Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Europæerne fortjener den bedste forbrugerbeskyttelse i verden – de lokale myndigheders krav  

Forbrugerbeskyttelsens værktøjer skal fuldt ud tage højde for de store udfordringer, som den europæiske økonomi står over for efter covid-19-krisen

På plenarforsamlingen i oktober vedtog medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) en udtalelse om den nye forbrugerdagsorden , som fremhæver betydningen af at beskytte forbrugernes rettigheder. Forbrugerbeskyttelsen skal tage højde for virkningerne af covid-19-krisen, miljøændringer, den digitale omstilling, globaliseringen og nye specifikke behov hos sårbare forbrugere. Samtidig understreger de lokale og regionale ledere behovet for at støtte SMV'er i deres digitale og grønne omstilling uden at øge de administrative byrder. EU-finansiering er afgørende for gennemførelsen af denne omstilling.

Forbruget udgjorde 52,6 % af EU's bruttonationalprodukt (BNP) i 2019. Alligevel sagde en ud af fem forbrugere, at de mindst én gang havde haft grund til at klage over et køb i det foregående år – et omfang, der stort set har været uændret i et årti. Forbrugerne handler i stigende grad online. En ud af seks personer købte mindst ét produkt online i 2019. Onlinehandel er nu allestedsnærværende, men EU's lovgivning halter bagefter. Pandemien har vist betydningen af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og et tæt samarbejde mellem myndighederne i EU. Den afslørede også visse mangler i EU's forbrugerbeskyttelsesramme.

Alexia Bertrand   (BE/Renew Europe), medlem af parlamentet for hovedstadsregionen Bruxelles og ordfører for forslaget til udtalelse om den nye forbrugerdagsorden , sagde:  "Forbrugerbeskyttelse er en af de EU-politikker, der er vigtigst og mest håndgribelig for borgerne. Det europæiske marked har imidlertid gennemgået mange grundlæggende forandringer, og det står over for mange udfordringer såsom den nylige pandemi. Det tvinger os til at genoverveje forbrugerbeskyttelsen. Vi er nødt til at slå fast, at der er et stort behov for at opretholde og håndhæve forbrugernes rettigheder: Det er ikke nu, hvor vi er begyndt at anvende disse rettigheder, eller fordi de er under pres, at vi skal give efter for fristelsen til, at svække dem."

Det Europæiske Regionsudvalg understreger i sin udtalelse de umiddelbare udfordringer, som de europæiske forbrugere står over for i forbindelse med pandemien, og udvalget understreger på det kraftigste behovet for opretholdelse og håndfast gennemførelse af forbrugernes rettigheder og den relevante EU-ret i krisetider. For eksempel bør den nylige styrkelse af jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser udvides, så forbrugerne beskyttes i tilfælde af aflysninger i andre sektorer såsom kulturbegivenheder og arrangementer.

Bæredygtigt forbrug har central betydning for realiseringen af målene i den grønne pagt. EU's forbrugere spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, så RU's medlemmer var enige om, at det er vigtigt at give gennemsigtige og tydelige oplysninger om produkternes bæredygtighed og mulighed for reparation samt deres sociale og miljømæssige aftryk, så forbrugerne kan træffe informerede valg.

Desuden spiller de lokale og regionale myndigheder en vigtig rolle i bestræbelserne på at fremme nye forbrugsmønstre og -adfærd, som f.eks. deleøkonomien, på lokalt og regionalt niveau.

Udtalelsen foreslår tiltag såsom en oversigt over eksisterende lokale initiativer til etablering af en infrastruktur for forretningsmodeller for lokal reparation og support, som giver forbrugerne mulighed for at købe tjenesteydelser i stedet for produkter. Desuden nævnes støtte til lokale og regionale projekter, der skal forbedre forbrugernes kendskab til finansielle forhold, herunder nye digitale teknologier, og støtte til initiativer, der bakker op om lokale virksomheder og fremmer håndværk.

Til slut efterlyser udtalelsen et samarbejde mellem lokale og regionale myndigheder, forbrugerorganisationer og virksomheder, så de kan forene kræfterne med det formål at optimere ressourceudnyttelsen.

Baggrundsinformation:

En ny forbrugerdagsorden – Den europæiske forbrugerdagsorden er Kommissionens strategiske vision for forbrugerpolitikken. Den 13. november 2020 offentliggjorde Kommissionen en ny forbrugerdagsorden – Kommissionens strategi for forbrugerpolitikken for perioden 2020-2025. Strategien tager hånd om fem langsigtede prioriteter: den grønne omstilling, den digitale omstilling, retsmidler og håndhævelsen af forbrugerrettigheder, særlige behov hos visse forbrugergrupper og internationalt samarbejde. Derudover foreslås der foranstaltninger, som skal tackle de umiddelbare udfordringer, der er opstået under pandemien. I løbet af den næste femårsperiode planlægger Kommissionen at styrke forbrugernes stilling i forbindelse med den grønne omstilling, herunder at give dem oplysninger om produkters bæredygtighed, indføre en ret til reparation og fastsætte regler for grønne anprisninger. Den har til hensigt at tackle problematiske former for praksis på onlinemarkedspladser, afhjælpe mangler i reglerne om produktsikkerhed, navnlig for produkter, der sælges online, og forbedre håndhævelsen af de eksisterende regler. Samtidig planlægger Kommissionen at forbedre beskyttelsen af sårbare grupper, navnlig personer, der ikke har adgang til internettet, og børn. Den har til hensigt at revidere reglerne for detailbankvirksomhed og forbedre de finansielle rådgivningstjenester i medlemsstaterne.

Den europæiske forbrugerdagsorden - Meddelelse fra Kommissionen

Udtalelse om En ny aftale for forbrugerne , Samuel Azzopardi (MT/EPP)

Kontaktperson:

Wioletta Wojewodzka

Tlf. +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Del :