Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Lokale ledere opfordrer til at standse importen af russisk olie, gas og kul til EU  

Energikrisen forårsaget af Putins invasion af Ukraine har i den grad understreget behovet for, at EU udfaser sin afhængighed af olie, gas og kul. I lyset af den aktuelle geopolitiske situation og dens konsekvenser for energimarkederne vedtog Det Europæiske Regionsudvalg – EU's forsamling af folkevalgte lokale og regionale ledere – en resolution om REPowerEU, der bidrager til Kommissionens energistrategi, som sigter mod at opnå uafhængighed af den russiske energiimport inden 2030. De nuværende trusler mod Europas energisikkerhed og -forsyning må ikke bringe omstillingen til klimaneutralitet i fare, understreger de lokale ledere.

Vasco Alves Cordeiro, første næstformand for Det Europæiske Regionsudvalg og medlem af Azorernes regionalparlament, sagde om den aktuelle energikrise: "Konsekvenserne af krigen i Ukraine mærkes i øjeblikket i hele Den Europæiske Union. Familier og virksomheder rammes hårdest af Ruslands aggression, ikke mindst i form af stigende energipriser. Det Europæiske Regionsudvalg sender et klart budskab. Det er vigtigt at udfase importen af russisk olie, gas og kul. Denne målsætning må imidlertid ikke resultere i, at borgere lades i stikken, eller at vores klimaforpligtelser opgives. Krigen og klimakrisen tvinger os til at genoverveje vores fremtid nu. De lokale og regionale myndigheder spiller en central rolle i energiomstillingen, og vi opfordrer til, at den nye REPowerEU-strategi støtter den lokale planlægning af energisikkerhed og investeringer i vedvarende energikilder."

Resolutionen om REPowerEU bifalder muligheden for at gribe ind i elpriserne for at tackle den store volatilitet og afbøde virkningerne for de mest sårbare grupper samt mikrovirksomheder og små virksomheder. Udvalget foreslår en afkobling mellem gas og elektricitet som en mulig foranstaltning, der skal forhindre, at de høje gaspriser påvirker elpriserne, og opfordrer Kommissionen til at forlænge anvendelsen af den generelle undtagelsesklausul i stabilitets- og vækstpagten under alle omstændigheder indtil udgangen af 2023. De lokale ledere advarer om, at EU's energisuverænitet ikke kan blive en realitet, før synkroniseringen af gas-, brint- og elnet og sammenkoblingerne er forbedret og gennemført fuldt ud i hele EU. Statsstøttereglerne bør revideres for at fremme vigtige strategiske investeringer i vedvarende brint og i offentlig infrastruktur til opladning af elektriske køretøjer.

I tillæg til REPowerEU-resolutionen, har udvalget vedtaget en pakke af udtalelser, der bidrager til den igangværende revision af EU's ‘Fit for 55-energipakke og gennemførelsen af den europæiske grønne pagt på lokalt og regionalt plan.

I forbindelse med revisionen af emissionshandelssystemet opfordrer udvalget medlemsstaterne til at fastsætte en forpligtelse til, at mindst 20 % af de indtægter, der stammer fra auktionering af ETS-kvoter, skal forvaltes af de lokale og regionale myndigheder. Dette er en foranstaltning, der foreslås i udtalelsen af Peter Kurz (DE/PES), borgmester i Mannheim, som sagde: “Reaktionen på krigen i Ukraine må ikke sætte spørgsmålstegn ved effektive omstillingsinstrumenter, navnlig CO2-prissætning. Tværtimod bekræfter dette kun vores mangeårige overbevisning om, at vi er nødt til at give afkald på fossile brændstoffer. Vi skal sikre, at Fit for 55-pakken fungerer for byer og regioner ved at inddrage dem i både det reviderede emissionshandelssystem og oprettelsen af CO2-grænsetilpasningsmekanismen og ved at beskytte sårbare borgere og områder med den sociale klimafond".I udtalelsen gentager medlemmerne deres opfordring til, at CO2-prissætningen udvides til alle sektorer, herunder transport- og byggesektoren.

Lokale og regionale ledere har fremsat en række forslag om energieffektivitet i en udtalelse ved ordfører Rafal Trzaskowski (PL/EPP). Warszawas borgmester sagde: "Den russiske krig mod Ukraine og den nylige afbrydelse af gasleverancerne til nogle EU-medlemsstater bør tilskynde os til at opfylde de ambitiøse klimamål endnu hurtigere. Princippet om energieffektivitet først er afgørende for EU's strategiske autonomi. Derfor støtter vi målet om 3 % årlig renovering af offentlige bygninger og en reduktion på mindst 1,7 % af den offentlige sektors energiefterspørgsel. Vi har imidlertid brug for økonomisk og teknisk støtte. Jeg gentager min opfordring til, at der afsættes direkte finansiering til byer og regioner, så de kan gennemføre projekter under den grønne pagt. Da antallet af sårbare borgere, der rammes af energi- og mobilitetsfattigdom, er steget dramatisk, opfordrer vi Kommissionen til at fremme offentlig-private industrikonsortier for bygningsrenovering."

Med hensyn til vedvarende energi har byer og regioner vedtaget udtalelsen Ændring af direktivet om vedvarende energi i lyset af de nye klimamål for 2030. Ordfører Andries Gryffroy (BE/EA) sagde: “Selvom vi glæder os over revisionerne i det nye direktiv, efterlyser vi stadig yderligere incitamenter til etablering af vedvarende energifællesskaber. Vi skal også fortsat gøre det lettere at udstede tilladelser og reducere administrative hindringer og faktorer, der hæmmer netadgang, for at tilskynde til kollektiv egenproduktion og egetforbrug af vedvarende energi. Produktion af vedvarende energi på lokalt plan er afgørende i bestræbelserne på at sikre energiuafhængighed og opfylde vores globale klimaforpligtelser. Vi er nødt til at øge investeringerne i vedvarende energi og udvikle flere grænseoverskridende projekter for vedvarende energi for at diversificere EU's energiforsyning og realisere et integreret og dekarboniseret energisystem". Medlemmet af det flamske parlament opfordrer Kommissionen til "hurtigt at fremlægge EU's bebudede strategi for solenergi og skabe yderligere incitamenter til udvikling af markeder for ren brint".

Sikring af en retfærdig omstilling, der ikke lader nogen i stikken, er hovedformålet med forslagene fra Csaba Borboly (RO/EPP), ordfører for udtalelsen om en socialt retfærdig grøn pagt. Formanden for distriktsrådet i Harghita udtalte: "Vi skal støtte de mest sårbare og sikre undtagelser for husholdninger, mikrovirksomheder og små virksomheder, der rammes af energi- og mobilitetsfattigdom. Den sociale klimafond bør være en del af strukturfondene og fungere under delt forvaltning under overholdelse af principperne om partnerskab og flerniveaustyring. Byer og regioner skal inddrages aktivt i udarbejdelsen af nationale sociale klimaplaner og bør direkte forvalte mindst 35 % af finansieringsrammen for Den Sociale Klimafond."

Flere oplysninger:

I lyset af Ruslands invasion af Ukraine fremlagde Kommissionen den 8. marts 2022 en plan, der skal gøre Europa uafhængig af russiske fossile brændstoffer længe før 2030, begyndende med gas. REPowerEU har til formål at diversificere gasforsyningerne, fremskynde udrulningen af vedvarende gasser og erstatte gas til opvarmning og elproduktion, hvilket kan reducere efterspørgslen efter russisk gas med to tredjedele inden årets udgang. Planen omfatter en række foranstaltninger som reaktion på de stigende energipriser i Europa og ønsket om at genopbygge gaslagrene til næste vinter. Europa har oplevet stigende energipriser i flere måneder, men nu forværrer usikkerheden om udbuddet problemet.

Ved hjælp af den grønne pagt på lokalt plan er Det Europæiske Regionsudvalg fast besluttet på at støtte byer og regioner i EU's omstilling til klimaneutralitet. Den grønne pagt på lokalt plan er et flagskibsinitiativ fra Det Europæiske Regionsudvalg, der har til formål at sætte byer og regioner i centrum for EU's omstilling til klimaneutralitet. Den omfatter flere initiativer såsom Trees for Life, en spørgeundersøgelse, der skal indsamle byers og regioners synspunkter om udfordringer og muligheder i tilknytning til gennemførelsen af den europæiske grønne pagt på lokalt plan og en opfordring til alle lokale og regionale myndigheder om at udveksle erfaringer om deres klimatilsagn.

Kontaktperson:

David Crous

Tlf. +32 (0)470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Del :
 
Yderligere information
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023