Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's byer og regioner opstiller prioriteter for 2019 vedrørende miljø, energi og klima  
De lokale og regionale myndigheder er fast besluttede på at lægge pres på medlemsstaterne for at øge klimaambitionerne, fastsætte mål for nedbringelse af energifattigdom og inddrage byer og regioner i de nationale klima- og energiplaner, der skal være klar ved årets udgang.

Det Europæiske Regionsudvalgs (RU) Underudvalg for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE) har vedtaget sit arbejdsprogram for 2019. Europas overgang til ren energi, energifattigdom, klimaændringer og gennemførelsen af Parisaftalen står øverst på dagsordenen i tillæg til beskyttelse af miljøet og biodiversiteten. Målene for bæredygtig udvikling, som er den tværsektorielle plan for frem til 2030 at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid på verdensplan, vil være retningsvisende for ENVE's arbejdsprogram.

Under ledelse af Michele Emiliano (IT/PES) , formand for Puglia-regionen, diskuterede medlemmerne den strategi for at opnå klimaneutralitet inden 2050, som Kommissionen offentliggjorde i november 2018. Michele Emiliano udtalte: "Dette er EU's mest ambitiøse forsøg på at genvinde politik i en kontekst, hvor der opstår alvorlige spændinger i vores samfund. Det er ikke muligt at vende den globale opvarmning alene på lokalt, regionalt eller nationalt plan. Det forudsætter et solidt internationalt samarbejde. Kommuner, regioner, nationale parlamenter og Den Europæiske Union må stå sammen for at finde ud af, hvilke aktiviteter vi skal udfase, og hvilke der har brug for yderligere investeringer. Denne udtalelse bør afspejle vores områders virkelighed og den rolle, som byer og regioner kan og bør spille, for gennemførelsen af strategien." RU's udtalelse om den klimaneutrale strategi for 2050 vil være genstand for en interessenthøring tirsdag den 29. januar under ledelse af ordfører og Puglia-regionens formand Michele Emiliano. Udtalelsen vedtages af ENVE-underudvalget den 4. april og af RU's plenarforsamling den 26.-27. juni 2019.

Medlemmerne drøftede udtalelsen: "Flerniveaustyring og tværsektorielt samarbejde til bekæmpelse af energifattigdom" ved ordfører Kata Tüttő (HU/PES ). Byrådsmedlemmet i det 12. bydistrikt i Budapest udtalte: "Tiden er inde til at fastlægge fælles mål for at udrydde energifattigdom i Europa. Det er på høje tid at gøre sig tanker om energifattigdommens foruroligende sociale og sundhedsmæssige konsekvenser og finde løsninger, som er varige og bæredygtige." Ordføreren understregede betydningen af det arbejde, der er blevet udført i forbindelse med borgmesterpagten, navnlig fordi denne har gjort kampen mod energifattigdom til en af sine prioriteringer. Ordføreren Kata Tüttő mindede om, at omkring 57 mio. mennesker i Europa ikke kan opvarme deres boliger tilstrækkeligt, mens 52 millioner oplever ikke at kunne betale deres energiregninger til tiden. Interessenthøringen i forbindelse med udtalelsen finder sted den 7. februar 2019. Den endelige vedtagelse på RU's plenarforsamling finder sted den 26. - 27. juni 2019.

Medlemmerne drøftede resultaterne af COP24 og IPCC's rapport om global opvarmning på 1.5 grader .

Cor Lamers (NL/EPP) , borgmester i Schiedam og formand for ENVE-underudvalget, udtalte: "Der er ingen tvivl om, at det lykkedes os at synliggøre de lokale myndigheder i Katowice. Et tydeligt bevis herpå er opfordringen til de nationale regeringer om at tage højde for resultaterne af Talanoadialogerne og inddrage subnationale myndigheder, samtidig med at man definerer og gennemfører klimastrategier. I de kommende måneder er vi nødt til at være meget aktive gennem en udvidelse af vores politiske budskaber og en styrkelse af vores samarbejde med alle relevante aktører. Vi gentager, at det er bydende nødvendigt at øge de nationale klimaambitioner, og vi er af den overbevisning, at det kun er den fælles indsats på alle forvaltningsniveauer, der kan få det til at lykkes."

Andrew Cooper (UK/EA) , medlem af Kirklees byråd og ordfører for RU's udtalelse om klimaforvaltningen efter 2020 , udtrykte det således: "Vi er nødt til at forsvare resultaterne af COP24 og den præcise opfordring til medlemsstaternes regeringer om at inddrage lokale og regionale myndigheder i fastlæggelsen af de nationale handlingsplaner." Europaparlamentsmedlem Jytte Guteland (SE/S&D) fremhævede det succesfulde samarbejde med RU under COP24 og understregede, at der er behov for flere fælles tiltag af samme slags, hvis man vil opfylde de målsætninger, der er opstillet i Parisaftalen.

I år vil åbningsceremonien for Den Grønne Uge 2019 afholdes i Warszawa den 13. maj, og værten vil være RU - medlem Adam Struzik (PL/EPP) , formand for Mazowieckie-regionen. Den Grønne Uge løber af stablen den 13. til den 17. maj og vil fokusere på anvendelse af miljølovgivningen.

Roby Biwer (LU/PES) , medlem af kommunalbestyrelsen i Bettembourg, redegjorde for resultatet af sin deltagelse i FN's konvention om biologisk mangfoldighed (UN CBD COP14) i Sharm-el-Sheik, Egypten. Roby Biwer sagde: "Der blev sat pris på vores deltagelse, som var til stor gavn. Ikke alene blev RU's udtalelse om EU's biodiversitetsstrategi efter 2020 særlig vel modtaget og omdelt til deltagerne, så den kunne drøftes. Vores forslag om at integrere biodiversitetens og økosystemtjenesternes bidrag til menneskers sundhed inden for de nye mål for perioden efter Aichi-tiåret 2020-2030 blev hilst særdeles godt velkommen. Roby Biwers udtalelse om EU's byers og regioners bidrag til CBD COP14 og EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 blev vedtaget af RU på dets 131. plenarforsamling i Bruxelles den 8.-10. oktober 2018. Ordfører Roby Biwer fremlægger udtalelsens henstillinger for Europa-Parlamentets tværpolitiske gruppe om "Klimaændringer, biodiversitet og bæredygtig udvikling" den  30. januar 2019 .

ENVE-underudvalget har udpeget ordførere for tre nye udtalelser:

Sirpa Hertell (FI/EPP) , medlem af byrådet i Espoo, bliver ordfører for den ikke-lovgivningsmæssige udtalelse "Mod et bæredygtigt Europa i 2030 – om opfølgningen på FN's mål for bæredygtig udvikling: Parisaftalen om klimaændringer."

Witold Stępień (PL/EPP) , formand for Łódzkie-regionen fra 2010 til 2018 og nu medlem af regionalrådet i Łódzkie, vil få ansvaret for RU's initiativudtalelse om "Gennemførelse af Parisaftalen gennem innovativ og bæredygtig energiomstilling på regionalt og lokalt plan".

Næstformand for amtsrådet i Tolna Megye, József Ribányi (HU/EPP), er udpeget som ordfører for RU's initiativudtalelse "Gennemførelse af pakken om ren energi: de integrerede nationale energi- og klimaplaner som et instrument til en tværgående tilgang til klima, aktiv og passiv energi."

Det næste møde i ENVE-underudvalget afholdes den 4. april 2019 i Bruxelles.

På den kommende plenarforsamling den 6.-7. februar 2019 vil RU's medlemmer behandle og stemme om Cor Lamers' (NL/EPP) udtalelse: På vej mod et 8. miljøhandlingsprogram .

Baggrundsoplysninger

Billederne fra det 22. møde i ENVE-underudvalget kan ses her . Klik her for at få adgang til webstedet og mødets dagsorden .

"En ren planet for alle – En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi." Den langsigtede strategi blev offentliggjort af Kommissionen 28/11/2018. Europa-Kommissionen – pressemeddelelse .

Rapport om energipriser og -omkostninger i Europa , den 9. januar 2019 – Kommissionen.

Læs her RU's hovedpunkter fra COP24 og den endelige pressemeddelelse fra COP24 .

Kontaktperson : David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023