Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
For at udligne samhørighedsforskellene landdistrikterne imellem er der brug for mere effektive strategier for statsstøtte og skovlandbrug  

Bæredygtig og effektiv forvaltning af landbrug og skovbrug er afgørende for at bevare og beskytte landskabet, holde økonomien i landdistrikterne i live, modvirke affolkning og dermed bekæmpe udviklingsforskellene. Lokale og regionale ledere opfordrer EU til at støtte SMV'er og mikrovirksomheder i landdistrikterne, især ved at forenkle procedurerne for statsstøtte.

Den Europæiske Unions indsats for at gøre kontinentet klimaneutralt inden 2050 og puste nyt liv i landdistrikterne, og bevare samhørigheden som en af EU's grundlæggende værdier skal ledsages af en vis fleksibilitet i statsstøttereglerne for landbrug og virksomheder i landdistrikterne. Det er Det Europæiske Regionsudvalgs (RU's) hovedbudskab i udtalelsen om EU's fremtidige statsstøtteregler for landbrug, landdistrikter og skovbrug, der er udarbejdet af Guido Milana (IT/PES), medlem af byrådet i Olevano Romano, og som blev vedtaget på plenarforsamlingen den 27.-28. april.

"Efter krisen, der fulgte af pandemien, lægger krigen i Ukraine pres på Europas økonomiske genopretning og den grønne omstilling af landbrugssektoren. Vi har imidlertid ikke råd til at opgive klimakampen, og vi er nødt til at sige klart fra over for dem, der bruger konflikten som en undskyldning for at svække den grønne pagt og fra jord til bord-strategien. Vi er enige i, at det er vigtigt at investere i den grønne omstilling, men opfordrer samtidig til, at den ledsages af passende støtteforanstaltninger. Det omfatter først og fremmest om mere fleksible og enklere regler for statsstøtte til landbruget, landdistrikterne og skovbruget. Vi efterlyser i den forbindelse en omdefinering af begrebet små og mellemstore virksomheder og en ny definition af mikrovirksomheder specifikt for landbrugssektoren. Jeg mener nemlig fuldt og fast, at disse virksomheder skal støttes, da de er bedst egnede til at realisere den grønne omstilling", sagde ordføreren.

Lokale og regionale ledere opfordrer til at støtte landbrugsbedrifter mod den grønne omstilling, især mindre virksomheder, der er aktive inden for landskabsbeskyttelse, og mikrovirksomheder, som ikke kan klare omstillingen alene. RU's medlemmer understreger også, at der bør ydes tilstrækkelig støtte til SMV'er i landdistrikterne, uden at der skelnes mellem, om de er aktive inden for landbrug eller ej.

Kommissionen skal fremsætte nye forslag om tildeling af statsstøtte inden for landbrug, som skal finde anvendelse fra den 1. januar 2023. Udvalget understreger behovet for reelt at forenkle de administrative procedurer, i forbindelse med at lokale myndigheder modtager statsstøtte eller skal håndtere nødsituationer. Forenklede omkostninger anses på nuværende tidspunkt kun for at være forenelige med statsstøttereglerne, når der modtages medfinansiering fra EU-kilder. EØSU mener imidlertid ikke, at der er nogen gyldig grund til fortsat at anvende forskellige metoder til at beregne de støtteberettigede omkostninger, afhængigt af hvor finansieringen til støtteordningen kommer fra.

Skovbrugssektoren spiller sammen med landbruget en afgørende socioøkonomisk rolle for den regionale udvikling, navnlig i de mest afsidesliggende områder, i bjergområder og i de dårligst stillede områder. De lokale ledere opfordrer til, at man holder op med automatisk at betragte støtte til infrastruktur inden for denne sektor som statsstøtte, når der er tale om ikkeproduktive investeringer. I en særskilt udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen og udarbejdet af Joan Calabuig Rull (ES/PES), der er statssekretær for EU-anliggender og eksterne forbindelser i Valencias regionalregering, understreger RU-medlemmerne det positive bidrag, som industrielt og bæredygtigt forarbejdede og forvaltede skovprodukter yder til mange regionale økonomier.

RU henleder i sin udtalelse om EU's skovstrategi for 2030 Kommissionens opmærksomhed på behovet for at finde en balance mellem de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtig skovforvaltning og understreger betydningen af at respektere og bevare skovenes mangfoldighed ved hjælp af bæredygtig forvaltningspraksis.

Lokale ledere understreger, at bæredygtig skovforvaltning kræver mere EU-finansiering i form af klar og realistisk tildeling af finansielle ressourcer, samtidig med at de administrative processer forenkles.

Ordfører Joan Calabuig Rull sagde: "Det er yderst positivt, at der fastsættes en fælles ramme og fælles mål på europæisk plan, men det må ikke betyde, at nærhedsprincippet på dette område svækkes, eftersom Europas skove er præget af stor mangfoldighed, og 40 % af skovene forvaltes af lokale og regionale myndigheder. EU, som har en bred vifte af kompetencer på beslægtede områder, bør støtte regionerne og kommunerne, da det i sidste ende er dem, der skal føre den europæiske strategi ud i livet. Denne tilgang er helt afgørende for at opnå bæredygtig skovforvaltning under hensyntagen til de sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter."

Skovbrugssektoren, landbruget og produkter med tilknytning til arealanvendelse såsom biomasse, træbaserede og biobaserede produkter, bidrager væsentligt til den økonomiske udvikling og jobskabelsen i landdistrikterne. Sektorerne inden for arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF) er også afgørende for klimapolitikken. Åsa Ågren Wikström (SE/EPP), medlem af amtsrådet i Västerbotten og ordfører for den vedtagne udtalelse om Revision af LULUCF-forordningen og forordningen om indsatsfordeling, udtalte: "Vi er nødt til at se skovbrugssektorens fulde potentiale i forhold til at modvirke klimaændringerne og udvikle den lokale og regionale bioøkonomi. Kulstofbinding i skove, produktanvendelse og bioenergi fra skove kan være med til at mindske klimapåvirkningerne og skabe nye arbejdspladser. Klimaændringer er et grænseoverskridende problem, som ikke kan løses blot ved hjælp af nationale eller lokale initiativer. Alle økonomiske sektorer skal bidrage til at nedbringe CO2-emissionerne og samtidig skabe balance mellem retfærdighed og solidaritet. Den nødvendige omstilling skal være faktabaseret og inddrage de lokale og regionale myndigheder."

Flere oplysninger:

I maj 2021 offentliggjorde Kommissionen etarbejdsdokument, der opsummerederesultaterne af en evalueringaf statsstøttereglerne for landbrugs- og skovbrugssektoren og landdistrikterne. Evalueringen konkluderer, at der kan blive brug for visse målrettede tilpasninger for at harmonisere de nugældende regler med EU's nuværende prioriteter, den fremtidige fælles landbrugspolitik og den europæiske grønne pagt. De reviderede regler skal efter planen vedtages ved udgangen af 2022 med henblik på anvendelse i 2023.

Parlamentet og Rådet har vedtaget forordningerne om den nye fælles landsbrugspolitik, navnlig forordning (EU) 2021/2115 om regler for støtte til strategiske planer, hvor RU's udtalelse om den nye fælles landbrugspolitik er blevet taget i betragtning.

RU vedtog i januar 2022 en udtalelse om En langsigtet vision for landdistrikterne af Juan Manuel Moreno, der er ministerpræsident for regionen Andalusien.

RU har givet udtryk for sin holdning til biodiversitetsstrategien og fra jord til bord-strategien i udtalelserne om Biologisk mangfoldighed i byer og regioner efter 2020 på FN's CBD COP15 og i EU's biodiversitetsstrategi for 2030 og Fra producent til forbruger (fra jord til bord): den lokale og regionale dimension.

Skove dækker en stigende del af landarealet (i øjeblikket 43 %), især i affolkede regioner. Skovbrugssektoren (forvaltning og fældning, forarbejdning af træ og papir) beskæftigede i 2018 direkte 2,1 millioner mennesker i EU og skabte en bruttoværditilvækst på 109.855 mio. EUR. I 2018 var 397.000 virksomheder aktive i skovbrugsindustrien, hvilket svarer til 15 % af EU's forarbejdningsvirksomheder. Derudover var 1,2 millioner mennesker beskæftiget inden for fremstilling af træmøbler og i papirtrykindustrien, hvilket genererede en bruttoværditilvækst på henholdsvis 25.000 og 31.000 mio. EUR. Endelig tegnede bioenergi, trækonstruktion og andre skovprodukter end træ sig for yderligere 4 millioner arbejdspladser.

Bæredygtige landbrugsmetoder og klimasikre skovbrugsstrategier, der respekterer og bidrager til at genoprette biodiversiteten i Europa, er centrale elementer i den europæiske grønne pagt, som er EU's vækststrategi for at opnå klimaneutralitet senest i 2050. Den grønne pagt på lokalt plan er et flagskibsinitiativ fra Det Europæiske Regionsudvalg, der har til formål at sætte byer og regioner i centrum for EU's omstilling til klimaneutralitet. Den omfatter flere opfordringer til tiltag såsom Træer for livet, en undersøgelse, der skal indsamle byernes og regionernes synspunkter om udfordringerne og mulighederne ved at gennemføre den europæiske grønne pagt lokalt og en opfordring til alle lokale og regionale myndigheder om at fortælle om deres klimaforpligtelser.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tlf. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

David Crous

Tlf. +32 (0)470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022