Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Regionale og lokale ledere: Vi må nytænke EU's beslutningstagning for bedre at kunne reagere på pandemien  

En million regionale og lokale folkevalgte politikere skal være med til at finde konkrete løsninger på borgernes bekymringer

Den 11. september drøftede Det Europæiske Regionsudvalgs (RU's) præsidiemedlemmer* covid-19-krisens indvirkning på landsbyer, byer og regioner og behovet for at forbedre Den Europæiske Unions funktionsmåde. Ministerpræsidenten for den tyske delstat Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, og Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič deltog også i onlinearrangementet.

Deltagerne bemærkede, at covid-19-pandemien har sat spørgsmålstegn ikke blot ved EU's modstandsdygtighed, men også ved, hvor effektive EU's beføjelser og beslutningsprocedurer er i håndteringen af alvorlige kriser. Tusindvis af borgmestre, regionsformænd og regionalrådsmedlemmer har fungeret som EU's sikkerhedsnet og vil komme til at spille en afgørende rolle i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske og nationale genopretningsplaner. Den kommende konference om Europas fremtid** er en passende lejlighed til i fællesskab at drøfte disse spørgsmål, hvor de regionale og lokale myndigheders input bliver afgørende for at kunne imødekomme borgernes forventninger.

"Under den anden bølge af pandemien er de nationale regeringer og EU endnu en gang afhængige af de lokale og regionale myndigheder med hensyn til at levere tjenesteydelser, beskytte liv og redde arbejdspladser. Uanset om det gælder håndteringen af skolernes genåbning, presset på sundhedsvæsenet eller sikringen af arbejdspladser og støtten til SMV'er, står de regionale og lokale myndigheder fortsat i forreste forsvarslinje under denne tragiske pandemi," sagde RU's formand, Apostolos Tzitzikostas . Han tilføjede: "At lukke landegrænserne er ikke løsningen. EU's indsats skal omfatte konkrete mekanismer for grænseoverskridende regionalt samarbejde inden for sundhedstjenester og andre offentlige tjenester. Hvis vi skal handle effektivt for vores borgere og virksomheder, er vi nødt til at undgå bureaukratisk silotænkning og overdreven centralisering og fremme mere koordinering på tværs af Europa. Konferencen om Europas fremtid er en god lejlighed til at forbedre EU's demokratiske funktionsmåde. Udvalget er parat til at samarbejde med de tyske delstater for at fremme EU's en million lokale og regionale folkevalgte repræsentanters stemme. Nu er tiden inde til at sikre, at ikke blot de nationale og europæiske myndigheder, men også de regionale og lokale myndigheder anerkendes én gang for alle som en af de tre dimensioner i vores europæiske demokrati".

"For at bekæmpe coronavirussen og forme fremtiden efter krisen er vi nødt til at arbejde sammen i Europa på alle niveauer. Her spiller regionerne en ledende rolle. Vi skal komme på europæiske løsninger med regionalt ansvar. Ligesom virussen krydser grænser, må vi også handle på tværs af grænserne for at bekæmpe virussen" , sagde Armin Laschet , ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen.

Deltagerne fremhævede, at pandemien har lagt og fortsat lægger pres på alle myndighedsniveauer for at arbejde sammen og handle effektivt. At udpege den instans, som bedst kan udforme og gennemføre EU's politikker – også kaldet nærhedsprincippet – og samtidig tage højde for de finansielle og administrative konsekvenser – også kaldet proportionalitetsprincippet – er søjlerne i Kommissionens dagsorden for bedre regulering . Disse to søjler bruges til at fremme åbenhed og gennemsigtighed i EU's beslutningstagning og forbedre kvaliteten af ny EU-lovgivning.

"Allerede inden pandemien havde Kommissionen under ledelse af Ursula von der Leyen gentaget sit tilsagn om bedre regulering og gjort opmærksom på det fortsatte behov for evidensbaseret politikudformning. Nu, hvor verden har ændret sig, er det endnu vigtigere at være på forkant. Det er af største betydning for Kommissionen at give borgerne og virksomhederne mulighed for at deltage i politikudformningen, retssikkerheden og de høje beskyttelsesstandarder. Dette kan ikke opnås på kun ét myndighedsniveau. Lokale, regionale, nationale og europæiske aktører skal i stedet gå sammen i disse bestræbelser. På den måde kan vi sikre, at vi ikke blot kommer på fode igen efter krisen, men at vi også kommer videre og får opbygget et grønt, digitalt og retfærdigt Europa. Med tanke herpå værdsætter jeg Regionsudvalgets nylige bidrag til vores dagsorden for bedre regulering, navnlig gennem oprettelsen af de regionale knudepunkter og støtten til høringer og udvalgte evalueringer" , sagde Maroš Šefčovič , næstformand i Kommissionen med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn, i en videoerklæring.

Under debatten fremhævede præsidiemedlemmerne, at det er afgørende at give teknisk feedback tidligt i gennemførelsen af EU-lovgivningen på lokalt og regionalt plan, og især under covid-19-pandemien. I 2018 lancerede Det Europæiske Regionsudvalg RegHub-netværket til indsamling af lokale og regionale data om gennemførelsen af EU's politikker ved hjælp af målrettede høringer. Netværket er rustet til at yde relevante bidrag til revision og evaluering af EU's politikker som reaktion på covid-19.

Baggrund:

* RU's præsidium har til opgave at forberede forsamlingens politiske dagsorden. Det består af to eller tre RU - medlemmer fra hver medlemsstat. Præsidiet mødes normalt én gang pr. halvår i det land, der varetager det roterende formandskab for Rådet. Præsidiemødet skulle have fundet sted i Düsseldorf, men blev afholdt online på grund af den seneste tids stigende antal covid-19-sager i hele Europa.

** Konferencen om Europas fremtid forventes at styrke borgernes deltagelse i EU's demokrati ud over ved valgene og sikre, at deres stemmer bliver bedre hørt. Konferencen skulle være startet på Europadagen den 9. maj 2020 og løbe over to år, men covid-19-krisen har medført forsinkelser. Det tyske EU-formandskab har forpligtet sig til at indlede konferencen så hurtigt som muligt.

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tlf. +32 (0)2 282 2366

Mobil: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023