Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Byer og regioner efterlyser en ny EU-havlov, der skal beskytte havmiljøet, mindske forureningen og vende tabet af biodiversitet  

RU påpeger, at gennemførelsen af store dele af EU's miljølovgivning, bl.a. havstrategirammedirektivet og naturdirektiverne, ikke har været tilstrækkelig.

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) har fremlagt en række forslag, der sigter mod at beskytte havmiljøet og genoprette havenes økosystemer. RU efterlyser en ny EU-havlov, der skal udstikke kursen på lang sigt med målbare mål og frister for at sikre, at økosystemerne i havene beskyttes og genoprettes. Lokale og regionale ledere foreslår en havfond, der skal bruges til at gøre søtransporten kulstoffri, og opfordrer til, at man fjerner undtagelsen i energibeskatningsdirektivet for brændstof, der anvendes i fiskeriet. RU opfordrer desuden Kommissionen til at foreslå banebrydende nye regler om kvoteforpligtelser for genanvendt kvælstof og fosfor på EU-markedet som led i indsatsen for at mindske nedsivningen af næringssalte til havene i EU og standse algevæksten og spredningen af døde havbunde.

Der foregår uoprettelig miljøforurening af havene. International havskibsfart, alt for stor trafik af både, byggeri i byerne, industriproduktion, landbrug og energiproduktion indvirker alle på kvaliteten af vandet, havene og havenes biodiversitet. Verdens have flyder over med plastik, kemiske forureningsstoffer og afstrømning fra landbrugsgødning, og samtidig har det øgede pres for byudvikling og turisme langs kysterne alvorlige konsekvenser for havenes økosystemer og biodiversitet.

På den baggrund har RU vedtaget en udtalelse , der er udarbejdet af ordfører Emma Nohrén (SE/De Grønne), som er viceborgmester i den svenske kommune Lysekil. Hun sagde: "Havene og klimaet er to sider af samme sag! Klimaet kan ikke reguleres uden sunde have. Derfor skal klimaloven suppleres af en havlov med mål og frister for forbedring af havmiljøet. Havforurening er et globalt problem, og alligevel er det lokal- og regionalsamfundene, som bærer den største byrde. Vi er nødt til at kickstarte tiltagene for at frigøre de lokale og regionale myndigheders uudnyttede potentiale for at beskytte EU's havmiljø, skabe arbejdspladser og styrke økonomien. Vi kan ikke vente længere. Vi skal sætte EU i spidsen for den grønne omstilling, sådan som den europæiske grønne pagt lægger op til".

RU påpeger, at store dele af EU's miljølovgivning, bl.a. havstrategirammedirektivet og naturdirektiverne , ikke er blevet tilstrækkeligt gennemført, sådan som det fremgår af en beretning fra Revisionsretten . Efter havstrategirammedirektivets første gennemførelsescyklus understreger RU, at uden faste tærskelværdier og klare, ambitiøse og målbare mål, vil der aldrig ske nogen fremskridt, og udvalget opfordrer derfor til, at sådanne mål defineres hurtigst muligt.

RU opfordrer Kommissionen til at fastlægge regler for medlemsstaterne om, at de lokale og regionale myndigheder skal inddrages i høringsproceduren og i at identificere, udforme og planlægge foranstaltninger, klarlægge ansvarsområder og fremme et større engagement med henblik på en vellykket gennemførelse af EU's havstrategirammedirektiv.

RU mener også, at Kommissionen bør etablere en europæisk 2030-taskforce for biodiversitet i havene bestående af miljøprojektledere, der kan bistå og rådgive lokale og regionale myndigheder med projektplanlægning og adgang til EU-midler med det sigte at standse forureningen af havene og genoprette havenes økosystemer.

Byer og regioner efterspørger en ny EU-havlov , der i stil med den nyligt vedtagne EU-klimalov fastlægger en langsigtet kurs, der sikrer, at havenes økosystemer beskyttes og genoprettes. De bakker op om Europa-Parlamentets forslag om at etablere en havfond med den målsætning at gøre søtransporten kulstoffri og anvende 20 % af indtægterne til at beskytte, genoprette og forvalte havenes økosystemer bedre.

For at standse den tiltagende eutrofiering af havene i EU opfordrer RU Kommissionen til at rydde hindringerne af vejen og foreslå kvoteforpligtelser for genanvendte næringsstoffer i gødning på EU-markedet som led i den cirkulære økonomi. RU understreger, at fosfor og kvælstof er vigtige for fødevareproduktionen, og at fosfor er på EU-listen over kritiske råstoffer.

EU's forsamling af lokale og regionale repræsentanter støtter målene for beskyttelse af biodiversiteten i den europæiske grønne pagt og EU's biodiversitetsstrategi for 2030 . RU opfordrer dog til, at Kommissionen i den handlingsplan, der skal fremlægges i 2021, fastlægger klare og målbare mål med tilhørende frister for at bevare fiskeressourcerne og beskytte havenes økosystemer.

RU er foruroliget over den ringe beskyttelse og utilstrækkelige overvågning og kontrol i EU's nuværende beskyttede havområder . Ifølge Det Europæiske Miljøagentur er under 1 % af de beskyttede havområder i EU beskyttet fuldt ud. RU bakker stærkt op om Kommissionens forslag om at etablere et netværk af beskyttede havområder, som dækker 30 % af EU's have, og som også omfatter begrænsninger for fiskeri og økonomiske aktiviteter. De lokale og regionale ledere understreger, at beskyttelsesniveauet skal være højt for 10 % af EU's havområder, hvor der bl.a. skal være fiskeriforbudszoner.

RU foreslår, at der oprettes et EU-havakademi bestående af unge universitetsforskere fra alle medlemsstater til at inspirere og udbrede bedste praksis og viden om vigtigheden af sunde have.

For at komme plastikforureningen til livs opfordrer RU's medlemmer alle medlemsstater til at indføre returpantordninger for plastbeholdere til drikkevarer og beder Kommissionen sikre, at disse ordninger er kompatible. Det vil være et vigtigt skridt i retning mod et indre marked for emballage. RU opfordrer også Kommissionen til at indføre et forbud mod alle nye granulatindfyldningsmaterialer til sportsanlæg med en overgangsperiode på seks år og til at medtage nanoplast og bionedbrydelige og opløselige polymerer i de lovgivningsforanstaltninger, der i øjeblikket forhandles om i EU for at mindske bevidst tilsat mikroplast.

RU bemærker, at miljødifferentierede havneafgifter kan være en effektiv vej for kystregionerne til at forbedre miljøet og reducere emissionerne til luft og vand såvel som affaldsmængder og støjniveau, og opfordrer til et forbud mod udledning af vand fra skrubbere i EU.

RU gentager, at principperne om, at forureneren betaler, må være kernen i EU-lovgivning om havmiljøet, og lykønsker Kommissionen med den offentligt tilgængelige WISE Marine-webportal .

Forslaget til udtalelse blev fremlagt på RU's plenarforsamling den 5., 6. og 7. maj 2021. 

Baggrund:

Læs her interviewet med Emma Nohrén (SE/De Grønne) med svar på fem spørgsmål om de lokale og regionale myndigheders rolle i forbindelse med beskyttelsen af havmiljøet.

Havstrategirammedirektivet blev vedtaget den 17. juni 2008 med det sigte at beskytte havmiljøet i Europa mere effektivt. Kommissionen har udviklet et sæt af udførlige kriterier og metodiske standarder som en hjælp for medlemsstaterne til at gennemføre havstrategirammedirektivet. De blev revideret i 2017 og udmøntede sig i en ny afgørelse fra Kommissionen vedrørende god miljøtilstand . Biodiversitet er et af de vigtigste politikområder i den europæiske grønne pagt , der blev vedtaget i slutningen af 2019. I maj 2020 vedtog Kommissionen EU's biodiversitetsstrategi for 2030 med det sigte at standse tabet af biodiversitet og bringe naturen tilbage i vores liv. 

Udtalelsen Lokale og regionale myndigheder, der beskytter havmiljøet , hører under ansvarsområderne for RU's arbejdsgruppe om den grønne pagt – going local . Arbejdsgruppen blev nedsat i juni 2020 og består af 13 lokale og regionale folkevalgte repræsentanter . Arbejdsgruppens mål er at sikre, at EU's byer og regioner inddrages direkte i udformningen, gennemførelsen og vurderingen af de mange initiativer under den europæiske grønne pagt, der er EU's strategi for bæredygtig vækst med henblik på at opnå klimaneutralitet senest i 2050.

Mellem 4,8 og 12,7 millioner ton plast havner hvert år i havet. Plast udgør 75 % af affaldet i verdens have. Mindskelse af mængden af havaffald:  Briefing, Europa-Parlamentet (2019).

Kontaktperson:

David Crous

Tlf. +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023