Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's lovgivningsproces: ‎ Kommissionen foreslår at styrke regionernes og byernes rolle  
Kommissionens rapport indarbejder anbefalingerne fra taskforcen om nærhedsprincippet

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) bifalder Kommissionens intention om at styrke inddragelsen af de lokale og regionale myndigheder i EU’s politiske beslutningsproces. RU støtter forslagene i Kommissionens meddelelse , som RU mener vil forbedre kvaliteten og gennemslagskraften af EU’s politikker ved at give byer og regioner større indflydelse.

Kommissionens meddelelse om nærheds- og proportionalitetsprincipperne støtter i vidt omfang arbejdet i og anbefalingerne fra taskforcen om nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og "mindre, men mere effektivt" , hvor RU var repræsenteret ved sin formand og to medlemmer. Kommissionen foreslår at revidere REFIT - platformen , som har til formål at forbedre kvaliteten af EU’s lovgivning ved også at fokusere på nærheds- og proportionalitetsspørgsmål og styrke de lokale og regionale myndigheders deltagelse og forbindelserne til RU’s netværk.

Kommissionens meddelelse bifalder desuden RU's pilotprojekt om regionale knudepunkter, der blev annonceret af formand Karl-Heinz Lambertz tidligere på måneden i talen om Unionens tilstand: regionernes og byernes perspektiv . Det foreslåede netværk af regionale knudepunkter vil støtte evalueringer af EU's politikgennemførelse og på mere effektiv vis sikre udnyttelse af de lokale og regionale myndigheders erfaringer i EU's lovgivningsproces.

RU's formand Karl-Heinz Lambertz sagde: "Jeg er tilfreds med, at Kommissionen ikke blot har inddraget og lyttet til de nationale parlamenter og de lokale og regionale myndigheder, men aktivt har indarbejdet deres forslag til at forbedre EU's funktion. EU må ændre sin måde at arbejde på ved at træffe beslutninger så tæt på borgerne som muligt. Ved at give regioner og byer større indflydelse i EU's beslutningsproces kan Unionens lovgivning blive mere effektiv og synlig. Det handler ikke om mindre Europa, men om at Europa reelt sætter borgerne i højsædet".

Kommissionen tilskynder ligeledes Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter til at bruge det foreslåede "evalueringsskema for nærhedsprincippet" og til at invitere repræsentanter for lokale og regionale myndigheder til deres møder under lovgivningsproceduren og intensivere samarbejdet med de regionale parlamenter. Kommissionen foreslår at videreudvikle disse ideer på en konference under overskriften "Nærhed som et grundlæggende princip i Den Europæiske Union" , der afholdes af det østrigske EU-formandskab i Bregenz den 15.-16. november.

Udover formand Karl-Heinz Lambertz repræsenterede Michael Schneider (DE/EPP) og François Decoster (FR/ALDE) RU i taskforcen om nærhedsprincippet.

Michael Schneider, statssekretær i delstaten Sachsen-Anhalt , og formand for RU's styringsgruppe for nærhedsprincippet understregede: " Som regionale og lokale politikere med ansvar for EU-lovgivningens gennemførelse på stedet hjælper nærhedsprincippet os med at opfylde borgernes behov på det mest hensigtsmæssige niveau: europæisk, nationalt eller regionalt. Derfor bifalder jeg i høj grad Kommissionens forslag om en bedre politisk og juridisk anvendelse af nærhedsprincippet. I den kommende tid vil mange regioner via vores nærhedsovervågningsnetværk på detaljeret vis undersøge EU-lovgivningens indvirkning på regioner og byer for at se nærmere på, hvordan den store mængde af EU-lovgivning kan reduceres.

For at bringe borgerne tættere på EU tilskynder vi de fremtidige medlemmer af Europa-Parlamentet til at sikre, at Kommissionen efter 2019 fastholder nærhed som et højt prioriteret punkt på sin dagsorden. Det Europæiske Regionsudvalg er klar til at samarbejde med EU og de nationale myndigheder om gennemførelsen af nærhedsprincippet i praksis".

François Decoster , næstformand for regionalrådet i Hauts-de-France , sagde: "Med støtte fra Kommissionen vil de lokale og regionale myndigheder have bedre mulighed for at blive hørt og inddraget i EU’s politikker. Vores princip om aktiv nærhed, der er beskrevet i rapporten fra vores taskforce, vil resultere i politikker, der fungerer, og øge følelsen af medansvar for EU’s indsats. Set på den baggrund er jeg imidlertid skuffet over, at Kommissionen ikke har taget hensyn til mit forslag om et Erasmus-program for lokale og regionale folkevalgte. Et sådant program ville have givet de folkevalgte mulighed for at lancere fælles initiativer til gavn for borgerne".

Baggrund

Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er defineret i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. Lissabontraktaten introducerede en mekanisme, der giver de nationale parlamenter mulighed for at kontrollere, om forslag til EU-lovgivning overholder nærhedsprincippet. I henhold til "systemet for tidlig varsling" har de nationale parlamenter otte uger til at begrunde, hvorfor de ikke mener, at et lovgivningsforslag overholder nærhedsprincippet. Hvis antallet af begrundede udtalelser udgør en tredjedel af de stemmer, der er tildelt de nationale parlamenter, skal Kommissionens forslag revideres. Denne procedure med "gult kort" er kun blevet anvendt tre gange mellem 2007 og 2017.

Taskforcen om nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og "mindre, men mere effektivt" blev oprettet af Kommissionens formand Jean-Claude Juncker i november 2017. Han bad taskforcen om at se nærmere på tre spørgsmål: (1) de lokale og regionale myndigheders rolle i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker, (2) betydningen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i arbejdet i EU's institutioner og organer og (3) en eventuel omdelegering af ansvaret for bestemte politikområder til medlemsstaterne.

Taskforcen mødtes syv gange for at drøfte de tre målsætninger. På grundlag af disse drøftelser, en offentlig høring og bidrag fra en lang række interessenter indeholder taskforcens rapport ni anbefalinger med gennemførelsestiltag, der vedrører nationale parlamenter, nationale, regionale og lokale myndigheder, Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Regionsudvalg og Kommissionen.

Med Kommissionens første næstformand Frans Timmermans som formand består taskforcen af tre medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg – formand Karl-Heinz Lambertz (Belgien), Michael Schneider (Tyskland) og François Decoster (Frankrig) – samt tre medlemmer fra nationale parlamenter: Toomas Vitsut (Estland), Kristian Vigenin (Bulgarien) og Reinhold Lopatka (Østrig).

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023