Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's byer og regioner kræver en fælles reaktion fra EU på energikrisen  

EU's lokale og regionale myndigheder har stået i spidsen for støtten til de mennesker, der er ramt af energikrisen, og for gennemførelsen af foranstaltninger, der skal sikre energibesparelser og en fortsat energiforsyning. De ønsker at blive yderligere involveret i de igangværende energireformer for at sikre strategiske investeringer, der kan fremskynde omstillingen til ren energi. I en hasteresolution opfordrer Det Europæiske Regionsudvalg (RU) EU til at opbygge en reel energiunion og skabe synergier mellem EU's finansieringsinstrumenter for at fremskynde bæredygtige energiprojekter på lokalt plan samt programmer for kapacitetsopbygning og opkvalificering med henblik på at gennemføre det europæiske år for færdigheder 2023.

Den 9. februar vedtog Det Europæiske Regionsudvalg en hasteresolution om energikrisen. Den omfatter en række forslag til, hvordan man kan fremskynde EU's omstilling til ren energi, når det gælder produktion og forbrug samt bygninger og transport, men også krav om en solid social pakke og foranstaltninger vedrørende en retfærdig omfordeling for at afbøde energikrisens sociale virkninger, navnlig for de mest sårbare. I resolutionen fremhæves det, at de nuværende initiativer ikke giver de lokale og regionale myndigheder den umiddelbare støtte, de har behov for.

Vasco Alves Cordeiro, formand for Det Europæiske Regionsudvalg, sagde: "De lokale og regionale myndigheder er gået forrest med hensyn til at støtte husholdningerne, især de mest sårbare, og sætte skub i deres bestræbelser på at spare energi. Håndteringen af energikrisen kan kun lykkes, hvis den foregår på EU-niveau og forankres i vores regioner og byer, da de er ansvarlige for mange spørgsmål som f.eks. mobilitet, boliger og adgang til offentlige tjenester. Den aktuelle situation er en del af en større omstilling, som vores samfund er nødt til at gennemgå for at standse klimakrisen og opbygge en mere bæredygtig fremtid. Byer og regioner skal indgå i ligningen, hvis regnestykket skal gå op "

Rafał Trzaskowski (PL/EPP), borgmester i Warszawa og formand for ENVE-underudvalget og arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local, sagde: "Energikrisen må ikke få os til at slække på vores klimaambitioner. De ødelæggende virkninger af den globale opvarmning ophører ikke fra den ene dag til den anden. I mange medlemsstater har byer og regioner opstillet mere ambitiøse mål end deres nationale regeringer. På trods af energikrisen er de lokale og regionale myndigheder fortsat med at levere vigtige offentlige tjenester til alle borgere. Vi har imidlertid brug for flere økonomiske midler til at støtte det stigende antal europæiske borgere, der lider under energifattigdom, og til at opgradere vores bygninger for at øge energieffektiviteten og -besparelserne. Vi opfordrer Kommissionen til at stille direkte midler til rådighed for de lokale og regionale myndigheder til at fremskynde omstillingen til bæredygtig energi i vores lokalsamfund, byer og regioner. Netop på denne baggrund har vi foreslået at iværksætte et fælles EU-pilotprojekt for offentlige udbud, der har til formål at indsætte brintbusser i hele Europa."

Byer og regioner efterlyser mere ambitiøse forslag til, hvordan man kan gøre løsninger inden for ren energi til de nemmeste og billigste på markedet. Energifællesskaber og lokale myndigheder bør have fuld ret til at få adgang til nettene uden at være underlagt de samme regler som detailleverandører.

Det Europæiske Regionsudvalg ser gerne, at der oprettes en reel energiunion med et fuldt integreret og velsammenkoblet marked i hele EU, og opfordrer det svenske EU-formandskab til at fremskynde vedtagelsen af de resterende lovgivningsforslag i Fit for 55-pakken.

RU går ind for at styrke EU's energiplatform i lyset af den positive effekt, som denne har haft på energipriserne. Hvad angår de igangværende reformer af elmarkedet, forventer RU, at gaspriserne vil blive afkoblet fra elpriserne.

EU's byer og regioner anmoder medlemsstaterne om at inddrage dem i revisionen af de nationale energi- og klimaplaner, der skal gennemføres i 2023, og opfordrer til, at de bliver direkte inddraget i udarbejdelsen af de nye kapitler om REPowerEU i genopretnings- og resiliensplanerne for at sikre finansiering til specifikke strategiske og grænseoverskridende infrastrukturprojekter. Kapitlerne om REPowerEU i medlemsstaternes genopretnings- og resiliensplaner skal skitsere nye reformer og investeringer for at øge modstandsdygtigheden, sikkerheden og bæredygtigheden af Unionens energisystem, herunder energieffektiviteten og udbredelsen af vedvarende energi.

Hvad angår finansiering, opfordrer EU's byer og regioner indtrængende til, at målrettede energiinvesteringer ikke medtages i beregningen af underskuddet inden for rammerne af de finanspolitiske regler. EU's forsamling af byer og regioner anmoder ligeledes om, at der oprettes en portal med information om alle finansieringsmuligheder til gennemførelse af renoveringsbølgen, og opfordrer medlemsstaterne til at anvende REPowerEU-midlerne til at fremskynde investeringerne i energieffektivitet og energirenovering af bygninger.

Hvad angår transport, efterlyser Det Europæiske Regionsudvalg et fælleseuropæisk projekt om offentlige udbud med henblik på at indføre brintbusser i EU og understreger, at alliancen af bilproducerende regioner har som mål at bidrage til en retfærdig omstilling i energiintensive regioner med en stærk bil- og leverandørindustri.

Baggrund:

EU's energiplatform blev oprettet den 7. april 2022 under et første møde med EU-landene for at sikre EU's energiforsyning til overkommelige priser i den nuværende geopolitiske kontekst og udfase afhængigheden af russisk gas.

Webportalen for den grønne pagt – going local.

Kontaktperson:

David Crous

David.Crous@cor.europa.eu

Tlf. +32 (0)470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX