Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
En bro mellem EU's institutioner og borgerne: ‎ Det europæiske borgerinitiativ må kunne påvirke EU's lovgivningsproces  

Lokale og regionale ledere står klar til at fremme borgerinitiativer med territoriale virkninger

Under RU's 142. plenarforsamling indbød lokale og regionale ledere for første gang nogensinde repræsentanter for to europæiske borgerinitiativer til at deltage. Til stede på plenarforsamlingen var også Pedro Silva Pereira, Europa-Parlamentets næstformand med ansvar for europæisk demokrati og det europæiske borgerinitiativ, og Christa Schweng, nyvalgt formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Med dette initiativ skyder RU gang i sin debat om demokrati som optakt til konferencen om Europas fremtid og viser sit engagement med hensyn til at støtte europæiske borgerinitiativer, som falder ind under udvalgets politiske kompetenceområder, og som er politisk relevante for lokale og regionale myndigheder. Europæiske borgerinitiativer gavner og understøtter RU's politiske prioritet om at bringe Europa tættere på borgerne, og RU er i sin egenskab af repræsentant for det myndighedsniveau, som er tættest på borgerne, en vigtig partner, når det handler om at fremme dem. Hvis Kommissionen ikke sørger for at følge behørigt op på initiativerne med lovgivning, er der ikke blot millioner af borgere, der bliver frustrerede. Man risikerer også, at borgerne mister tilliden til EU - institutionerne.

Det europæiske borgerinitiativ så første gang dagens lys i 2011. Det er et instrument for deltagelsesdemokrati i EU, som giver borgerne mulighed for at opfordre Europa-Kommissionen til at fremlægge et forslag til en retsakt til gennemførelse af EU-traktaterne. Ifølge OECD's rapport fra 2020 om interessen for samtaledemokrati i EU er processer møntet på samtaledemokrati oftere blevet anvendt lokalt (52 %) og regionalt (30 %) i løbet af de seneste 40 år. Lokale og regionale myndigheder er derfor naturlige partnere til at fremme europæiske borgerinitiativer med territoriale virkninger. Dette kan ske på tre måder. For det første kan RU's medlemmer kollektivt bestemme sig for at støtte et specifikt borgerinitiativ, enten gennem initiativudtalelser eller resolutioner. For det andet kan spørgsmålet rejses af en af RU's medlemmer under plenarforsamlingens faste debat om lokale og regionale anliggender i hele EU. For det tredje kan europæiske borgerinitiativer integreres i CitizEN – Borgerengagement i EU-netværket, et redskab, som RU har lanceret op til konferencen om Europas fremtid.

RU's første næstformand, Vasco Cordeiro , udtalte: "De europæiske borgerinitiativer kunne udgøre et enestående redskab til at forbedre demokratiet i EU. Vi skal altid stå vagt om demokratiet, bedre lovgivning og princippet om aktiv nærhed. Hvis disse principper ikke får støtte nok, risikerer borgerinitiativerne at blive en fiasko og skabe yderligere frustrationer blandt borgerne og dermed underminere deres tillid til EU. Dette bør ikke blot være en fascinerende akademisk diskussion, men udvikle sig til en politisk debat på konferencen om Europas fremtid med henblik på at finde nye veje til at styrke EU's demokratiske fundament".

Pedro Silva Pereira , næstformand for Europa-Parlamentet med ansvar for europæisk demokrati og det europæiske borgerinitiativ, sagde: "Det europæiske borgerinitiativ er et vigtigt instrument til at fremme de europæiske borgeres deltagelse i Unionens lovgivningsproces. Processen, som blev indført med Lissabontraktaten, er blevet ændret adskillige gange for at lette adgangen hertil og sikre mere gennemsigtighed i EU's beslutningsproces. I en tid, hvor vi ønsker at indlede en indgående debat om Europas fremtid, kan det europæiske borgerinitiativ være et eksempel på, hvordan man yderligere kan udvide samspillet mellem borgerne og EU-institutionerne, navnlig Europa-Parlamentet, og hvordan man kan styrke mekanismerne for deltagelsesdemokrati. Regionsudvalgets initiativ kunne ikke komme på et bedre tidspunkt for at sikre, at regionale aktører er dybt involveret i den løbende proces med at forbedre det europæiske demokrati."

Christa Schweng , formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, bemærkede: "Vi er nødt til at sætte borgerne i centrum for EU's politikker. Det kan enten ske gennem civilsamfundsorganisationer, som er repræsenteret i vores udvalg, eller via instrumenter som det europæiske borgerinitiativ. EØSU vil på EU-niveau, og udvalgets medlemmer i deres respektive lande, fortsætte med at fremme det europæiske borgerinitiativ og dermed øge opmærksomheden omkring det, sådan at borgerinitiativet bliver bedre kendt blandt borgerne og derfor mere brugt. Vi ønsker at have borgerne med hele vejen og stimulere deres engagement på en meningsfuld måde – eftersom EU bør være så tæt på borgerne som muligt og fortjene deres tillid. Vores to udvalg spiller en vigtig rolle som formidlere på EU-plan, men også på nationalt, regionalt og lokalt niveau."

Borgerinitiativet "Minority Safepack" – en million underskrifter for mangfoldighed i Europa blev præsenteret af en af initiativtagerne og tidligere formand for RU, nuværende RU-medlem Karl-Heinz Lambertz . Det opfordrer EU til at forbedre beskyttelsen af personer, der tilhører nationale og sproglige mindretal, og styrke den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Unionen. Det er et af de syv borgerinitiativer, som har indsamlet tilstrækkeligt med underskrifter og afsluttet alle faser af proceduren, og som er blevet forelagt Kommissionen med succes.

Vælgere uden grænser – Fulde politiske rettigheder til EU-borgere er et af de 14 igangværende europæiske borgerinitiativer (dvs. åbne initiativer, som er ved at indsamle underskrifter). Initiativet blev præsenteret af Beniamino Brunati og efterlyser reformer til at styrke EU-borgernes nuværende ret til at stemme og stille op til europaparlamentsvalg og kommunalvalg i deres bopælsland, ved gennem ny lovgivning at udvide retten til også at gælde for regionale og nationale valg samt folkeafstemninger.

CitizEN – Borgerengagement i EU-netværket – er et redskab, der blev foreslået af RU i udtalelsen om "Lokale og regionale myndigheder i permanent dialog med borgerne" med Declan McDonnell (IE/EA) som ordfører. Formålet er at inddrage borgerne i den politiske beslutningsproces. Dette CitizEN-netværk kunne lanceres på konferencen om Europas fremtid med henblik på at blive en permanent mekanisme for fremtiden. Netværket vil skulle have tre mål:

- at styrke interaktionen mellem de europæiske institutioner og borgerne gennem direkte metoder til inddragelse på lokalt og regionalt niveau

- at give eksempler på metoder til inddragelse, der kan anvendes både formelt og uformelt

- at fungere som et register over oplysninger og udveksling af bedste praksis vedrørende nationale, regionale og lokale deltagelsesinitiativer i hele EU.

Arrangører af de europæiske borgerinitiativer bør benytte lejligheden til at deltage i de debatter, som afholdes i forbindelse med konferencen om Europas fremtid. CitizEN-netværket kunne blive en stabil og permanent infrastruktur, der følger op på konferencens arbejde og sørger for, at borgerne fortsat er velinformerede og kan inddrages i konferencens overvågnings-, evaluerings- og vurderingsfase.

Baggrundsinformation:

Siden den 1. januar 2020 har der været indført nye regler for at gøre de europæiske borgerinitiativer mere tilgængelige, mindre byrdefulde og lettere at gå til for både arrangørerne og initiativernes støtter. Den vigtigste tekniske innovation er et centralt onlineindsamlingssystem, som forvaltes af Kommissionen. Denne service ydes gratis og giver borgerne mulighed for at underskrive ved hjælp af digitalt id. Arrangørerne kan også vælge at oprette deres eget individuelle underskriftindsamlingssystem indtil udgangen af 2022. Siden 2012 er der blevet registreret 75 initiativer.

Regionsudvalget har vedtaget tre udtalelser om emnet:

- Det europæiske borgerinitiativ (CDR 167/2010), vedtaget i 2010, udarbejdet af ordfører Sonia Masini

- Det europæiske borgerinitiativ (CIVEX-VI/005), vedtaget i oktober 2015, udarbejdet af ordfører Luc Van den Brande

- Forordning om det europæiske borgerinitiativ (CIVEX-VI/028), vedtaget i marts 2018, udarbejdet af ordfører Luc Van den Brande.

Udtalelsen "Overvejelser om Europa: de regionale og lokale myndigheders stemme for at genopbygge tilliden til Den Europæiske Union" , vedtaget i oktober 2018, behandlede det europæiske borgerinitiativ i lyset af det overordnede emne demokrati og borgerdeltagelse. Det fastslog: " … at deltagelsesbaserede instrumenter, såsom det europæiske borgerinitiativ, bør styrkes. Som et supplerende redskab til de eksisterende strukturer i det repræsentative demokrati på EU-plan og med henblik på innovative yderligere elementer af deltagelsesbaseret beslutningstagning og permanent dialog kan europæiske borgerinitiativer hjælpe med at mobilisere borgerne omkring en fælles sag, fremhæve den europæiske dimension af vigtige politiske spørgsmål samt fremme afholdelsen af fælleseuropæiske debatter og den tilsvarende offentlige mening ".

RU's resolution om forslagene til det nye lovgivningsmandat for Den Europæiske Union , der blev vedtaget i juni 2019, inkluderede ud fra samme perspektiv det europæiske borgerinitiativ blandt de eksisterende instrumenter for deltagelsesdemokrati, som styrker EU's legitimitet og demokratiske grundlag, og som bør suppleres af nye instrumenter – såsom et permanent system for dialog med borgerne.

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

tlf. +32 (0)473 52 41 15

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023