Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Den grønne pagt – going local: Byer og regioner foreslår økonomiske og sociale foranstaltninger for at støtte borgernes og virksomhedernes bestræbelser på at overvinde energikrisen  

Øremærkede midler til energieffektivitet i bygninger, grønne investeringer, der skal undtages fra beregningen af offentlige underskud, og permanente klimahøringer med borgerne er blandt de foreslåede foranstaltninger

Som opfølgning på Rådets vedtagelse af sine generelle indstillinger til centrale "Fit for 55"-forslag vedtog Det Europæiske Regionsudvalg fire udtalelser, som direkte vedrører byers og regioners rolle i gennemførelsen af den europæiske grønne pagt – EU's vækststrategi for opnåelse af klimaneutralitet senest i 2050. Udtalelserne omhandler økonomiske og finansielle foranstaltninger, der skal øge de lokale grønne budgetter og fremskynde gennemførelsen af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD) samt behovet for at udvikle sociale foranstaltninger til beskyttelse af de mest sårbare og styrke borgernes rolle i den grønne omstilling.

Krigen i Ukraine er en historisk mulighed for at udfase russiske fossile brændstoffer og opnå energisuverænitet i EU. De kraftigt stigende energipriser har øget antallet af borgere, der er ramt af energi- og mobilitetsfattigdom, drastisk. De udtalelser, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i EU's forsamling af byer og regioner i juni, indeholder forslag til, hvordan disse centrale udfordringer kan tackles.

I forbindelse med udtalelsen om direktivet om bygningers energimæssige ydeevne sagde ordfører André Viola (FR/PES), medlem af departementsrådet i Aude: "Vi er nødt til at bekæmpe energifattigdom og gentænke vores energisystem for at blive mere modstandsdygtige og nå vores klimamål senest i 2050. Vi skal være ambitiøse med hensyn til dekarbonisering af EU's bygningsmasse, fordi en renovering kun vil finde sted én gang inden midten af århundredet! Vi har brug for en fremtidssikret renoveringsplan, der er økonomisk overkommelig for alle borgere og lokale og regionale myndigheder. Det reviderede direktiv om bygningers energimæssige ydeevne skal fokusere på bygningers samlede livscyklus og integrere cirkulær anvendelse af materialer og tilstrækkelighed i alle faser."Se flere oplysninger her.

Om udtalelsen om de miljømæssige krav og den sociale accept af den grønne omstilling sagde ordfører Hanna Zdanowska (PL/EPP), borgmester i Lodz og Polens ambassadør for borgmesterpagten: "En vellykket grøn omstilling afhænger af, at der hurtigt skabes de rette betingelser på europæisk og nationalt plan for de lokale og regionale myndigheders gennemførelse af grønne tiltag. Vi opfordrer til, at der afsættes direkte EU-midler til byer og regioner med henblik på at gennemføre den grønne pagt lokalt og fremme diversificeringen af energikilder og opnå uafhængighed af russiske fossile brændstoffer. I den forbindelse er vi nødt til at øge energieffektiviteten under renoveringsbølgen og fremskynde udbredelsen af vedvarende energi i vores byer og regioner. EU's grønne omstilling skal være baseret på en stærk social accept og ikke lade borgere, områder eller virksomheder i stikken. Derfor foreslår vi, at der arrangeres permanente lokale dialoger og lokale klimatopmøder med henblik på en succesfuld grøn omstilling." Se flere oplysninger her.

Om udtalelsen om gennemførelse af grønne budgetter på lokalt og regionalt plan sagde ordfører Vincent Chauvet (FR/Renew Europe), borgmester i Autun: "Klimaændringerne har store økonomiske konsekvenser i form af stadig højere miljøomkostninger. Byer og regioner har en central rolle at spille med hensyn til at opnå en inklusiv grøn omstilling. Medlemsstaterne og EU er alle ansvarlige for at støtte de lokale og regionale myndigheder ved hjælp af direkte finansiering og konkrete foranstaltninger. Vi er nødt til hurtigst muligt at nå til enighed om en fælles definition af grøn budgettering og en struktureret, men fleksibel europæisk ramme, som vil bidrage til at tilpasse budgetposterne til klima- og miljømålene. Den grønne omstilling vil enten finde sted på lokalt plan – eller slet ikke finde sted."Se flere oplysninger her.Ordfører Vincent Chauvet bliver medlem af Det Europæiske Regionsudvalgs delegation til den næste globale klimakonference, der afholdes af FN i november i Egypten (COP27).

Derudover vedtog udvalget en udtalelse om EU's nye strategi for Arktis ved ordfører Mirja Vehkapera (FI/Renew Europe), medlem af byrådet i Oulu: "EU's finansiering skal målrettes mod at støtte og sikre bæredygtige investeringer i Arktis. Vi er nødt til at overveje, hvordan den grønne pagt og "Fit for 55-pakken" kan gennemføres under hensyntagen til de særlige forhold i EU's arktiske område. For eksempel bør de særlige forhold forbundet med skibsfart om vinteren i Arktis tages i betragtning i forbindelse med emissionshandel. Samtidig er det vigtigt at finde en balance mellem ansvarlig udvikling af naturressourcer og miljøbeskyttelse for at udnytte Arktis' "potentiale som drivkraft for grøn vækst og den digitale omstilling i EU. Arktis kan forsyne Europa med viden, produkter, ressourcer og energi, som er afgørende for at nå EU's klimamål."Se flere oplysninger her.

Baggrund:

Bygninger står for 40 % af det endelige energiforbrug i EU og 36 % af Unionens energirelaterede drivhusgasemissioner. Det endelige mål med det nye direktiv er at dekarbonisere Europas bygningsmasse inden 2050. Udvalget opfordrer til, at det nye direktiv om bygningers energimæssige ydeevne ikke kun finder anvendelse på nye bygninger, men også på renoveringer. Udvalgets udtalelse støttede André Violas forslag om at fremskynde afskaffelsen af fossile brændstoffer til opvarmning og køling til 2025 i stedet for 2027 som foreslået af Kommissionen. Se flere oplysninger her.

Udvalget opfordrer Kommissionen til at revidere reglerne for finansiering af kommunale tjenester med henblik på at reducere omkostningsbyrden ved foranstaltninger til fremme af energieffektivitet og vedvarende energi og til at mindske og forenkle de lovgivningsmæssige hindringer for nye teknologier og forretningsmodeller. For at fremme den sociale accept foreslår udvalget en række foranstaltninger, herunder øget brug af deltagelsesbaseret forvaltning – f.eks. gennem deltagelsesbaserede budgetter og lokale dialoger – og finansiel støtte til permanente høringsmekanismer såsom lokale klimatopmøder. Se flere oplysninger her.

Det Europæiske Regionsudvalg opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undtage grønne investeringer fra beregningen af de regionale offentlige underskud og fra de "gyldne regler" om gældsgrænsen og slår til lyd for en effektiv, deltagelsesbaseret og gennemsigtig grøn budgettering. Udvalget opfordrer til en deltagelsesbaseret tilgang til grøn budgettering, så borgerne, og navnlig de unge, kan forvalte en del af det årlige budget til gennemførelse af grønne projekter. EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter opfordrer til, at der oprettes en samarbejdsplatform på tværs af myndighedsniveauer for at opbygge de lokale og regionale myndigheders kapacitet til at gøre deres budget grønnere og samle små projekter med henblik på at skabe stordriftsfordele og udveksle god praksis. Se flere oplysninger her.

I EU's nye strategi for Arktis fremhæver Kommissionen Arktis' voksende strategiske og geopolitiske betydning. Ifølge et skøn offentliggjort i begyndelsen af 2022 er investeringspotentialet i EU's arktiske region på omkring 150 mia. EUR frem mod 2030, hvoraf en stor del er knyttet til gennemførelsen af den grønne omstilling. Der fokuseres på investeringer i kulstofneutralt stål, batteriproduktion, udvinding og forarbejdning af mineraler samt den cirkulære økonomi og bio- og vindenergi Se flere oplysninger her.

Den grønne pagt – going local er et initiativ fra RU, der har til formål at sætte byer og regioner i centrum for EU's omstilling til klimaneutralitet.

Kontaktperson:

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023