Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Større klimaambitioner og direkte adgang til EU-midler: lokale ledere efterlyser en lokal forankring af den grønne pagt  

Forud for et afgørende EU-topmøde har Det Europæiske Regionsudvalg (RU) fremsat en række forslag med henblik på at gennemføre den grønne pagt på lokalt plan. I en udtalelse udarbejdet af Andries Gryffroy (BE/EA) , medlem af det flamske parlament, giver byerne og regionerne udtryk for deres ønske om at stå i centrum for initiativerne inden for rammerne af den grønne pagt. De ønsker desuden direkte adgang til EU - midler og en europæisk regional resultattavle til at vurdere deres klimaindsats og virkningerne heraf. Dette er blot nogle af forslagene i udtalelsen om konsekvenserne af klimaforandringerne for regionerne: en vurdering af den europæiske grønne pagt . Selv om der stadig ikke er opnået enighed om det langsigtede EU - budget, genopretningspakken og 2030-målet for nedbringelse af drivhusgasemissionerne, advarer de lokale ledere mod yderligere forsinkelser, som risikerer at underminere den økonomiske genopretning efter covid-19 og i alvorlig grad at påvirke lokal- og regionalsamfund i hele EU.

Klimaindsatsen og den europæiske grønne pagt, der udgør EU's vækststrategi for opnåelse af klimaneutralitet senest i 2050, står fortsat øverst på EU's politiske dagsorden. Det Europæiske Regionsudvalg vedtog på sin plenarforsamling i december 2020 en vigtig udtalelse om den grønne pagt , som indeholder anbefalinger på tre områder: styring, finansiering og overvågningsmekanismer.

Ordføreren, Andries Gryffroy (BE/EA) , medlem af det flamske parlament, sagde: "Den grønne pagt bliver kun en succes, hvis den fremmer en bottom-up-tilgang. Vi ønsker et tættere samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne for at sikre, at regionerne og byerne får en central rolle. Adskillige regioner og byer har allerede vedtaget energiomstillingsplaner og lokale grønne pagter, men de afspejles sjældent i de nationale planer og strategier. Vi foreslår, at de subnationale myndigheder inddrages fuldt ud i udformningen og gennemførelsen af de nationale planer, og at de får lettere adgang til mere finansiering. Vi er parate til at arbejde sammen med Kommissionen og Det Fælles Forskningscenter om at udvikle en regional europæisk resultattavle til at overvåge og følge, hvordan gennemførelsen af lovgivning, politikker og finansiering på klimaområdet og knyttet til den grønne pagt skrider frem på lokalt og regionalt plan".

Med hensyn til styring beklager udvalget, at de lokale og regionale myndigheders klimabidrag sjældent afspejles i de nationale planer, der udarbejdes i EU's hovedstæder. Byerne og regionerne anmoder om at få lov til at deltage på en struktureret måde i udformningen og gennemførelsen af de nationale covid-19-genopretningsplaner og investeringer i tilknytning til den grønne pagt og foreslår, at de obligatoriske høringer og dialoger på flere niveauer udvides til at omfatte alle områder under den grønne pagt, herunder energi og klima, transport, biodiversitet og forgrønnelse af byområder.

Med hensyn til finansiering advarer udvalget mod en centraliseret forvaltning af EU-midlerne. I RU's udtalelse om den grønne pagt opfordres der til at give byerne og regionerne direkte adgang til EU-midler, da de lokale og regionale myndigheder mere end nogen andre vedtager foranstaltninger til modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer og bedst kender til de lokale forhold.

I de nuværende forslag til EU-budget øremærkes 30 % af budgetmidlerne til klimaindsatsen. I covid - 19 - genopretningspakken, NextGenerationEU, er mindst 37 % af udgifterne øremærket til klimaindsatsen.

Med hensyn til overvågning gør udvalget opmærksom på, at der er behov for mekanismer og indikatorer for korrekt at kunne vurdere konsekvenserne af klimaforandringerne på lokalt og regionalt plan, men også for at kunne vurdere byernes og regionernes succes med at nedbringe drivhusgasemissionerne og deres bidrag til bekæmpelsen af klimaforandringer.

Udvalget foreslår derfor, at der lanceres en europæisk regional resultattavle, som skal dokumentere fremskridtene i gennemførelsen af den grønne pagt og genopretningsplanerne på lokalt plan. Der er behov for indikatorer som sammenligningsgrundlag for de enkelte regioners klimaomstilling og for bedre at kunne identificere deres særlige forhold, udfordringer og behov og for at vurdere virkningerne af klimaindsatsen.

Forud for EU-topmødet i denne uge, som skal munde ud i en aftale om en opgradering af EU's 2030-mål for drivhusgasemissioner og ikke mindst om EU's langsigtede budget og genopretningspakke, afholdt medlemmerne en debat med Svenja Schulze , Tysklands forbundsminister for miljø, naturbeskyttelse og nuklear sikkerhed. Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Apostolos Tzitzikostas , indledte debatten og mindede om, at "EU - medlemsstaterne må blive enige om at mindske CO 2 -emissionerne med mindst 55 % inden 2030 og omgående godkende EU's langsigtede budget og genopretningsplaner. Midlerne skal stilles til rådighed senest i første halvdel af 2021, da det i modsat fald vil være for sent for EU at hjælpe med at beskytte lokalsamfundene og bevare vores økonomier".

Baggrundsoplysninger

Helt op til 70 % af foranstaltningerne til modvirkning af klimaforandringer og op til 90 % af foranstaltningerne til tilpasning til klimaforandringer træffes af de lokale og regionale myndigheder, som også står for mere end 65 % af de klima- og miljørelaterede offentlige investeringer i EU.

Læs vores seneste interview med ordfører Andries Gryffroy (BE/EA) her .

Den 13. oktober 2020 indledte Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg en ny samarbejdsfase for at fremskynde gennemførelsen af den grønne pagt i Europas regioner og byer. Under en debat opfordrede Frans Timmermans, ledende næstformand i Kommissionen med ansvar for den europæiske grønne pagt, de lokale og regionale myndigheder til at påtage sig et medansvar og udforme den grønne pagt på de områder, hvor de har beføjelser. Du kan læse pressemeddelelsen her.  

Den grønne pagt – Going Local er et nyt initiativ fra Det Europæiske Regionsudvalg, der har til formål at sætte byer og regioner i centrum for den europæiske grønne pagt og sikre, at både EU's strategi for bæredygtig vækst og covid - 19-genopretningsplanerne udmønter sig i direkte støtte til byer og regioner og håndgribelige projekter i alle lokalområder. Den grønne pagt – Going Local blev lanceret den 15. juni 2020 med oprettelsen af en særlig arbejdsgruppe  med 13 medlemmer . Du kan læse pressemeddelelsen her .

Du kan se RU's første 200 eksempler på bedste praksis for den grønne pagt på vores onlinekort .

Yderligere oplysninger:

Fotografierne fra Det Europæiske Regionsudvalgs 141. plenarforsamling er tilgængelige i RU's Flickr-galleri .

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023