Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Europa bliver ikke klimaneutral i 2050 uden byerne og regionerne  
De nationale energi- og klimaplaner integrerer ikke de lokale og regionale myndigheder

Her inden det nye Europa-Parlament træder sammen for første gang, formes klimadebatten i stadig højere grad af den offentlige opinion. Som de ugentlige protestmarcher vidner om, er den nuværende ambition for klimaet ikke tilstrækkelig til at vende den globale opvarmning. EU's byer og regioner efterlyser derfor mere ambitiøse mål og flere ressourcer for at sikre en hurtig omstilling til bæredygtig energi i Europa. Hvad angår medlemsstaternes nationale energi- og klimaplaner, beklager Det Europæiske Regionsudvalg (RU), at der ikke findes nogen permanent flerniveaudialog med de lokale og regionale myndigheder i overensstemmelse med forvaltningen af energiunionen.

RU har enstemmigt vedtaget udtalelsen om "En ren planet for alle – En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi" af Michele Emiliano (IT/PES) , formand for regionalrådet i Puglia. Udtalelsen indeholder en række forslag, der skal bidrage til EU's strategi for klimaneutralitet i 2050 , som Kommissionen fremlagde i november 2018.

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Karl-Heinz Lambertz , sagde: "Europa vil ikke opnå klimaneutralitet, hvis byer og regioner ikke inddrages. I henhold til forvaltningen af e nergiunionen opfordres medlemsstaterne til at etablere permanente dialoger på flere niveauer, som inddrager de lokale og regionale myndigheder i udarbejdelsen af de nationale energi- og klimaplaner. Det står dog klart, at dette ikke er sket. Hvis det skal lykkes EU at gennemføre energiomstillingen, er det altafgørende, at alle medlemsstater forpligter sig til et klimaneutralt Europa i 2050 og ikke mindst på permanent basis inddrager de lokale og regionale myndigheder i udarbejdelsen af deres klima- og energihandlingsplaner".

EU's kommissær med ansvar for klima og energi, Miguel Arias Cañete , sagde: "Jeg vil gerne rose de lokale og regionale ledere for deres vigtige arbejde med klima, energi og bæredygtig udvikling. Mange regioner og byer har opstillet mere ambitiøse 2030-mål end deres respektive nationale regeringer. Med mere end 9.000 byer er borgmesterpagten for klima og energi det største initiativ iværksat af byer, provinser og regioner med henblik på at bidrage til energiomstillingen. Vi kan i dag tilbyde byer og regioner bedre finansieringsmuligheder til iværksættelse af foranstaltninger til modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer. F.eks. skal 35 % af budgettet for Horisont Europa, det nye LIFE-program med et budget på 5 mia. EUR og 30 % af budgettet for InvestEU-programmet, der afløser Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, anvendes til at nå klimamålene".

Ordfører Michele Emiliano (IT/PES) , formand for regionalrådet i Puglia, sagde: " Byer og regioner bidrager til at skabe en historisk udvikling hen imod en ren planet for alle. Klimakrisen berører os alle og lægger et tungt ansvar på vores skuldre. Min udtalelse, som blev vedtaget i dag på RU's plenarforsamling, bekræfter, at det er nødvendigt at opnå klimaneutralitet senest i 2050. Regionerne og byerne er klar til at trække deres del af læsset. Det samme kan dog ikke siges om Det Europæiske Råd, hvor visse medlemsstater ikke ville forpligte sig til dette mål i sidste uge. Vi er nødt til at anlægge en bottom-up-tilgang, hvis vi virkelig ønsker at tackle klimakrisen og skabe et mere retfærdigt og mere bæredygtigt Europa, hvor ingen lades i stikken".

RU ser gerne, at den andel af EU's budget, der anvendes til klimaindsatsen, øges til mindst 30 %, og minder om, hvor vigtig en effektiv "energibeskatning" er for at sikre en koordineret, sammenhængende og rettidig indsats mod klimaforandringerne.

Udvalgets medlemmer støtter en revision af målet på 32 % for vedvarende energi på EU-plan i lyset af den teknologiske udvikling med henblik på at nå op på 40 % i 2030 og således opnå klimaneutralitet i 2050.

RU foreslår, at der oprettes et "europæisk observatorium for klimaneutralitet", der skal kortlægge og overvåge de forskellige regioners sårbarhed over for energiomstillingen. Medlemmerne erklærer sig rede til at samarbejde med Kommissionen om en struktur for tekniske udvekslinger i forbindelse med gennemførelsen af pakken om ren energi.

EU's forsamling af byer og regioner opfordrer til, at man systematisk inddrager regionerne og de lokale myndigheder i gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling, Parisaftalen og det forberedende arbejde i forbindelse med COP25, herunder at en repræsentant for RU får observatørstatus i alle UNFCCC’s forberedende organer.

RU understreger i sin udtalelse, at der er behov for at styrke forbindelsen mellem klimapolitikker og luftkvalitet og den direkte indvirkning, som disse har på borgernes sundhed. Medlemmerne er enige om, at dekarbonisering er den mest effektive forebyggende politik til beskyttelse af borgernes sundhed. Det Europæiske Miljøagentur anslår, at luftforurening hvert år er årsag til 483.000 tidlige dødsfald i Europa.

Medlemsstaterne fremlagde udkast til deres nationale energi- og klimaplaner den 31. december 2018.

Disse omfatter landenes planlægningsværktøjer, der skal bidrage til gennemførelsen af energiunionens målsætninger, navnlig energi- og klimamålene for 2030. I sidste uge fremlagde Kommissionen evalueringer af landenes nationale energi- og klimaplaner . De endelige nationale energi- og klimaplaner skal stå klar inden udgangen af i år.

Baggrundsoplysninger

Billeder fra plenarforsamlingen kan downloades her .

I forvaltningen af energiunionen præciseres det, at "medlemsstaterne bør oprette en permanent platform for energidialog på flere niveauer, der samler lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer, erhvervslivet, investorer og alle andre relevante interessenter for at drøfte de forskellige muligheder for energi- og klimapolitikker. Integrerede nationale energi- og klimaplaner samt langsigtede klima- og energistrategier bør drøftes inden for rammerne af denne platform". Forvaltning af energiunionen (januar 2018) .

Du kan finde Kommissionens pressemeddelelse om evaluering af de nationale energi- og klimaplaner her og en analyse for hvert enkelt land her . På grundlag af denne analyse vil medlemsstaterne nu revidere deres strategier og indsende de endelige versioner senest den 31. december 2019.

Den 28. november 2018 offentliggjorde Kommissionen sin strategiske og langsigtede vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi inden 2050.

Strategien viser, hvordan EU kan bane vejen for klimaneutralitet ved at investere i realistiske teknologiske løsninger, give borgerne større indflydelse og tilpasse indsatsen inden for centrale områder såsom industripolitik, finanser eller forskning og samtidig sikre social retfærdighed for at opnå en retfærdig omstilling.

På opfordring fra Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd dækker Kommissionens vision for en klimaneutral fremtid næsten alle EU-politikker og er i overensstemmelse med Parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2 °C og fortsætte bestræbelserne på at holde den på 1,5 °C.

En ren planet for alle – En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi

En dybtgående analyse, der ledsager meddelelsen

Pressemeddelelse: Kommissionen opfordrer til at gøre Europa klimaneutralt inden udgangen af 2050

Spørgsmål og svar: Den langsigtede strategi "En ren planet for alle" .

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | Tlf. +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023