Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Konferencen om Europas fremtid: folkevalgte politikere på europæisk og regionalt/lokalt plan bør gå sammen om at styrke EU's demokratiske model  

Manfred Weber, Iratxe Garcia Perez og Guy Verhofstadt – tre repræsentanter for Europa - Parlamentet i bestyrelsen for konferencen om Europas fremtid – drøftede de regionale og lokale lederes rolle i og bidrag til konferencen med RU's medlemmer.

De regionale og lokale folkevalgte politikere, der i EU repræsenteres af RU, og medlemmerne af Europa - Parlamentet, som er den eneste EU-institution, hvis medlemmer vælges direkte af borgerne, bør gå sammen inden for rammerne af konferencen om Europas fremtid. Deres fælles mål bør være at realisere borgernes ønske om et EU, der er tættere på dem, respekterer nærhedsprincippet og ser fremad, når det gælder om at håndtere nye udfordringer på globalt og lokalt plan. Det er det budskab, som RU-medlemmerne deler på RU's 145. plenarforsamling med Guy Verhofstadt, Manfred Weber og Iratxe Garcia Perez – de tre repræsentanter for Europa-Parlamentet i konferencens bestyrelse. De tre MEP'er understregede, at RU's medlemmer er stærke allierede i en bred, reelt inkluderende, gennemsigtig, geografisk og politisk afbalanceret debat om Europas fremtid.

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Apostolos Tzitzikostas , der leder Regionsudvalgets delegation til konferencens plenarforsamling og deltager i bestyrelsens møder, sagde: "De lokalt valgte politikere og medlemmerne af Europa-Parlamentet har et fælles mål, nemlig at styrke alle dele af det europæiske demokratihus og bringe EU tættere på de borgere, det tjener. Gennem vores respektive politiske familier bør vi arbejde sammen for at sikre, at konferencen om Europas fremtid bliver vellykket. Vi forstår folkets behov, og vi tilfører konferencen demokratisk legitimitet. Vores fremtid ligger et stærkere og mere forenet EU."

Guy Verhofstadt, medlem af Europa-Parlamentet, medformand for bestyrelsen og koordinator for Europa - Parlamentets delegation til konferencen om Europas fremtid bemærkede: "Konferencen ( #CoFoE ) er som et stafetløb. Borgerne, der deltager i panelerne, skyder den i gang ved at fastslå deres ønsker og anbefalinger. Derefter vil de over en række plenarforsamlinger give stafetten videre, og vi vil fremsætte konkrete forslag til reform med udgangspunkt i deres anbefalinger. Den sidste etape af stafetløbet bliver at godkende og gennemføre disse reformer ved hjælp af vores demokratiske institutioner. RU er en nyttig aktør på grund af sine medlemmer, der har hjemme i byer og regioner i hele EU."

Manfred Weber, der er formand for EPP-gruppen i Europa-Parlamentet og medlem af bestyrelsen for konferencen om Europas fremtid sagde: "Foran os ligger et årti med kæmpemæssige udfordringer. Når det gælder klimaændringer, beskæftigelse og vækst, digitalisering, sociale anliggender, demografi og migration, er vi nødt til at forberede os på fremtiden, inden den næste krise rammer. Vi må spørge os selv, om EU i den nuværende udformning strukturelt set er i stand til at løse de udfordringer, vi står over for. Vi er helt sikkert nødt til at opbygge et EU med reel handlekraft, men også et mere demokratisk EU, der er tættere på borgerne og tættere på kommunerne og regionerne. RU spiller gennem sine folkevalgte medlemmer en afgørende rolle i den henseende."

Iratxe Garcia Perez, formand for S&D-gruppen i Europa-Parlamentet og medlem af bestyrelsen for konferencen om Europas fremtid, tilføjede: "Konferencen om Europas fremtid er en mulighed, vi ikke må lade passere, for at genskabe kontakten til borgerne og finde ud af, hvilken slags EU de ønsker. EU opbygges ikke kun gennem institutionerne, men også hver dag i de enkelte små og store byer, hvor alle administrative niveauer spiller en rolle, og alle er vigtige. Europas rigdom ligger i mangfoldigheden i vores små og store byer og regioner. Derfor skal konferencen nå ud til alle steder, der ligger langt fra boblen i Bruxelles, og den skal lytte til alle stemmer. Vi ønsker nemlig et mere deltagelsesorienteret EU med mere lighed og solidaritet og et mere feministisk EU."

RU's delegation til plenarforsamlingen for konferencen om Europas fremtid vil:

- deltage i konferencens plenarmøder og arbejdsgruppemøder

- komme med skriftlige bidrag, bl.a. med hjælp fra gruppen på højt plan om europæisk demokrati , som er et uafhængigt rådgivende organ bestående af syv vismænd med den tidligere formand for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, som formand. Gruppen har til opgave at understøtte RU's politiske og institutionelle rolle ved at levere strategiske politiske analyser med fokus på lokale og regionale aspekter . Resultaterne af RU's borgerundersøgelse om konferencen om Europas fremtid vil også give input til bidragene

- deltage i og arrangere dialoger og debatter i deres valgkredse og melde tilbage om disse dialoger i samarbejde med Europabevægelsen eller Det Europæiske Ungdomsforum, men også med andre EU-institutioner såsom Kommissionens Europe Direct-netværk og Europa-Parlamentets BELE-projekt. Derudover vil der blive afholdt tværnationale borgerdialoger i efteråret i samarbejde med Bertelsmann Foundation

- opbygge alliancer af ligesindede delegerede på konferencen for i fællesskab at fremme anbefalinger, der er relevante for regioner og små og store byer i hele EU

- mobilisere sine netværk som f.eks. sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder i hele EU, netværket af tidligere RU-medlemmer og det nyligt lancerede netværk af lokale EU-formidlere , RegHub-netværket og netværket for Samhørighedsalliancen for at tilskynde lokale og regionale politikere til at afholde borgerdebatter. Resultaterne af disse høringer vil blive fremlagt på konferencens plenarforsamling.

RU vil fremlægge sit samlede bidrag til konferencen på det 9. europæiske topmøde for regioner og byer , der afholdes under det franske rådsformandskab den 3.-4. marts 2022.

Baggrund:

Konferencen om Europas fremtid blev skudt i gang den 9. maj 2021 i Strasbourg. Der er tale om en enestående dialogproces med borgere fra hele EU, der har til formål at få dem til at reflektere over og lade dem bidrage med anbefalinger til, hvordan EU kan formes i den nærmeste fremtid. Der er ni centrale debatemner, nemlig klimaændringer og miljøet; sundhed; økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse; EU i verden; værdier og rettigheder, retsstaten og sikkerhed; digital omstilling; europæisk demokrati; migration; uddannelse, kultur, ungdom og idræt.

Med henblik herpå giver en flersproget digital platform indbyggere i forskellige medlemsstater mulighed for at gå i dialog med hinanden og drøfte deres respektive forslag enten ved særlige arrangementer eller direkte på platformen. De idéer og anbefalinger, der følger af borgerdialogerne, skal lægges op på platformen, så de kan komme med i betragtningerne og blive drøftet yderligere. Bidrag og idéer vil blive drøftet på de 14 planlagte borgerforsamlinger. Repræsentanter for disse forsamlinger vil fremlægge bidragene for plenarforsamlingen for konferencen om Europas fremtid, som skal mødes seks gange, inden høringsprocessen afsluttes.

Plenarforsamlingen for konferencen om Europas fremtid består af 432 medlemmer: 108 repræsentanter for Europa - Parlamentet, 54 repræsentanter for Rådet, 3 repræsentanter for Kommissionen, 108 repræsentanter for de nationale parlamenter, 80 repræsentanter for europæiske borgerpaneler (hvoraf en tredjedel er under 25 år), formanden for Det Europæiske Ungdomsforum, 27 repræsentanter for nationale borgerpaneler, 18 repræsentanter for henholdsvis RU og EØSU samt 8 repræsentanter for både arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.

Bestyrelsen for konferencen om Europas fremtid består af tre repræsentanter og op til fire observatører fra de enkelte EU-institutioner. Kommissionen repræsenteres ved næstformændene Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica og Věra Jourová, Rådet repræsenteres ved det roterende formandskab (Slovenien i anden halvdel af 2021 efterfulgt af Frankrig), Europa-Parlamentet (repræsenteres ved Guy Verhofstadt, Manfred Weber og Iratxe Garcia Perez). RU er indbudt til at deltage i bestyrelsens møde. Bestyrelsen overvåger arbejdet på konferencen og forbereder møderne i plenarforsamlingen, herunder input fra borgerne og opfølgningen herpå. Den melder regelmæssigt tilbage til konferencens fælles formandskab (formændene for Kommissionen, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd). Efter drøftelserne vil de konklusioner, som plenarforsamlingen er nået frem til ved konsensus, blive fremsendt til bestyrelsen. Bestyrelsen vil udarbejde en rapport i fuld åbenhed og i samarbejde med konferencens plenarforsamling og på grundlag af sidstnævntes konklusioner. Rapporten vil blive offentliggjort på den flersprogede digitale platform og forelagt for det fælles formandskab.

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

Tlf. +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023