Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Lokale og regionale ledere advarer mod ringe inddragelse af regioner og byer i de nye programmer under samhørighedspolitikken  

Et reelt partnerskab mellem de forskellige forvaltningsniveauer er afgørende for at udpege prioriteter og målrette effektive investeringer i de europæiske regioner

På Det Europæiske Regionsudvalgs (RU) plenarforsamling har medlemmerne vedtaget udtalelsen om effektiv inddragelse af lokale og regionale myndigheder i programmerne under samhørighedspolitikken for perioden 2021-27, som er udarbejdet af Juraj Droba (SK/ECR), regionalrådsformand i regionen Bratislava. Med vedtagelsen af denne udtalelse opfordrer RU's medlemmer til fuld overholdelse af "partnerskabsprincippet" og dets anvendelse i forbindelse med de nye instrumenter, der finansieres gennem NextGenerationEU, såsom Fonden for Retfærdig Omstilling og genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Samhørighedspolitikken har et samlet budget på 392 mia. EUR for perioden 2021-2027 og er dermed EU's primære investeringspolitik. Hjørnestenene i samhørighedspolitikken er partnerskabsaftaler og operationelle programmer, som fastlægger medlemsstaternes strategier for, hvordan de vil anvende strukturmidlerne til at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed ved at mindske forskellene mellem regionerne. For at sikre at samhørighedspolitikken opfylder borgernes behov på lokalt plan, er det af altafgørende betydning, at de lokale og regionale myndigheder, socioøkonomiske partnere og civilsamfundet inddrages fuldt ud i alle faser af udarbejdelsen og gennemførelsen af disse vigtige dokumenter.

Juraj Droba (SK/ECR), regionalrådsformand for regionen Bratislava og ordfører for den udtalelse , der blev vedtaget på RU's plenarforsamling, sagde: "Jeg vil gerne understrege betydningen af at inddrage de lokale og regionale myndigheder i forhandlingerne om den nye programmeringsperiode på EU-niveau. Drøftelserne mellem regeringerne og Kommissionen mangler ofte en regional dimension og solide data. Regionernes og byernes stemme skal derfor styrkes ."

Udtalelsen bygger på resultaterne af en  nylig undersøgelse bestilt af RU , som viser, at inddragelsen af partnere i forberedelsen af den nye programmeringsperiode 2021-27 kun er en anelse bedre end i den forrige periode 2014 - 2020. Undersøgelsen viser, at potentialet ved partnerskaber fortsat ikke udnyttes fuldt ud i en række lande, og at visse lokale og regionale myndigheder stadig ikke inddrages direkte i alle faser af programmeringsperioderne.

De lokale og regionale ledere opfordrer til, at partnerskabsprincippet anvendes fuldt ud i forbindelse med nye instrumenter som mekanismen for retfærdig omstilling og genopretnings- og resiliensfaciliteten (RRF), som finansieres under genopretningsplanen for Europa, NextGenerationEU . De peger desuden på den store indvirkning, som RRF vil have på samhørighedspolitikken, og risikoen for, at overlapninger og uoverensstemmelser mellem disse nye instrumenter vil underminere effektiviteten af EU's investeringer.

RU's medlemmer understreger, at forskelle i tidsplanen for udarbejdelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner og partnerskabsaftaler i visse tilfælde kan hindre en effektiv institutionel koordinering og begrænse bestræbelserne på at finde synergier. En eventuel prioritering af RRF-finansiering frem for samhørighedspolitikken som følge af presset for en hurtig gennemførelse og udrulning, kan reducere aktiviteterne i forbindelse med programmeringen og anvendelsen af samhørighedspolitikken i perioden 2021-27, hvilket kan føre til yderligere forsinkelser med udnyttelsen af samhørighedsmidlerne. Medlemmerne opfordrer derfor indtrængende til, at de vigtigste strategiske dokumenter for den nye programmeringsperiode vedtages hurtigst muligt, således at gennemførelsen omgående kan komme i gang.

De lokale ledere advarer desuden mod tendenser i retning af centralisering i programmeringen og gennemførelsen af strukturfondene som følge af pandemien og den parallelle gennemførelse af to programmeringsperioder (midler fra programmerne for perioden 2014-2020 kan anvendes frem til 2023).

RU opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge anvendelsen af partnerskabsprincippet, både i de uformelle forhandlinger med medlemsstaterne og i forbindelse med vurderingen af udkast til partnerskabsaftaler og operationelle programmer. Kommissionen bør komme med henstillinger til medlemsstaterne og de relevante myndigheder med henblik på at forbedre partnerskabsprocesserne.

Baggrund:

RU's plenarforsamling finder sted samtidig med den 19. europæiske uge for regioner og byer , der afholdes i fællesskab af RU og Kommissionen fra den 11. til 14. oktober. Gennemførelsen og realiseringen af den nye samhørighedspolitik for 2021-2027 vil også blive drøftet på et fælles møde med Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg ( REGI ) og RU's underudvalg for Territorial Samhørighed og EU's budget ( COTER ) med deltagelse af EU-kommissær for samhørighed og reformer, Elisa Ferreira. Mødes kan følges her .

På grund af følgerne af covid-19-pandemien er hele ikrafttrædelsen af den nye samhørighedspolitik og medlemsstaternes indgivelse af partnerskabsaftaler til Kommissionen blevet forsinket. Lovgivningen for 2021-27 trådte i kraft den 1. juli 2021, og Kommissionen har indtil videre kun vedtaget partnerskabsaftalen fra Grækenland.

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tlf. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023