Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Genopretningen i Europa vil slå fejl uden en stærk samhørighedspolitik og et reelt partnerskab mellem aktørerne på EU-, nationalt, regionalt og lokalt niveau.  

EU-omspændende koalition advarer medlemsstaterne om, at kompromiset om EU's budget og genopretningsplanen skal fastholde investeringerne i regioner og byer

Krisen som følge af covid-19-pandemien undergraver Europas økonomiske, territoriale og sociale samhørighed og mulighederne for at levere en grønnere, inklusiv og intelligent omstilling til en mere bæredygtig fremtid. Dette er grunden til, at #CohesionAlliance – en EU-omspændende koalition med over 12.000 underskrivere – kraftigt opfordrer EU's medlemsstater til at støtte en stærk flerårig finansiel ramme for 2021-2027 og genopretningsplanerne. FFR og genopretningsplanerne skal støtte samhørighed som en grundlæggende værdi i Den Europæiske Union og et centralt mål for alle EU's politikker og investeringer. Disse krav fremgår af en erklæring , der blev videregivet til EU-kommissæren med ansvar for samhørighed, Elisa Ferreira, og formanden for EP's REGI-Udvalg, Younous Omarjee, under en videokonference den 14. juli, tre dage inden Det Europæiske Råds møde i Bruxelles.

Covid-19-krisen har vist, at der mere end nogensinde før er behov for solidaritet, ansvarlighed og samhørighed for at sikre, at ingen lades i stikken i EU. #CohesionAlliance efterlyser en stærk, effektiv og fleksibel samhørighedspolitik baseret på langsigtede perspektiver og et partnerskabsprincip, der involverer de lokale og regionale myndigheder i alle genopretningsforanstaltninger. Dette vil bidrage til at kickstarte og genopbygge økonomien, fremme bæredygtigheden og styrke den territoriale og sociale samhørighed i Den Europæiske Union.

" Forslagene fra Kommissionen og Charles Michel går i den rigtige retning. Vi opfordrer indtrængende medlemsstaterne til nu at stå sammen og hurtigt vedtage et passende EU-budget for perioden 2021-2027 og en robust genopretningsplan, der kan hjælpe vores lokalsamfund med at overvinde krisen og blive mere modstandsdygtige, bæredygtige og inklusive. Dette er i alle EU-landes umiddelbare interesse, herunder dem, der kræver en svagere investeringskapacitet i EU, men som samtidig er dem, der primært nyder godt af fordelene ved det indre marked ", sagde Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg, og tilføjede: " Udvalget går sammen med alle aktører på EU-, nationalt, regionalt og lokalt plan om at sige nej til centralisering, nej til budgetnedskæringer og nej til uholdbare gennemførelsesfrister, der undergraver EU-investeringernes gennemslagskraft . Sikring af større samhørighed og modstandsdygtighed ved at mobilisere alle EU's politikker og værktøjer er den eneste metode til at sætte borgerne i centrum og støtte en genopretning, hvor ingen lades i stikken ".

Formændene for den stiftende partnerorganisation bag #CohesionAlliance overgav den nye erklæring til kommissæren med ansvar for samhørighed og reformer, Elisa Ferreira, og formanden for Europa-Parlamentets REGI - udvalg Younous Omarjee.

Elisa Ferreira , kommissær med ansvar for samhørighed og reformer, sagde: " Kommissionens økonomiske prognoser, der blev offentliggjort i sidste uge, peger i retning af en dybere recession end forventet, hvilket vil have ødelæggende virkninger og resultere i en uddybning af de økonomiske forskelle og større ulighed. Derfor har vi brug for en stærk samhørighedspolitik og en retfærdig og sammenhængende genopretning. Samhørighedens DNA kan ses i Kommissionens forslag til genopretning: de rundhåndede midler til samhørighedspolitikken og den samhørighedsbaserede metode i genopretningsfonden og andre steder. Jeg har kæmpet for dette, og jeg vil fortsætte kampen. Vi sætter vores lid til, at RU's medlemmer fortsætter lobbyarbejdet hjemme i deres lande og regioner. Tiden er kort, og vi skal handle hurtigt for at få budskabet ud, forberede vores planer og programmer og sikre, at ingen regioner lades i stikken ."

Younous Omarjee , formand for Europa-Parlamentets REGI-Udvalg sagde: " Krisen har skabt store omvæltninger i Europa . Genopretningsplanen og et ambitiøst budget har afgørende betydning. Genopretningen på kort sigt skal supplere indsatsen for at nå de langsigtede mål, navnlig målet om økonomisk, social og territorial samhørighed. Vi opfordrer Rådet til at stå sammen om et stærkt budget. Det er også vigtigt, at genopretningsplanen bliver direkte tilgængelig for regionerne, og at den underlægges en demokratisk kontrol. Dette er Europa-Parlamentets krav ."

Alle, der tror på en stærk EU-samhørighedspolitik, er velkomne til at tilslutte sig #CohesionAlliance ved at underskrive den nye erklæring. Alle 12.000 underskrivere af den oprindelige erklæring opfordres til at bekræfte deres politiske engagement ved at formidle budskabet om samhørighedspolitikkens vigtige rolle og behovet for en stærk samhørighedspolitik i EU's næste langsigtede budget og genopretningsplanen.

Indlæg ved konferencen (alfabetisk rækkefølge): Du kan gense arrangementet her .

  • Ann-Sofi Backgren , formand for Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab  ( AEBR) og medlem af regionalrådet i Österbotten , understregede behovet for en stærkere samhørighedspolitik inden for rammerne af den nye FFR og en genopretningsfond, der tager højde for de europæiske områder, der står overfor særlige vanskeligheder såsom grænseområder, bjergområder, perifere regioner, øer og andre maritime regioner. Hun påpegede, at der ligeledes bør tages hensyn til yderligere begrænsninger som et lavt befolkningsantal og/eller en aldrende befolkning, hjerneflugt, mangel på infrastruktur og offentlige tjenester, samt mere generelle udfordringer som klimaændringer og demografiske ændringer, overgangen til mere bæredygtige udviklingsstrategier og energikilder, optimal digitalisering og modstandsdygtighed over for globale trusler som covid-19. En lang række grænseregioner deler mange af disse rammevilkår, og der er yderligere vanskeligheder forbundet med det stigende behov for at koordinere forskellige nationale bestemmelser, der kan kollidere med nationale grænser.

  • Ilaria Bugetti , medlem af regionalrådet for Toscana og talsmand for territorial udvikling i De Europæiske Kommuners og Regioners Råd (CEMR), sagde: " EU's samhørighedspolitik vil som et solidaritetsinstrument være afgørende for ikke blot at komme på fode igen, men også for at forberede sig på fremtiden. Samhørighedspolitikken støtter et langsigtet udviklingsperspektiv: Den bidrager til at gøre vores samfund mere robuste og til at opfylde målene for bæredygtig udvikling ."

  • Isabelle Boudineau, formand for Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's Budget (COTER) i Det Europæiske Regionsudvalg og næstformand i Regionen Nouvelle-Aquitaine i Frankrig, sagde: " EU har brug for et stærkt budget i kombination med en ambitiøs genopretningsplan for at forberede sig på fremtidens udfordringer. Den grønne og digitale omstilling er altafgørende, hvis vi skal opbygge et bæredygtigt og sammenhængende europæisk samfund. Vi kan ikke ofre vores langsigtede mål for nødforanstaltninger. Solidaritet er den eneste mulighed. Vores stats- og regeringschefer har et stort ansvar den 17.-18. juli. Vi har på lokalt og regionalt niveau brug for at se resultater med det samme. EU skal bevise, at Unionen kan skabe resultater. Det europæiske projekt står på spil, og vi kan ikke skuffe Europas borgere igen. "

  • Paula Fernández , minister med ansvar for regionalregeringens kontor samt indre, retlige og eksterne anliggender i Cantabrias regionalregering og medlem af Konferencen af Perifere Kystregioner i Europa (CPMR), sagde: " Vi ser gerne, at EU's genopretningsplan får en stærk territorial dimension. Vi er bekymrede over de regionale myndigheders eventuelle manglende inddragelse i fonden for genopretning og modstandsdygtighed. Hvis der ikke tages hensyn til de specifikke territoriale behov, og vores deltagelse i udarbejdelsen af de nationale planer ikke er sikret, risikerer fonden for genopretning og modstandsdygtighed at få en mindre indvirkning end forventet. De lokale og regionale myndigheder kender investeringsbehovene bedre end nogen andre, og de kan i høj grad bidrage til at øge den demokratiske ansvarlighed og den politiske følelse af medansvar for genopretningsinstrumentet som helhed. Det er også vigtigt, at genopretningsmidlerne er komplementære og velkoordinerede med strukturfondene og fastholder territorial samhørighed som en af deres vigtigste målsætninger ."

  • Jean-Claude Marcourt, formand for Valloniens parlament og formand for arbejdsgruppen om offentlige investeringer under Konferencen af Europæiske Regionale Lovgivende Forsamlinger (CALRE), sagde: " 2021-2027-budgettet stiller os over for store udfordringer, især med hensyn til udstedelsen af europæiske obligationer, forstærkningen af den grønne pagt og skabelsen af ægte solidaritet i hele EU med særlig støtte til dem, der er mest berørt af sundhedskrisen, men også af den økonomiske og sociale krise. "

  • Begoña Villacís , viceborgmester i Madrid og medlem af Eurocities , sagde: " Vi har en mulighed for at skabe en ny fremtid for vores byer ved at sikre, at borgernes trivsel og beskyttelsen af borgernes rettigheder får absolut førsteprioritet. Det er i byerne, at disse udfordringer optræder samlet, og hvor der allerede gøres en indsats. Den langsigtede genopretning efter covid-19 vil kræve et tæt samarbejde mellem alle forvaltningsniveauer ved hjælp af eksisterende værktøjer såsom EU's samhørighedspolitik og nye metoder, der kan sikre, at de offentlige politikker baseres på borgernes behov. "

Baggrund

For at øge kendskabet til samhørighedspolitikkens yderst vigtige rolle lancerede Det Europæiske Regionsudvalg #CohesionAlliance i oktober 2017 i et partnerskab med førende sammenslutninger af regioner og byer –  Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR), Forsamlingen af Regioner i Europa  (AER), Konferencen af Europæiske Regionale Lovgivende Forsamlinger  (CALRE), De Europæiske Kommuners og Regioners Råd  (CEMR), Konferencen af Perifere Kystregioner i Europa  (CPMR) og  Eurocities . Siden etableringen er alliancens erklæring blevet underskrevet af mere end 12.000 enkeltpersoner, 121 regioner, 135 byer og distrikter, 50 sammenslutninger af regionale og lokale regeringer, 40 medlemmer af Europa-Parlamentet og 35 sektorsammenslutninger i EU.

Kontakt sekretariatet:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Del :