Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Et styrket Erasmus-budget skal sikre lige muligheder for alle  
Man skal investere i uddannelse og kultur for at styrke den europæiske identitet, siger lokale og regionale ledere under en debat med EU-kommissær

Samtidig med at Det Europæiske Regionsudvalg hilser Kommissionens forslag om at fordoble Erasmus - programmets budget velkommen, understreger udvalget, at EU-programmet skal gøres mere inkluderende, så det kommer til at omfatte alle aldersgrupper, sociale baggrunde og uddannelses- og erhvervsuddannelsesformer. I en debat med EU-kommissær Tibor Navracsics understregede medlemmer af EU's forsamling af lokale og regionale ledere den store betydning, uddannelse og kultur har for en styrkelse af den europæiske identitet, og udtrykte deres støtte til det europæiske uddannelsesområde, som skal være gennemført inden 2025.

Tibor Navracsics , kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, sagde: "Investeringer i uddannelse, ungdom og kultur er nøglen til at skabe et modstandsdygtigt og samhørigt Europa. Jeg er stolt over de ambitiøse forslag, som Kommissionen har lagt frem for flagskibsprogrammerne på dette område, Erasmus og Et kreativt Europa , for EU's kommende flerårige budget. Vi skal styrke disse programmer, så vi kan sikre, at vores vision om det europæiske uddannelsesområde kan blive en realitet, og at vi udnytter det fulde potentiale af kulturen som drivkraft for økonomisk og social udvikling, således som det fremgår af vores EU-dagsorden for kultur . Europas regioner har en central rolle i dette. Derfor glæder Regionsudvalgets fortsatte støtte mig – vi skal blive ved med at arbejde sammen, så vi sikrer, at vores indsats med hensyn til uddannelse og kultur kommer borgere og virksomheder i hele Europa til gavn."

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Karl-Heinz Lambertz , bemærkede: "Med fordoblingen af Erasmus - budgettet og afsættelsen af 2 mia. EUR til programmet Et Kreativt Europa åbner EU nye horisonter for millioner af mennesker. Investeringer i kultur og uddannelse er investeringer i vores fælles fremtid. Vi skal sikre, at alle uanset baggrund har mulighed for at studere og arbejde i andre EU-lande. Dette er en vigtig byggesten, hvis vi ønsker at skabe et åbent, dynamisk, mangfoldigt og mere forenet Europa".

Regionernes og byernes anbefalinger vedrørende Erasmus-programmet blev fremført af Ulrike Hiller (DE/PES), medlem af senatet og Freie Hansestadt Bremens repræsentant over for forbundsstaten med ansvar for europæiske anliggender. I udtalelsen , der blev vedtaget af RU's plenarforsamling den 6. februar, opfordres der til, at man sikrer lige adgang til muligheder ved at tackle hindringer såsom sprogbarrierer eller kognitive handicap. Programmet bør yde støtte til sproglige og interkulturelle forberedende foranstaltninger og i højere grad omfatte incitamenter til at fremme mobilitet inden for erhvervsuddannelse og lærlingeuddannelser. Stipendier bør være skattefri og løbende tilpasses til de faktiske leveomkostninger i værtsregionen.

"Uddannelseserfaring fra et andet europæisk land vil i betydelig grad styrke udviklingen af fremtidsorienterede erhvervsfaglige færdigheder og er nært forbundet med udviklingen af en europæisk identitet. Erasmus har været en succeshistorie, og programmet skal styrkes, så alle unge europæere kan få mulighed for at nyde godt af mobilitet", sagde ordføreren Ulrike Hiller.

Udtalelsen påpeger endvidere betydningen af livslang læring, og det fremføres, at der på ligelig vis skal ydes støtte til alle aldersgrupper og både formel og ikkeformel uddannelse. Der efterlyses en mere gennemsigtig og rimelig fordeling af ressourcerne i hele syvårsperioden (2021-2027), ligesom der argumenteres for, at ansøgningsprocessen, projektforvaltningen og dokumentationskravene bør forenkles betragteligt på alle programmets områder. Andre forslag omfatter en gradvis udvikling af samarbejdsmulighederne med institutioner i landene i det sydlige og østlige middelhavsområde og i Afrika.

Med hensyn til det nye DiscoverEU-initiativ , hvorigennem unge kan få gratis togbilletter, mener udvalget, at rækkevidden kunne blive øget gennem finansiering i form af offentlig-private partnerskaber, navnlig med partnere i transport- og turismesektoren.

RU's plenarforsamling vedtog endvidere en udtalelse om programmet Et Kreativt Europa , anført af ordfører János Ádám Karácsony (HU/EPP), medlem af kommunalbestyrelsen i Tahitótfalu. I betragtning af det betydeligt højere antal prioriteter i det nye program foreslår RU's udtalelse, at budgetmålet hæves fra de foreslåede 1,85 mia. EUR til over 2 mia. EUR, og at kultur og kulturarv indarbejdes bedre i alle det kommende EU-budgets prioriteter.

Eftersom byerne og regionerne spiller en central rolle i promoveringen og fremhævelsen af det kunstneriske og kulturelle liv i deres lokalsamfund, opfordrer udtalelsen til, at man styrker de regionale og lokale myndigheders deltagelse i programmet. "Det er vigtigt, at man sikrer den rette balance mellem tildelingen af ressourcer til store, omfattende projekter på den ene side og til finansiering af bl.a. SMV'ers foranstaltninger og aktiviteter, der fokuserer på det lokale og regionale niveau, på den anden", sagde János Ádám Karácsony.

Det 8. europæiske topmøde for regioner og byer den 14.-15. marts 2019 i Bukarest

Den næste generation af EU-programmer i forbindelse med EU's flerårige budget for 2021-2027 vil være blandt de emner, der skal debatteres på det 8. europæiske topmøde for regioner og byer , der finder sted i Bukarest i Rumænien den 14.-15. marts 2019 – kun to uger før Det Forenede Kongerige forventes at forlade EU den 29. marts, og to måneder før valget til Europa-Parlamentet.

Mere end 500 europæiske, nationale, regionale og lokale ledere fra alle EU's medlemsstater vil komme til den rumænske hovedstad for at fokusere på de lokale og regionale myndigheders bidrag til "Europas fremtid". Under overskriften "(Re) New EUrope" vil topmødet således være det største politiske møde i år for borgmestre, regionsformænd og andre folkevalgte lokale og regionale repræsentanter fra hele EU.

Arrangementet vil også samle 100 unge lokal- og regionalpolitikere, der får lejlighed til at deltage aktivt i debatten om Europas fremtid. Arrangementet omfatter desuden den officielle lancering af det nye netværk af regionale knudepunkter (#RegHub) , hvor repræsentanter for de 20 regioner, der deltager, vil være til stede.

Hvis du ønsker at deltage i topmødet, bedes du tilmelde dig via det rumænske EU-formandskabs websted for medieakkreditering (frist: den 1. marts). Bemærk venligst, at kun registrerede journalister vil kunne få medieakkreditering til arrangementet.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Share: