Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Den europæiske søjle for sociale rettigheder skal gennemføres i partnerskab med de lokale og regionale myndigheder  

Regioner og byer står klar til at bidrage til opbygningen af et stærkt socialt Europa, som kan sikre en retfærdig omstilling og genopretning efter covid-19-krisen. Den handlingsplan for gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder , som Kommissionen præsenterede i dag, opstiller tre ambitiøse overordnede mål, som skal være retningsgivende for de politiske beslutninger i medlemsstaterne og deres regioner, så søjlens mål kan opfyldes. De forskellige EU-fonde bør udnyttes fuldt ud i bestræbelserne på at frigøre sociale investeringer.

De nye overordnede mål for 2030 indebærer, at mindst 78 % af de 20-64-årige i EU bør være i beskæftigelse, at mindst 60 % af alle voksne bør deltage i efteruddannelse hvert år, og at antallet af personer i risiko for fattigdom eller social udstødelse bør reduceres med mindst 15 millioner. I dag præsenterede Kommissionen ligeledes en henstilling om Målrettet og aktiv støtte til beskæftigelse (EASE) , der har til formål at vejlede om omstillingen fra nødforanstaltninger til bæredygtige og fremtidssikrede job.

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg (RU), Apostolos Tzitzikostas , sagde: "Covid-19-sundhedskrisen er ved at udvikle sig til en social nødsituation. Vi er nødt til at gøre brug af alle tilgængelige værktøjer for at sikre arbejdspladser, bekæmpe fattigdom og beskytte de mest udsatte. Handlingsplanen fastsætter ambitiøse mål, som vi kun kan opfylde ved at arbejde sammen på alle forvaltningsniveauer - europæiske, nationale og lokale - og udnytte de forskellige EU-fonde fuldt ud til at frigøre sociale investeringer. Vi er klar til at spille en vigtig rolle i gennemførelsen af handlingsplanen, så det sikres, at den opfylder borgernes behov og skaber en retfærdig og inklusiv genopretning."

Det portugisiske rådsformandskab har anmodet RU om at udarbejde en udtalelse om gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder set i et lokalt og regionalt perspektiv. Udtalelsen forventes vedtaget på plenarforsamlingen i maj, der afholdes få dage inden EU's sociale topmøde i Porto den 7.-8. maj.

Ordfører Anne Karjalainen (FI/PES), medlem af kommunalbestyrelsen i Kerava og formand for RU's Underudvalg for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur (SEDEC), udtalte: "Handlingsplanen er et længe ventet værktøj, der skal sørge for, at principperne bag vores vision om et retfærdigt og inklusivt socialt Europa, der er modstandsdygtigt over for kriser, omsættes i praksis. De lokale og regionale myndigheder spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af handlingsplanen og også i forbindelse med overvågningen af fremskridtene i tilknytning til den europæiske søjle for sociale rettigheder. Det bør derfor utvetydigt anerkendes i handlingsplanen, at der er behov for en reel flerniveaustyring, ikke mindst gennem anvendelse af partnerskabsprincippet."

Kommissionen foreslår en ny version af den sociale resultattavle, der skal støtte opfyldelsen af søjlens målsætninger, men RU frygter, at denne kun vil måle fremskridtene på nationalt niveau, og beklager det aktuelle forslags mangel på indikatorer, der tager højde for regionale forskelle. Den første regionale sociale resultattavle nogensinde, som RU udarbejdede i 2019, påviste betydelige interne forskelle i de enkelte medlemsstater. RU er overbevist om, at der er behov for en regional overvågning, som kan sikre, at den sociale søjle gennemføres på alle niveauer, og samtidig føre tilsyn med, at de regionale investeringer er afstemt efter søjlens principper.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023