Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU er nødt til at samarbejde mere med regioner og byer om sundhedsspørgsmål  

Hvis EU skal kunne modstå sundhedskriser, må Unionen spille en større rolle på sundhedsområdet, samarbejdet med byer og regioner skal intensiveres, og der må ske radikale ændringer på markedet for lægemidler. Det mener de lokale og regionale ledere.

De lokale og regionale ledere har udtrykt støtte til, at EU kommer til at spille en større rolle i sundhedsspørgsmål, og givet grønt lys for EU's planer om at sikre stabilitet og sikkerhed i forbindelse med forsyningen af kritisk medicin og udstyr. I en række anbefalinger, der blev vedtaget på en plenarforsamling i Det Europæiske Regionsudvalg (RU) den 7.-9. maj, peger de imidlertid også på, at EU's planer, som skal gøre det muligt at modstå sundhedskriser, undermineres af for lidt opmærksomhed omkring betydningen af de lokale og regionale myndigheder, som i to tredjedele af EU-landene spiller en helt central rolle i sundhedssystemerne.

Hvis anbefalingerne accepteres af EU's lovgivere, vil det betyde, at EU-agenturer – såsom Det Europæiske Lægemiddelagentur og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme – vil være forpligtet til at arbejde tæt sammen med lokale og regionale myndigheder og udnytte det fulde potentiale af grænseoverskridende samarbejde på sundhedsområdet. Forslagene støtter udvikling af nødreserver af medicinske produkter og efterlyser en kortlægning af årsagerne til manglen på lægemidler — et problem, som også var der inden pandemien – som en del af indsatsen for at skabe mere sikkerhed og åbenhed på et "dysfunktionelt" lægemiddelmarked. RU ser også gerne, at der bliver oprettet et netværk af referencehospitaler med ekspertise inden for undersøgelse og behandling af infektionssygdomme.

Anbefalingerne fremgår af tre udtalelser. Den ene foretager en vurdering af byggestenene i den " europæiske sundhedsunion ", som Kommissionen allerede har fremlagt, og de andre to fokuserer henholdsvis på Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og på EU's lægemiddelstrategi.

Roberto Ciambetti (IT/ECR), formand for regionalrådet i Veneto og ordfører for udtalelsen " En europæisk sundhedsunion: Styrkelse af EU's modstandsdygtighed ", sagde: "Lokale og regionale myndigheder bærer i varierende grad ansvaret for sundhedspleje i 19 ud af 27 medlemsstater, og i mange af disse lande bidrager de også til at finansiere sundhedssystemet. En europæisk sundhedsunion, der er i stand til hurtigt at inddæmme pandemier, er ikke mulig, hvis ikke disse myndigheder er en del af et tæt samarbejde. Vi har brug for et netværk af referencehospitaler, større produktionskapacitet i Europa, omfattende nødlagre og bedre data, så vi ved, hvor vores svage punkter er."

Birgitta Sacrédeus (SE/EPP) er ordfører for udtalelsen " En lægemiddelstrategi for Europa og lovgivningsforslag om ændring af mandatet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) " og medlem af Regionsrådet i Region Dalarna. Hun sagde: "Vi glæder os meget over den lægemiddelstrategi med patienterne i centrum, som Kommissionen har iværksat for at sikre, at alle patienter i Europa har adgang til sikre, effektive og økonomisk overkommelige lægemidler, både under normale forhold og under en sundhedskrise. Eftersom lokale og regionale myndigheder ofte spiller en central rolle i finansieringen, evalueringen og tilvejebringelsen af lægemidler samt i forbindelse med krisestyring og - beredskab, gør vores udtalelse rede for behovet for at inddrage dem i samarbejdet omkring udvikling af Kommissionens forslag på lægemiddelområdet."

Olgierd Geblewicz (PL/EPP) er formand for regionen Vestpommern og ordfører for " forordningen om håndtering af grænseoverskridende sundhedstrusler og lovforslag om ændring af mandatet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) ". Han påpegede, at "RU mener, at regionerne skal inddrages fuldt ud på politisk plan i udarbejdelsen og gennemførelsen af disse planer. Udvalget efterlyser effektive instrumenter til koordinering mellem grænseregioner, herunder dem, der befinder sig ved EU's ydre grænser, og foreslår, at der oprettes interregionale, grænseoverskridende kontaktgrupper. Desuden bør repræsentanter for RU, som repræsenterer lokale og regionale myndigheder fra alle EU's medlemsstater, inddrages som observatører i arbejdet hos de hold, udvalg og taskforcer, der er oprettet på EU-plan til at håndtere krisesituationer på folkesundhedsområdet. Det gælder navnlig Det Rådgivende Udvalg for Folkesundhedsmæssige Krisesituationer."

Blandt andre anbefalinger i de tre udtalelser ytrede RU sin foreløbige støtte til idéen om en ny europæisk myndighed for kriseberedskab og -indsats på sundhedsområdet. Udvalget opfordrede derudover indtrængende Kommissionen til at producere mere "konkrete" og "effektive" forslag rettet mod at forbedre forsyningssikkerheden for lægemidler ved at trække på de lokale og regionale myndigheders behov og erfaringer. Udvalget efterlyste også forslag fra Kommissionen med fokus på problemer omkring datasikkerhed. RU's støtte til ændringer af ECDC's mandat understreger behovet for en tilhørende kapacitetsopbygningsproces – eksempelvis med hensyn til digital infrastruktur og telemedicin – og for at være opmærksom på potentialet for internationalt samarbejde i grænseregioner.

På sin plenarforsamling, der blev afholdt online, vedtog RU også en udtalelse om regioners og byers oplevelser og erfaringer under covid-19-krisen og en resolution om fri bevægelighed under covid-19-pandemien (digitalt grønt certifikat) og opskalering af vaccineproduktionen . Resolutionen efterlyser bl.a. en "midlertidig suspension af patenter på lægemidler og medicinske teknologier til behandling eller forebyggelse af covid-19-smitte". Anbefalingerne i udtalelsen om erfaringerne fra krisen – som er udarbejdet af Joke Schauvliege (BE/EPP), medlem af det flamske parlament – omhandler også ikke-medicinske aspekter af krisen med særligt fokus på erfaringerne fra landdistrikter og randområder. Denne udtalelse, som Kommissionen havde anmodet om, vil bidrage til en rapport, som Kommissionen er ved at forberede til Rådet for Den Europæiske Union, der er den institution, hvor de nationale ministre fra de enkelte EU-lande mødes for at vedtage love og koordinere politikker.

I sit første årlige lokale og regionale barometer , som blev offentliggjort i oktober 2020, fandt RU betydelige forskelle i udbuddet af sundhedsydelser på tværs af regioner i EU og også mellem regioner inden for de enkelte medlemsstater. Af en undersøgelse , der blev gennemført som led i det årlige lokale og regionale barometer, fremgik det, at de europæiske borgere har større tillid til de regionale og lokale myndigheder end til EU og deres nationale regeringer. De mener også, at det ville have en positiv indvirkning på EU's evne til at løse problemer, hvis man lod de regionale og lokale myndigheder få større indflydelse. Det var på sundhedsområdet, at europæerne allerhelst ville se de regionale og lokale myndigheder udøve større indflydelse på beslutninger, der træffes på EU-niveau.

Baggrund

Det Europæiske Regionsudvalgs rapporter og undersøgelser : Det årlige regionale og lokale barometer ( fuldstændig rapport , og sundhedsmæssig indvirkning  i data fra oktober 2020); Covid-19-krisens indvirkning på regionale og lokale myndigheder (fælles RU-OECD-undersøgelse, oktober 2020); Territorial konsekvensanalyse: Byernes og regionernes tilstand i forbindelse med covid-19-krisen (oktober 2020); Regionale sundhedspolitiske reaktioner på covid-krisen (oktober 2020); Gennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser i de europæiske regioner (oktober 2020).

Lokale erfaringer: RU's udvekslingsplatform (erfaringer blandt lokale og regionale forvaltninger under pandemiens første bølge); Genetablering af byer (rapport fra Eurocities med snesevis af eksempler på kommunale tiltag, initiativer og projekter).

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tlf.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NAT-MEETING-31-JANUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
31.01.2023