Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
RU og Kommissionen forener deres kræfter for at fremme forskning og innovation på lokalt og regionalt plan  

Handlingsplanen, som er indgået med kommissær Mariya Gabriels tjenestegrene (GD EAC, GD RTD og JRC), vil også tage hånd om hjerneflugt og uligheder på uddannelsesområdet

For at styrke Europas videnbase på lokalt og regionalt plan og støtte genopretningen efter covid-19-krisen vil Det Europæiske Regionsudvalg (RU) styrke sit samarbejde med Kommissionens tjenestegrene inden for forskning og innovation, uddannelse og kultur. En ny handlingsplan undertegnet af de to institutioner skal give regionerne og byerne de seneste data og den nyeste viden og hjælpe dem med at tage hånd om innovationskløften og hjerneflugten, bekæmpe uligheder på uddannelsesområdet og opfylde EU's politiske målsætninger, såsom den grønne pagt.

Mariya Gabriel , kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, talte på mødet i RU's SEDEC-underudvalg den 25. november og sagde: "Regionerne og byerne spiller en central rolle i at gennemføre vores grønne og digitale omstilling. Den fælles handlingsplan og det genlancerede arbejdsprogram for platformen for udveksling af viden , som Regionsudvalget og Kommissionen vedtager i dag, er byggestenene i vores europæiske videnstrategi og har fokus på konkrete løsninger til at forbedre borgernes liv."

Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg, sagde: "At bringe Europa tættere på borgerne, at opbygge bæredygtige, modstandsdygtige og innovative regionale og lokale samfund og at efterstræbe vores værdier gennem uddannelse og kultur: det er vores vigtigste prioriteter. Den handlingsplan, som udvalget og kommissær Mariya Gabriel sammen har udarbejdet, vil støtte vores arbejde for at nå disse mål".

Anne Karjalainen (FI/PES), formand for RU's SEDEC-underudvalg, sagde: "En solid forankring af tiltag inden for uddannelse, forskning og innovation og kultur på lokalt og regionalt plan er afgørende for Europas samhørighed, bæredygtige genopretning og smidige omstilling til en kulstofneutral økonomi. Den fælles handlingsplan afspejler fuldt ud den politiske vilje til at fremme en fælles indsats i lokalområderne og forstærke synergierne mellem politikker og instrumenter, så ingen personer eller områder lades i stikken."

Covid-19-pandemien har sat fokus på forskningsindsatsen og innovative løsninger inden for sundhedsplejen og i andre dele af samfundet. For at sætte yderligere skub i udviklingen af regionale innovationsøkosystemer er en styrkelse af RU's og Kommissionens vellykkede initiativ med platformen for udveksling af viden en central del af handlingsplanen. Det vil blive opgraderet til strategisk niveau og fuldt ud tilpasset til prioriteterne for det europæiske forskningsrum (EFR) som meddelt af Kommissionen i dens seneste meddelelse om det nye EFR.

Videnudvekslingsplatformen 2.0 skal hjælpe byer og regioner med at blive aktive drivkræfter for forandring og innovationsledere, udnytte ny viden erhvervet gennem Horisont 2020-programmet og øge EFR's rækkevidde og bringe dets vigtigste begreber og budskaber tættere på borgerne. RU vil deltage i kortlægningen af videnøkosystemer i hele EU med henblik på at udvikle EFR-knudepunkterne , som samler regionale interessenter.

"EFR-knudepunkterne kan være en mulighed for at sikre fuld institutionel anerkendelse af de regionale økosystemer og innovationsknudepunkter og fuldt ud udnytte en stedbaseret tilgang til videnskab og innovation. De må imidlertid ikke bare være et værktøj til at mindske innovationskløften. De kan blive en fremragende ramme for udvikling af kollektive forsknings- og innovationsprojekter, som samler flere regionale økosystemer og innovationsknudepunkter i en bundstyret tilgang", understregede RU's ordfører Christophe Clergeau (FR/PES), medlem af regionalrådet i Pays - de-la-Loire. Hans forslag til udtalelse om den nye EFR-meddelelse blev drøftet på SEDEC-underudvalgets møde.

Handlingsplanen vil også give RU en fremtrædende rolle til støtte for de fem Horisont Europa-opgaver , for eksempel ved at etablere partnerskaber og netværk mellem regioner og byer. Den understreger desuden, at regioner og byer kan fungere som katalysatorer med henblik på at fremme synergier mellem Horisont Europa og samhørighedspolitikkens midler.

Derudover vil pilotprojektet Science Meets Regions blive udvidet til at støtte videnskabeligt baseret politikudformning på regionalt og lokalt niveau og samarbejde og udveksling af bedste praksis mellem regionerne. Kommissionens Fælles Forskningscenter vil støtte regionerne og byerne ved at stille yderligere subnationale data til rådighed.

På området uddannelse og kultur forpligter de to institutioner sig til at kortlægge ulighederne på uddannelsesområdet, navnlig med hensyn til adgangen til e-læring. Planen vil sikre en stærk inddragelse af byer og regioner i koalitionen for uddannelse for klima (Education for Climate Coalition), som har til formål at fremme uddannelse med henblik på miljømæssig bæredygtighed, og i udrulningen af den opdaterede handlingsplan for digital uddannelse . Planen skal ligeledes sikre en fælles indsats for at fremme europæiske værdier og identiteter og unionsborgerskabet via uddannelse og kultur på regionalt og lokalt niveau.

Flere oplysninger:

SEDEC er RU's Underudvalg for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur. Mødet den 25. november blev afholdt udelukkende som videomøde på grund af sundhedssituationen i Europa. Udover Christophe Clergeaus udtalelse om EFR blev følgende tre forslag til udtalelser fremlagt til vedtagelse:

Den europæiske dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed

Ordfører Csaba Borboly (RO/EPP), formand for distriktsrådet i Harghita, sagde: "De lokale og regionale myndigheder spiller en betydelig rolle i at støtte initiativer inden for uddannelse, integration af arbejdsstyrken og færdigheder på lokalt plan. Men det må anerkendes, at det på grund af de digitale og økonomiske uligheder mellem regionerne ikke er holdbart at anvende en universalløsning. Vi må derfor arbejde tæt sammen med EU-institutionerne, SMV'er og alle interessenter, og der skal hurtigt stilles midler til rådighed for de lokale og regionale myndigheder og lokale aktører for at sikre vellykkede lokalt tilpassede strategier og handlingsplaner."

Støtte til ungdomsbeskæftigelse: En bro til job for den næste generation – Styrkelse af ungdomsgarantien

Ordfører Romy Karier (LU/EPP), medlem af kommunalbestyrelsen i Clervaux, sagde: "Forslaget om at styrke ungdomsgarantien er særlig vigtigt i lyset af covid-19-krisen, som har uforholdsmæssig stor indvirkning på de unge. De lokale og regionale myndigheder kan fungere som bindeled mellem de forskellige interessenter som uddannelsesinstitutioner, ungdomsorganisationer og offentlige arbejdsformidlinger med henblik på at støtte en effektiv gennemførelse af ungdomsgarantien, som bør føre til stabile og bæredygtige job."

En ny start for de kulturelle og kreative sektorer

Ordfører Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe), medlem af byrådet i Gerace, sagde: "De kulturelle og kreative sektorer alene tegner sig for 4,2 % af det europæiske BNP, og medregner man relaterede aktiviteter er andelen et godt stykke over 5 %. På trods af anvendelsen af nye teknologier bygger langt størstedelen af deres aktiviteter på fysisk tilstedeværelse, så mange af dem har ikke været i stand til at fortsætte deres aktiviteter under covid-19-krisen. I udtalelsen opfordres EU til at fungere som løftestang for medlemsstaterne, så de kan benytte alle tilgængelige midler og foranstaltninger til støtte for kulturen og sørge for, at ingen lades i stikken."

Alle fire udtalelser vil blive drøftet og vedtaget på RU's plenarforsamling i februar 2021.

For at bane vejen for en retfærdig og inklusiv genopretning efter covid-19-krisen styrker regionerne og byerne også deres samarbejde med Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (GD EMPL). Efter en debat med GD EMPL's generaldirektør, Joost Korte , vedtog SEDEC-medlemmerne en plan , der udpeger særlige områder, hvor samarbejdet kan styrkes i forbindelse med det sociale topmøde i Porto (maj 2021), handlingsplanen om gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder og den europæiske dagsorden for færdigheder . RU kan lette udvekslingen af information og bedste praksis hvad angår finansiering fra REACT-EU og Den Europæiske Socialfond Plus , der ydes i form af støtte til beskæftigelsestiltag for unge, og fremme dialogen mellem lokale og regionale myndigheder i forbindelse med udviklingen af metoder til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

SEDEC-mødet blev afholdt på den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder. Læs erklæringen fra SEDEC's formand, Anne Karjalainen , og RU's ordfører, Concha Andreu , her .

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023