Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Enighed om lokale målsætninger for at tackle klimaforandringerne  

De lokale ledere opfordrer til, at man udvider rækkevidden af revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne, så den kommer til at omfatte direktivet om industrielle emissioner og EU's kemikaliepolitik. Ordføreren Andrew Cooper har foreslået, at man inkluderer handling i forhold til klimaforandringerne, samt et nyt koncept med lokalt fastsatte bidrag som en måde til at sætte de lokale og regionale myndigheder i stand til at bidrage til forpligtelserne under Parisaftalen.

Miljølovgivningen er et af de områder, hvor byerne og regionerne har flere beføjelser og bidrager mere aktivt til gennemførelsen i Europa. Anført af ordføreren, Andrew Cooper (UK/EA), har medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg vedtaget en udtalelse om, hvordan miljøreglerne kan gennemføres bedre i Europa.

Udtalelsen sætter fingeren på en række mangler, når det drejer sig om at gennemføre miljølovgivningen. Blandt disse kan nævnes ineffektiv koordinering mellem lokale, regionale og nationale myndigheder, manglende administrativ kapacitet, utilstrækkelig finansiering og mangelfulde overensstemmelsessikringsmekanismer.

Medlemmerne kommer med en række anbefalinger, såsom etablering af en struktureret dialog for hver medlemsstat med inddragelse af lokale og regionale myndigheder. RU foreslår, at man styrker IMPEL-netværkene og udvider dem til det nationale niveau. IMPEL er Den Europæiske Unions netværk for gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivningen.

RU opfordrer Kommissionen til at udvikle en fælles metode for de nationale dialoger om revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne (EIR) og fremsætte retningslinjer for at sikre fuld deltagelse fra de lokale og regionale myndigheder i hele processen.

EU's byer og regioner anmoder medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder om at træffe foranstaltninger til hurtig håndhævelse og anvende proportionale og afskrækkende sanktioner ved overtrædelser af EU's miljølovgivning. RU anmoder medlemsstaterne om at skabe mulighed for lokale og regionale revisioner af gennemførelsen af miljøreglerne svarende til de nationale revisioner. RU opfordrer nationale, regionale og lokale myndigheder til at gribe ind over for korruption og sikre, at retssystemerne fungerer korrekt.

EU's forsamling af byer og regioner opfordrer Kommissionen til at lade klimaændringer indgå i den næste revisionsrunde og til at inkludere tiltag vedrørende både modvirkning af og tilpasning til klimaændringer. Revisionens indledende fokusområde er affaldshåndtering, beskyttelse af natur og biodiversitet, luftkvalitet, støjforurening og vandkvalitet og -forvaltning.

Ordføreren, Andrew Cooper (UK/EA), som er medlem af Kirkless Council, sagde: "Den nedbringelse af CO2-emissionerne, som de lokale myndigheder opnår, skal måles, evalueres og fremmes. Der bør etableres et system for 'lokalt fastsatte bidrag' ved siden af de 'nationalt bestemte bidrag' som led i indsatsen for at bygge bro over emissionskløften."

Han tilføjede: "Lokalt fastsatte bidrag vil kunne bidrage til at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader. Dermed ville man også kunne fastsætte mere ambitiøse, men stadig realistiske mål." Andrew Coopers idé om lokalt fastsatte bidrag er på linje med og støttes af den vedtagne udtalelse af Marco Dus (IT/PES) om klimafinansiering.

RU anmoder om, at Kommissionen samarbejder med relevante nationale myndigheder, Det Europæiske Regionsudvalg, EU's Borgmesterpagt, Den Globale Borgmesterpagt for Klima og Energi og ICLEI om at videreudvikle idéen og metoderne til indførelse af lokalt og regionalt fastsatte bidrag og derved bidrage til klimaændringsmålene, der blev vedtaget under COP21-klimaaftalen i Paris. Lokale og regionale myndigheder skal indledningsvis involveres på frivillig "proof of concept"-basis.

Bemærkninger til redaktørerne

RU's anbefalinger om bedre gennemførelse af miljøreglerne i EU bygger på EIR-pakken (februar 2017) om implementering af EU's miljøpolitikker og -regler. Den omfatter 28 landerapporter og kan findes her.

For en udførlig sammenfatning af resultaterne inden for de forskellige politikområder se: EPRS (Europa-Parlamentets Forskningstjeneste) Briefing 03/2017: Environmental Implementation Review, udarbejdet efter anmodning fra RU i henhold til samarbejdsaftalen mellem Europa-Parlamentet og RU.

For at støtte udtalelsen har RU bestilt en undersøgelse om "Effektiv miljøstyring på flere niveauer med henblik på at sikre en bedre gennemførelse af EU's miljølovgivning", som skal være klar inden midten af september 2017.

Med hensyn til gennemførelsen af miljøreglerne arbejder Det Europæiske Regionsudvalg og Kommissionen tæt sammen gennem den fælles tekniske platform for miljøsamarbejde. Revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne er en anledning for byerne og regionerne til at fremme samarbejdet med Europa-Parlamentet, fremgår det af den vedtagne udtalelse. Merværdien ligger i, at medlovgiverens interesser bringes sammen med de erfaringer, som beslutningstagerne og gennemførelsesmyndighederne har gjort. EU's lokale myndigheder ønsker at fremme fælles møder mellem RU's ENVE-underudvalg og Europa-Parlamentets ENVI-udvalg.

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

@david.crous@cor.europa.eu

Del :