Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Lokale og regionale ledere går sammen med Europa-Parlamentet, Kommissionen og Bertelsmann Foundation om at tage initiativer i forbindelse med konferencen om Europas fremtid  

Medlemmerne af RU's Underudvalg for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser – CIVEX – drøftede med to repræsentanter for Europa-Parlamentet, Antonio Tajani og Helmut Scholz, hvordan man kan involvere en million lokale og regionale politikere i projekter og initiativer, der kan bringe EU tættere på borgerne og gøre konferencen om Europas fremtid til en succes. De anmodede navnlig om, at man involverer medlemmer af RU i pilotprojektet "Building Europe with Local Entities" (BELE), der er blevet lanceret af Europa - Parlamentets Udvalg om Konstitutionelle Anliggender (AFCO).

Ifølge en særlig Eurobarometer-undersøgelse om Europas fremtid , der blev offentliggjort forud for, at formændene for de tre EU-institutioner, Ursula von der Leyen, David Sassoli og Charles Michel, den 10. marts 2021 underskrev den fælles erklæring om konferencen om Europas fremtid, er 76 % af respondenterne enige i, at konferencen om Europas fremtid udgør et betragteligt skridt fremad for demokratiet i EU, ligesom 92 % af europæerne ønsker, at borgernes stemme i højere grad tages i betragtning i forbindelse med beslutninger om Europas fremtid. Effektiv høring af borgerne og feedback om resultatet af disse høringer har derfor afgørende betydning for et vellykket resultat af konferencen, der vil blive lanceret den 9. maj. Medlemmerne af RU's CIVEX-underudvalg drøftede med repræsentanter for Europa-Parlamentet, Kommissionen og Bertelsmann Foundation, hvordan man kan gøre konferencen til en succes.

Mark Speich (DE/EPP), statssekretær for forbundsanliggender samt europæiske og internationale anliggender i Nordrhein-Westfalen og formand for RU's CIVEX-underudvalg, sagde: "Regionale og lokale politikere spiller en central rolle for forbindelserne mellem EU og borgerne. Med konferencen om Europas fremtid har vi mulighed for at formidle borgernes ideer om fremtidens EU til Bruxelles".

Den første tematiske debat drejede sig om, hvordan lokale og regionale myndigheder kan støtte borgernes deltagelse i konferencen om Europas fremtid og tiltagene derefter. Helmut Scholz , medlem af Europa-Parlamentet (DE/GUE-NGL) og ordfører for udkastet til betænkning om borgerdialoger og borgernes deltagelse i EU's beslutningstagning, orienterede CIVEX-medlemmerne om det centrale indhold i betænkningen, der bygger på det tidligere arbejde i EU-institutionerne og RU om borgernes deltagelse. Han efterlyste permanente deltagelsesmekanismer, som kan sikre, at borgerne deltager i EU's beslutningstagning. Allerede tilbage i oktober 2018 var denne idé om en permanent dialog med borgerne, der går ud over valgperioderne, et af de centrale budskaber i RU's udtalelse Overvejelser om Europa: de regionale og lokale myndigheders stemme for at genopbygge tilliden til Den Europæiske Union (medordførere: Karl-Heinz Lambertz og Markku Markkula).

Helmut Scholz sagde: “ Konferencen om Europas fremtid er en unik mulighed for at gå i dialog med borgerne om deres visioner og bekymringer vedrørende EU, men det bør allerede nu slås fast: Alle og enhver skal kunne deltage i EU's beslutningstagning, også uden for konferencen. Derfor har vi brug for støtte fra de lokale og regionale myndigheder samt civilsamfundsorganisationerne og arbejdsmarkedets parter. Kun på den måde kan vi udvikle et offentligt europæisk rum og styrke EU's demokratiske legitimitet".

Dominik Hierlemann , seniorekspert, og Anna Renkamp , ledende projektleder i Bertelsmann Foundation , gav CIVEX - medlemmerne eksempler på tidligere erfaringer med at organisere lokale, regionale og tværnationale digitale borgerdialoger. De beskrev endvidere, hvad Bertelsmann Foundation kan tilbyde som led i det fælles initiativ med RU, som planlægges lanceret snarest. Der vil blive indført nye værktøjer, der kan hjælpe lokale og regionale politikere med at opnå et bedre samspil med borgerne og forbedre den demokratiske praksis. Der vil mellem september 2021 og januar 2022 blive organiseret lokale borgerdialoger og -paneler på tværs af grænserne. Bl.a. på grundlag af forslagene i RU's udtalelse om Lokale og regionale myndigheder i permanent dialog med borgerne vil disse dialoger blive udformet på en sådan måde, at de kan give input til konferencen.

Den anden debat drejede sig om initiativet om lokale og regionale EU-formidlere. Mens RU's præsidium i december 2020 godkendte forslaget om et netværk af lokale og regionale EU-formidlere der skal håndtere EU-anliggender i deres valgkreds, og som skal holde RU orienteret om deres aktiviteter som led i konferencen om Europas fremtid, lancerede Europa-Parlamentets Udvalg om Konstitutionelle Anliggender (AFCO) et pilotprojekt "Building Europe with Local Entities" (BELE) , som vil gøre det muligt for den deltagende lokale myndighed at udpege en formidler, der har ansvaret for at informere borgerne om programmer og projekter, der finansieres af EU i deres kommune, og om andre EU-relaterede emner og initiativer, bl.a. med henblik på at bidrage til konferencen. De to projekter har sammenlignelige målsætninger og midler, og hensigten med debatten var at se nærmere på mulige synergier mellem RU's og Europa-Parlamentets projekter om EU-formidlere i hele Den Europæiske Union. RU kan fremme den praktiske gennemførelse af BELE-projektet, hvis RU's netværk af lokale og regionale EU-formidlere opfattes som aktører, der kan bidrage til gennemførelsen af BELE - projektet. Udrulningen af netværket af lokale og regionale EU-formidlere bør derfor være støtteberettiget under BELE-pilotprojektet.

Formanden for AFCO Antonio Tajani (IT/EPP) sagde: " Regionale og lokale folkevalgte politikere repræsenterer den europæiske rigdom og mangfoldighed . Sidste år lancerede Europa-Parlamentets Udvalg om Konstitutionelle Anliggender (AFCO) BELE-pilotprojektet ("Building Europe with Local Entities"), som skal sætte de lokale ansvarshavende i centrum for EU's politikker, idet de kommunikerer med borgerne om de aktiviteter, der gennemføres af EU. Kommunikation om EU drejer sig om at bekæmpe populisme og desinformation, og her spiller RU og RU's medlemmer en central rolle. Konferencen om Europas fremtid skal give anledning til en klar debat, og jeg opfordrer RU's medlemmer til at deltage aktivt i BELE-projektet. Hvis man virkelig ønsker, at konferencen skal være talerøret for borgernes ønsker, skal lokale beslutningstagere, som er demokratisk valgt af borgerne, have den rolle og indflydelse, de fortjener."

BELE-projektet blev derpå præsenteret i detaljer af Alessandro Giordani, kontorchef med ansvar for netværk i medlemsstaterne i Kommissionens generaldirektorat for kommunikation.

Udover de tematiske debatter blev der på CIVEX-mødet vedtaget en udtalelse udarbejdet af Jean-Luc Vanraes (BE/RE) , medlem af kommunalbestyrelsen i Uccle, om Strategi til styrkelse af anvendelsen af chartret om grundlæggende rettigheder i EU . Ifølge ordføreren Jean-Luc Vanraes "er regionerne de ultimative vogtere af og talsmænd for de grundlæggende rettigheder". Lokale myndigheder spiller en vigtig rolle i relation til at fremme, beskytte og respektere de grundlæggende rettigheder, herunder at omsætte dem til praksis og derved gøre EU's charter om grundlæggende rettigheder til en realitet. I udtalelsen understreges det, at RU's deltagelse i den interinstitutionelle dialog om chartret er helt central, og det foreslås, at der oprettes kontaktpunkter, der skal befordre informationsstrømmen on chartret mellem de forskellige myndighedsniveauer. Disse kontaktpunkter kunne også ved hjælp af konkrete eksempler vejlede de lokale og regionale myndigheder om, hvordan de kan udforme deres politikker i fuld overensstemmelse med chartret. Eftersom de lokale myndigheder er det myndighedsniveau, der er tættest på borgerne, og de har gode forudsætninger for at øge borgernes bevidsthed om deres rettigheder, og hvor de kan henvende sig, hvis deres rettigheder krænkes, går et andet forslag på, at RU's medlemmer kan benytte Europadagen den 9. maj og konferencen om Europas fremtid til at promovere lokale aktiviteter, der forklarer og understreger, hvilken altafgørende betydning de grundlæggende rettigheder og det europæiske charter har for vores demokratier. Udtalelsen blev rost af Barbara Nolan, kontorchef i Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere, Grundlæggende Rettigheder og Retsstaten.

Desuden blev der afholdt en debat om det arbejdspapir , der vil danne grundlag for en udtalelse af Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPP) , borgmester i Gdansk , om den handlingsplan for europæisk demokrati , som er blevet foreslået af Kommissionen. William Sleath, direktør for Borgere, Sundhed, Migration og Sikkerhedsunionen i Kommissionens generalsekretariat, deltog i debatten. Hensigten med handlingsplanen er at sætte borgerne i stand til at opbygge mere modstandsdygtige demokratier i hele EU ved at fremme frie og retfærdige valg, styrke mediefriheden og modarbejde desinformation. Under debatten blev det beklaget, at de lokale og regionale myndigheder ikke nævnes i Kommissionens meddelelse, selvom det langt hen ad vejen vil afhænge af deres tiltag, om handlingsplanen bliver en succes. Aleksandra Dulkiewicz sagde: "Handlingsplanen for europæisk demokrati bør resultere i konkrete tiltag, der bør iværksættes i tæt samarbejde med de lokale og regionale myndigheder. Der kan ikke rettes op på demokratiets tilstand fra den ene dag til den anden, men jo hurtigere vi sætter ind, desto større er mulighederne for at løse problemet." Udtalelsen vil blive vedtaget af CIVEX-underudvalget den 11. maj 2021.

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobil: +32 473 52 41 15

Del :