møde i dag er derfor starten på det egentlige arbejde."

Arbejdet i alliancen af bilproducerende regioner vil have fokus på evaluering af de regionale virkninger af omstillingen af bil- og underleverandørindustrien, støtte til omskoling og opkvalificering af den regionale arbejdsstyrke og udrulningen af alternative brændstoffer. På grundlag af den tipunktserklæring, som blev vedtaget på Det Europæiske Regionsudvalgs (RU's) plenarforsamling i juni 2022, bakker alliancen op om tilsagnet om at nedbringe drivhusgasemissionerne fra vejtransport drastisk og opfordrer indtrængende til, at rammerne for den retfærdige omstilling sikrer økonomisk og social samhørighed i alle Europas bilproducerende regioner. Med henblik herpå bør rammerne omfatte budgetmæssige og politiske støtteforanstaltninger og føre til fælles planlægning af omstillingen på regionalt plan.

Denne centrale opfordring skal ifølge alliancen tilgodeses gennem territoriale konsekvensanalyser vedrørende fælles udfordringer og muligheder for regioner, originaludstyrsfabrikanter (OEM'er) og især SMV'er, som er aktive i bilindustriens forsyningskæde, samt støtte til omskoling og opkvalificering af den regionale arbejdsstyrke og overvågning af udbuddet af og efterspørgslen efter relevante færdigheder.

María Chivite (ES/PES), medlem af RU og leder af regionalregeringen i Navarra, sagde: "For at sikre en retfærdig omstilling har vi i Navarra fokus på uddannelse. Derudover tackler vi udfordringen forbundet med omskoling gennem aktive beskæftigelsespolitikker. Fordi vi bekymrer os om beskæftigelsen. Men vi har også fokus på at tilpasse profilerne, så digitaliseringen ikke skaber en social og arbejdsmæssig kløft, der medfører tab af arbejdspladser og ulighed. NextGenerationEU-midlerne er efter vores mening en mulighed og skal forpligtes for de kommende år med specifik finansiering til at håndtere omstillingen af bilindustrien."

Alliancen efterlyser derudover fastlæggelse af en solid forskningsramme for industriel omstilling og innovation i den europæiske bilindustri, som omfatter fleksibilitet i statsstøttereglerne for at give de bilproducerende regioner mulighed for at styre og forvalte denne omstilling og støtte regionerne i udrulningen af offentligt tilgængelige tank- og ladestationer. Det vil fremme udbredelsen af nulemissionskøretøjer og koncentrere de tilgængelige offentlige og private investeringsmidler om de forskellige teknologiske løsninger (f.eks. elektrificering, brintteknologier og syntetiske brændstoffer) for at sikre den europæiske bilindustris konkurrenceevne og innovation.

Baggrund:

Alliancen af bilproducerende regioner er et politisk netværk af regioner med en stærk bil- og underleverandørindustri, som vil blive påvirket af omstillingen til nulemissionsvejtransport. Den blev lanceret af Det Europæiske Regionsudvalg på plenarforsamlingen i juni 2022 for at sikre en retfærdig omstilling i bil- og underleverandørindustrien. Alliancen er et åbent forum for alle regioner, der er påvirket af omstillingen. Den har i øjeblikket 29 medlemmer.

EU's mål om at reducere emissionerne i EU med mindst 55 % inden 2030 omfatter Kommissionens forordning om styrkelse af præstationsnormerne for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner. Et nyligt forslag fra Europa-Parlamentet om at forbyde biler med forbrændingsmotorer i EU fra 2035, som blev vedtaget den 8. juni 2022, vil medføre endnu flere forandringer i Europas bil- og underleverandørindustri. Målet for alliancen af bilproducerende regioner er derfor at sikre en retfærdig og vellykket omstilling af bilindustrien, hvor ingen lades i stikken, og som støtter EU's klimamål fuldt ud.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tlf. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Del :