Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
COP26: Lokale ledere opfordrer EU's chefforhandler, Kommissionens næstformand Frans Timmermans, til at inkludere den regionale og lokale dimension i de endelige Glasgowkonklusioner for at beskytte mennesker og planeten  

De lokale og regionale myndigheder gennemfører 70 % af klimaafbødningstiltagene og 90 % af klimatilpasningspolitikkerne. Det er på tide at anerkende deres bidrag for at afværge klimakrisen.

Det Europæiske Regionsudvalg vedtog en resolution om COP26 , hvori det to uger inden FN's klimaforhandlinger i Glasgow fremsætter sine klimakrav. I en situation, hvor verden oplever hidtil usete hedebølger, oversvømmelser, orkaner og stigende vandstand i havene, opfordrede EU's lokale ledere FN og de nationale regeringer til formelt at anerkende, overvåge og tilskynde mindskelsen af drivhusgasemissionerne i byer, kommuner og regioner overalt i verden. Større klimaambitioner, gennemsigtighed og ansvarlighed, når det gælder mindskelsen af drivhusgasemissioner, og klimafinansiering til de mest sårbare er de tre vigtigste forhandlingspunkter i Glasgow.

Udvalget – EU's forsamling af folkevalgte lokale og regionale ledere – minder om, at Parisaftalen fra 2016 anerkender den afgørende rolle, som forvaltning på flere myndighedsniveauer spiller i klimapolitikkerne, og behovet for at inddrage regioner og byer. Udvalget opfordrer derfor til, at dette princip omsættes til praksis, og til, at de regionale og lokale myndigheders klimatilsagn medregnes i et system for regionalt og lokalt bestemte bidrag, hvor mindskelsen af drivhusgasemissionerne i byer, kommuner og regioner overalt i verden anerkendes, overvåges og tilskyndes.

Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg og guvernør i Centralmakedonien i Grækenland, udtalte: " Verden er simpelthen ikke på kurs mod at afværge klimakrisen. De lokale og regionale myndigheders tilsagn må medregnes, og disse myndigheder må have formel plads ved klimaforhandlingsbordet. Jeg opfordrer Kommissionens ledende næstformand Frans Timmermans til som EU's forhandler at sikre, at den regionale og lokale dimension afspejles i COP26-konklusionerne. Bliver vi ved med at ignorere regionernes, byernes og landsbyernes store rolle og de ressourcer, de har brug for til klimaindsatsen, vil svigtet af vores unge og af vores planet fortsætte."

Resolutionen om COP26 blev vedtaget under en plenarforsamlingsdebat med Virginijus Sinkevičius , EU - kommissær for miljø, hav og fiskeri, der udtalte: " Vi har brug for en stor indsats fra Europas regioner og kommuner for at kunne mindske emissionerne med 55 % inden 2030. På områder, hvor dekarboniseringen er forbundet med udfordringer, bl.a. i bygninger, er der brug for lokale løsninger. Den seneste tids kraftige stigning i energipriserne på globalt plan understreger behovet for en større andel af vedvarende energi og mere effektiv energianvendelse. Den nye sociale klimafond skal yde øremærket finansiering for at hjælpe borgerne med at finansiere investeringer i energieffektivitet. De regionale myndigheder spiller en afgørende rolle i realiseringen af de globale klimamål."

Under debatten sagde Minna Arve , som er næstformand for ICLEI (Lokale myndigheder for bæredygtighed) og borgmester i Turku: " Byerne og deres ledere er nødt til at blive ægte partnere i et system med forvaltning på flere myndighedsniveauer. De skal sættes i stand til at bidrage til fastlæggelsen af de juridiske, skattemæssige og finansielle rammer, der er bestemmende for gennemførelsen af deres ambitiøse lokale strategier. Kun ved at sætte den kurs vil vi kunne bevæge os hurtigt fra planer og strategier til egentlig handling. Sammen kan vi skabe fremskridt i retning mod opfyldelsen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og Parisaftalen."

Vincent Chauvet (FR/Renew Europe), borgmester i Autun og ordfører for udtalelsen Styrkelse af Europas klimaambitioner for 2030 hen imod COP26 , sagde: " Vores budskab er uændret: forvaltning af klimaindsatsen på flere niveauer er den løsning, der vil sikre reelt effektive afbødnings- og tilpasningstiltag over for klimaændringerne. Det er også altafgørende at fremme større klimaambitioner og skubbe på for at få de nationale regeringer til at skærpe deres klimatilsagn. Det er vores ansvar fortsat at arbejde for formel anerkendelse af byernes og regionernes evne til at bidrage til gennemførelsen af Parisaftalen ved at gøre det klart, hvad vi som lokale og regionale myndigheder har brug for til gennemførelse af klimatiltag."

Udvalget gav som eksempel Edinburgherklæringen om biodiversitet, der var blevet undertegnet samme dag af formand Apostolos Tzitzikostas efter præsidiets vedtagelse. Edinburgherklæringen om den globale ramme for biodiversitet efter 2020 beskriver de lokale og regionale myndigheders ambitioner og tilsagn i forhold til at beskytte og øge biodiversiteten i det næste årti. Under debatten opfordrede udvalgets formand også medlemmerne til handling og lancerede kampagnen Den grønne pagt på lokalt plan med 10 tiltag, hvor de lokale ledere skal levere en indsats . En af aktiviteterne går ud på at plante træer, hvilket vil bidrage til Kommissionens løfte om 3 mia. inden 2030.

Det fremhæves i resolutionen, at mange europæiske regioner og byer allerede har erklæret klimakrise og givet mere ambitiøse klimatilsagn end deres lande. Derudover opfordrer udvalget UNFCCC-parterne til at gøre det obligatorisk for de nationale regeringer at konsultere og inddrage de lokale og regionale myndigheder under udarbejdelsen af deres klimabidrag.

Yderligere oplysninger:

Information om RU's aktiviteter under COP26 findes på vores særlige portal .

RU bidrager til at fremskynde klimaindsatsen i byer og regioner og til gennemførelsen af den europæiske grønne pagt i alle områder via sit flagskibsinitiativ Den grønne pagt på lokalt plan . RU gentager sin opfordring til, at lokale og regionale myndigheder på europæisk plan får direkte adgang til EU-midler til at gennemføre lokale og regionale projekter knyttet til den grønne pagt.

RU's delegation til COP26 består af:

Kontakt:

David Crous

Tlf. +32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Del :