Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Sociale og miljømæssige kriterier skal være i centrum i fonden for retfærdig omstilling  

I dette interview besvarer Vojko Obersnel (HR/PES), borgmester i Rijeka og ordfører for udtalelsen om fonden for retfærdig omstilling (FRO), fem spørgsmål om dette EU-initiativ, der har til formål at støtte de regioner, der er mest berørt af overgangen til en lavemissionsøkonomi. I forbindelse med covid-19 er det foreslåede budget for FRO øget fra 7,5 mia. EUR til 40 mia. EUR. Det Europæiske Regionsudvalg vedtog sin udtalelse om FRO på plenarforsamlingen i juli 2020 og understregede, at det bifalder EU's støtte til en socialt retfærdig og bæredygtig grøn omstilling.

Fonden for retfærdig omstilling er en af de tre søjler i Mekanismen for Retfærdig Omstilling sammen med overgangsordningen under Invest EU og en lånefacilitet for den offentlige sektor støttet af EU-budgettet. Målet er at hjælpe regioner, der er stærkt afhængige af fossile brændstoffer – herunder kul, tørv, og olieskifer eller drivhusgasintensive industrielle processer – i deres omstilling til klimaneutralitet.  

Hvad er de vigtigste budskaber i din udtalelse?

Den vedtagne RU-udtalelse placerer de sociale og miljømæssige kriterier i centrum af Fonden for Retfærdig Omstilling. Fonden vil være meget tæt knyttet til målene for den europæiske grønne pagt og sikre, at de regioner, der drager fordel heraf, klart forpligter sig til at overholde Parisaftalen, EU's mål om at nå klimaneutralitet inden 2050 og midtvejsmålene i 2030. Det øgede budget til FRO hilses velkommen i Regionsudvalgets udtalelse. I udtalelsen slås det fast, at yderligere bidrag fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og fra Den Europæiske Socialfond + (ESF +) bør ske på frivillig basis. Dette vil give de lokale og regionale myndigheder den nødvendige fleksibilitet til at finansiere arbejdsmarkedsprogrammer via ESF + og projekter, der bidrager til den grønne overgang til FRO.

Hvordan kan din udtalelse påvirke lovgivningsforhandlingerne mellem de to medlovgivere?

Allerede i den forberedende fase af mit forslag til udtalelse holdt jeg en række møder med medlemmer af Europa - Parlamentet, der beskæftiger sig med dette emne. Jeg har også haft mulighed for at præsentere ideerne i mit forslag til udtalelse for Regionaludviklingsudvalget (REGI) i Europa-Parlamentet og derved fremsætte vigtige aspekter fra et lokalt og regionalt perspektiv på et tidligt tidspunkt i processen. Ud af de 19 anbefalinger i mit forslag til udtalelse blev 11 fremsat som ændringsforslag i Europa-Parlamentet. Det Europæiske Regionsudvalg har således haft held til at påvirke Europa-Parlamentet inden for mange vigtige aspekter. Derudover har vi haft uformelle kontakter med repræsentanter for det tyske EU-formandskab, og vi er glade for, at flere af vores anbefalinger også indgår i Rådets tekst.

Hvilken rolle spiller den nye fond inden for den grønne pagt og genopretningsprocessen efter covid - 19 - pandemien? Hvordan vil den nye fond hjælpe de hårdest ramte regioner?

Under covid-19-pandemien har EU og hele verden med rette haft fokus på at redde liv, beskytte arbejdspladser og skabe grundlag for den økonomiske genopretning. Jeg er ikke desto mindre tilfreds med, at Kommissionen heller ikke har glemt den vigtige kamp mod klimaforandringer og endda har øget budgettet for fonden for retfærdig omstilling betydeligt fra oprindeligt 7,5 mia. EUR til 40 mia. EUR. Dette reviderede FRO-budget vil give de berørte regioner mulighed for at komme videre på vejen mod en grøn, bæredygtig og socialt retfærdig omstilling og gennemføre målene for den europæiske grønne pagt. De samhørighedspolitiske programmer og navnlig det nyligt oprettede REACT-EU-program vil støtte regioner, der er ramt af krisen. Der er behov for EU-støtte til både overgangen til en grøn økonomi og den økonomiske genopretning efter krisen.

Hvordan kan de lokale og regionale myndigheders rolle styrkes i forbindelse med omstillingsprocessen? Hvad kan institutionerne (på EU-, nationalt og regionalt plan) gøre for at forbinde de omstillingsparate regioners reelle behov til FRO's politiske prioriteter?

De lokale og regionale myndigheder spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af den grønne pagt, men en succesfuld gennemførelse af miljøprojekter forudsætter ikke blot et budget til deres finansiering. Borgerne må først og fremmest gå med til at deltage i kampen mod klimaændringer og omstillingen til en grøn økonomi. Som borgmester er det min opgave at lytte til mine medborgere og sørge for, at de støtter ethvert projekt, der skal gennemføres, uanset om lovene vedtages på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk plan. Dette gælder også for Fonden for Retfærdig Omstilling. FRO kan kun blive en succes for arbejdstagere fra kulminer, hvis den gennemføres på en socialt retfærdig måde. Derfor lægger jeg i min udtalelse vægt på FRO's sociale aspekter. Vi har brug for vores borgere, for at fonden kan blive en succes, og borgerne har brug for, at vi udstikker de rette rammer, så ingen lades i stikken.

Hvad mener du om kriterierne for adgang til FRO? Stemmer de overens med de forskellige scenarier i EU's forskellige regioner?

Hver region har sine særlige forhold, der bør tages hensyn til. Og mange regioner har forskellige udgangspunkter på deres vej mod klimaneutralitet. Der bør dog fastsættes regler, der gælder for alle berørte regioner. De finansieringsmuligheder, der blev foreslået for Fonden for Retfærdig Omstilling, er ikke ukendte, da de fleste aktiviteter også ville kunne finansieres af andre programmer under samhørighedspolitikken. Men FRO bidrager til Europas grønne pagt på en hidtil uset måde. Det Europæiske Regionsudvalg indarbejdede i sin vedtagne udtalelse et ekstra afsnit om de aktiviteter, der skal finansieres, og som giver de lokale og regionale myndigheder fleksibilitet til at tilpasse deres foreslåede programmer til deres respektive regioners særlige behov og særlige forhold.

Kontaktpersoner:

Carmen Schmidle

Tlf.: +32 (0) 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

David Crous

Tlf.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Del :