Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
RU-formand Apostolos Tzitzikostas og kommissær Elisa Ferreira opfordrer til styrket samarbejde mellem EU, medlemsstaterne, regionerne, byerne og landsbyerne for at sikre en retfærdig genopretning  

Den 4. februar drøftede regionale og lokale ledere og EU's kommissær for samhørighed og reformer, Elisa Ferreira, hvordan man kan fremskynde lanceringen af nye programmer under samhørighedspolitikken, sikre, at de gennemføres rettidigt, og integrere dem i de nationale genopretningsplaner.

Som reaktion på covid-19-pandemien har EU sikret et hidtil uset investeringsbeløb til en retfærdig grøn og digital omstilling. REACT-EU, Fonden for Retfærdig Omstilling, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne samt genopretnings- og resiliensfaciliteten udgør tilsammen en enestående værktøjskasse, der kan bidrage til en inklusiv genopretning og en retfærdig grøn og digital omstilling.

Det er en stor udfordring for de nationale, regionale og lokale myndigheder at absorbere og gennemføre alle de tilgængelige EU-midler og -fonde. Som det blev fremhævet under debatten på plenarforsamlingen, er der en risiko for, at centralisering og top-down-løsninger underminerer virkningen af investeringerne i flere medlemsstater. Derfor opfordrede RU's medlemmer og kommissær Elisa Ferreira til, at de regionale og lokale myndigheder inddrages fuldt ud i udformningen af omfattende genopretningsplaner i overensstemmelse med partnerskabsprincippet, for bedst muligt at udnytte synergieffekten mellem alle de tilgængelige instrumenter. "Vi står over for hidtil usete udfordringer med hensyn til gennemførelsen, og vi kan kun overvinde dem ved at arbejde sammen. Krisen har tendens til at skubbe i retning af en centraliseret forvaltning af samhørighedspolitikken, og programmerne er ikke godt koordineret med de nationale genopretningsplaner. Derfor vil vi arbejde sammen med kommissær Elisa Ferreira for at fremskynde lanceringen af nye programmer, støtte gennemførelsen af dem og formidle den merværdi og de fordele, som samhørighedspolitikken har for folks dagligdag" , sagde Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg.

I løbet af de kommende år vil mange regioner se en fordobling eller endda en tredobling af deres finansiering fra EU. Der er flere instrumenter, flere muligheder og flere investeringer tilgængelige end nogensinde. Det er vigtigt, at de stilles til rådighed for omfattende og fremadskuende nationale strategier, som understøtter vores fælles prioriteter i EU. De regionale og lokale myndigheders samt arbejdsmarkedets parters og civilsamfundets engagement i udarbejdelsen af disse strategier og planer er afgørende for at sikre komplementaritet, sammenhæng og territorial indvirkning" , sagde Elisa Ferreira , kommissær for samhørighed og reformer.

"EU har en enestående mulighed for at bidrage til at nå målene for den grønne pagt. Det er en prioritet at gøre samhørighedspolitikken grønnere i den nye programmeringsperiode", sagde Vasco Cordeiro , første næstformand for Det Europæiske Regionsudvalg og medlem af den regionale forsamling i det regionale parlament på Azorerne. Han tilføjede: "Det er ikke nok med tilstrækkelig finansiering. Der er også behov for forenkling og bedre muligheder for investeringer . "

"Alle europæiske regioner arbejder på højtryk på at forberede de programmer, der skal gennemføres på lokalt plan som følge af vedtagelsen af forordningerne om samhørighedspolitikken i november. Vi er allerede bagud, men de lokale og regionale repræsentanter er fast besluttede på at gøre denne nye programmeringsperiode til en succes. For at garantere dette må medlemsstaterne sørge for, at genopretnings- og resiliensfaciliteten supplerer vores bestræbelser. Vi kan ikke sikre sammenhæng og effektivitet, hvis lokalområderne ignoreres" , sagde Isabelle Boudineau , formand for det Europæiske Regionsudvalgs Underudvalg for Territorial Samhørighed og EU's budget (COTER).

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tlf.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Del :