Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Fit for Future-platformen: EU-beslutningsprocessen som vejen til at finde bedre svar på de fremtidige udfordringer  

En million regionale og lokale folkevalgte politikere vil blive hørt under udarbejdelsen og evalueringen af EU-lovgivning og bidrage til at finde konkrete svar på borgernes bekymringer

På det første plenarmøde i Fit for Future (F4F)-platformen , der blev ledet af Kommissionens næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn Maroš Šefčovič deltog tre RU-medlemmer, Mark Speich (DE/EPP), Anne Karjalainen (FI/PSE) og Ulrika Landergren (SE/RE). F4F-platformen er det vigtigste redskab for Kommissionens dagsorden for bedre regulering , der har til formål at mindske unødvendige administrative byrder for borgere og virksomheder og bidrage til at gøre EU-lovgivningen fremtidssikret, mere digital og bedre egnet til at tackle fremtidige udfordringer. De lokale og regionale myndigheder er det myndighedsniveau, der er tættest på borgerne, og er repræsenteret på møderne i F4F-platformen i de tidlige faser af udformningen og evalueringen af EU-lovgivningen. Det er et af resultaterne af RU's arbejde i taskforcen om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet .

Det Europæiske Regionsudvalg deltager i F4F-platformens regeringsgruppe med tre af udvalgets seks underudvalgsformænd sammen med 27 regeringsrepræsentanter fra EU's medlemsstater. En af platformens undergrupper er RU's netværk af regionale knudepunkter (RegHubs), der indsamler information fra byer og regioner gennem målrettede høringer og sammenfatter den i rapporter om gennemførelsen af udvalgte EU-politikker.

På dette første plenarmøde i platformen var der en indledende drøftelse af emnerne for det årlige arbejdsprogram 2021, som vil blive færdiggjort inden årets udgang. Der var desuden en debat om, hvordan platformen skal fungere i praksis, og om dens forretningsorden.

Mark Speich (DE/EPP) , statssekretær for føderale, europæiske og internationale anliggender i delstaten Nordrhein - Westfalen og formand for RU's Underudvalg for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser ( CIVEX ), sagde om den nye F4F-platform: " Europæiske regioners og byers erfaringer og ekspertise må spille en vigtig rolle i det fortsatte arbejde med at forbedre EU-lovgivningen. Jeg glæder mig over, at den nye F4F-platform nu skaber mulighed for at inddrage de lokale og regionale myndigheders synspunkter. Borgernes forventninger til Fit for Future-platformen er meget høje. Når alt kommer til alt, ønsker borgerne at se konkrete resultater af talrige politiske bekendtgørelser. Derfor har de også stor interesse i det, vi gør og det, vi opnår. Vi skal levere resultater ved udgangen af vores mandatperiode. De europæiske regioner og Det Europæiske Regionsudvalg gør deres bedste for at opfylde disse forventninger".

De emner, der blev drøftet til det årlige arbejdsprogram for 2021, og hvortil de lokale og regionale myndigheder med deres direkte erfaringer kan bidrage til at identificere mulige flaskehalse og konkrete problemer med gennemførelsen af EU-lovgivning, var: mindskelse af den administrative byrde forbundet med mærknings-, godkendelses- og tilladelsesprocedurer inden for f.eks. landbrug, sundhed, statsstøtte og infrastruktur; identifikation af EU-regler, der fører til uoverensstemmelser, unødvendig kompleksitet og overlap; forenkling af projektstøttemodtageres indberetningsforpligtelser, hvor engangsprincippet kunne finde anvendelse; støtte til virksomheder til at indføre digitale løsninger og modernisering af den offentlige sektor.

Ulrika Landergren (SE/RE) , medlem af Kungsbacka kommunalråd og formand for RU's Underudvalg for Naturressourcer (NAT), gav tilsagn om at ville bidrage til de af Kommissionen foreslåede emner: " Regioner og byer står i forreste linje, når EU-lovgivningen skal gennemføres. RU har derfor gode forudsætninger for at hjælpe platformen med at identificere lovgivning, som med fordel kan digitaliseres og forenkles yderligere. Det samme gælder i forhold til at pege på EU-regler, hvor indberetnings-, mærknings-, godkendelses- og tilladelsesprocedurerne er problemfyldte".

Anne Karjalainen (FI/PES) , medlem af byrådet i Kerava og formand for RU's Underudvalg for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur (SEDEC) tilføjede: " Kommissionens praktiske indstilling, der omsætter tilsagnet om at fremme en tilgang med aktiv nærhed, er i høj grad værdsat. RU vil mobilisere sine netværk og begyndende med RegHub-platformen tilføre Fit for Future-processen territorial legitimitet og praktisk erfaring. Vi må også sikre os, at vi stadig kan se skoven for bare træer, og ikke fortaber os i drøftelser om detaljeret lovgivning, når det, vi ønsker, er en inklusiv proces, der munder ud i lovgivning, der egner sig til at tackle EU's vigtigste udfordringer, som er en socialt retfærdig grøn og digital omstilling".

Dette F7F-platformsmøde vil blive fulgt op af afstemningen om en resolution om Kommissionens arbejdsprogram for 2021 og en debat, hvor næstformand Maroš Šefčovič vil fremlægge Kommissionens arbejdsprogram for 2021 og EU's første strategiske fremsynsrapport på RU's plenarforsamling den 10. december.

Baggrund:

Fit for Future-platformen blev lanceret den 11. maj 2020. Det er en ekspertgruppe på højt niveau, som hjælper Kommissionen i bestræbelserne for at forenkle lovgivningen og mindske de dertil hørende unødvendige administrative byrder og omkostninger. Kommissionen vil tage platformens synspunkter i betragtning for at sikre, at EU-lovgivningen er en hjælp, og ikke en hindring, for borgere og virksomheder, og særligt for små og mellemstore virksomheder. Platformens arbejde vil være koncentreret om de emner, der er fremhævet i det årlige arbejdsprogram. For hvert emne indsamler platformen data, dokumentation og input vedrørende mulighederne for forenkling og mindskelse af de unødvendige omkostninger ved konkrete EU-love, uden at det vil skade opnåelsen af lovgivningens mål. Platformen afgiver derefter udtalelser, hvori også spørgsmål som digitaliseringsmuligheder og lovgivningstæthed tages i betragtning. Dette arbejde indgår som en del af Kommissionens dagsorden for bedre regulering.

Taskforcen om nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og "Mindre, men mere effektivt" blev nedsat af Kommissionen i november 2017 med de mål at:

fremsætte anbefalinger til, hvordan nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet kan anvendes bedre

identificere politikområder, hvor arbejdet kan uddelegeres på ny eller endeligt gives tilbage til medlemsstaterne

finde bedre metoder til at inddrage de regionale og lokale myndigheder i EU's politiske beslutnings- og gennemførelsesproces.

Taskforcen blev ledet af Kommissionens første næstformand Franz Timmermans og bestod af tre repræsentanter fra RU og tre medlemmer af Europa-Parlamentet.

I 2018 leverede taskforcen sin endelige rapport "En ny måde at arbejde på", som bygger på idéen om " aktiv nærhed ", der betyder, at man skal sikre, at input fra det lokale og regionale niveau tages fuldt ud i betragtning, så der er garanti for tilstrækkelig EU-merværdi i alle faser af udarbejdelsen, vedtagelsen og gennemførelsen af EU-lovgivning.

RU's netværk af regionale knudepunkter  (RegHub) er et netværk af regioner og byer i EU, som evaluerer gennemførelsen af EU's politik. Netværket består i øjeblikket af 36 særlige "kontaktpunkter". Der er tale om ansatte ved lokale og regionale myndigheder, som indsamler teknisk feedback fra interessenter om deres erfaringer med den konkrete gennemførelse af EU's aktuelle politikker. Netværket tilfører dermed et lokalt og regionalt perspektiv til EU - politikkerne og udvider det evidensgrundlag, de støtter sig på.

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

Mobil: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023