Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Migration i Europa:EU må handle i fællesskab og gøre mere for at støtte de lokale myndigheder  

Den Europæiske Union er nødt til at forbedre støtten til byer og regioner samt grænselande, der befinder sig i frontlinjen, når det gælder håndteringen af migranter, sagde Det Europæiske Regionsudvalg (RU) den 22. marts. Udvalget, som er EU's forsamling af lokale og regionale politikere, udtrykte særlig bekymring over de udfordringer, som øer og kystområder i Middelhavsregionen står over for, og efterlyste større fælles europæisk ansvar og investering.

Forsamlingen opfordrede de lokale og regionale myndigheder til at deltage i alle faser af udformningen og implementeringen af EU's migrationsrelaterede politikker, eftersom de spiller en central rolle med hensyn til at tage sig af nyankomne og efterfølgende integrere dem i samfundet. Udover at anmode om flere midler, uddannelse og teknisk bistand til byer og regioner foreslog Det Europæiske Regionsudvalg, at EU kunne undersøge muligheden for at "overføre ansvaret for behandlingen af asylansøgninger fra nationalt til EU-niveau".

Anbefalingerne kan findes i en udtalelse, der blev udarbejdet af Dimitrios Kalogeropoulos (EL/EPP), en delegeret fra Palaio Faliro kommune i nærheden af Athen, og vedtaget umiddelbart efter en debat med Dimitris Avramopoulos , EU-kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab.

Karl-Heinz Lambertz , formand for Det Europæiske Regionsudvalg, udtalte: "De lokale og regionale myndigheder er de første til at modtage, håndtere og integrere migranter og flygtninge, og de har derfor brug for langt mere støtte. Alle EU-medlemsstater må tage del i ansvaret, så man undgår, at enkelte lande og kommuner kommer til at bære byrden med at håndtere migration alene. Migranter og flygtninge er ikke blot numre – de er mennesker, som skal beskyttes. Der er tale om en europæisk udfordring, som kræver europæisk investering, hvorfor EU's næste budget efter 2020 skal øges, og EU's regionale fonde – dets samhørighedspolitik, der fremmer social inklusion – fortsat være en stærk søjle i Europas fremtid."

Kommissær Avramopoulos sagde under plenardebatten, at der er behov for en " radikal nytænkning " af integrationen af migranter i Europa inden for samtlige politikområder samt bedre adgang til EU-midler for byer og regioner. "De lokale og regionale myndigheder spiller en positiv rolle med hensyn til at skabe rammer for udveksling mellem migranter og samfundene og således sikre social inklusion og aktiv deltagelse i værtssamfundet. Man kan og bør imidlertid ikke gøre dette på egen hånd".

Dimitrios Kalogeropoulos sagde: "De lokale og regionale ledere føler generelt, at EU de seneste to år er gået i den rigtige retning, men lokalsamfundene oplever i praksis stadig mange vanskeligheder ligesom flygtningene og migranterne. Der er stærke sociale spændinger, de lokale myndigheder har problemer med at håndtere situationen, og der er fortsat for lidt samråd og koordinering mellem myndighedsniveauerne – på lokalt, nationalt og EU-plan – og NGO'erne. EU's mål om at skabe rimelige vilkår for flygtninge og migranter og yde en hurtig behandling af asylansøgninger opfyldes ikke fuldt ud, og medlemsstaterne ser bort fra aftaler om en lige fordeling af asylansøgere over hele EU. Vi har hårdt brug for et langsigtet engagement – fra nationale myndigheder og EU – for at øge de finansielle midler til byer og regioner og følge en helhedsorienteret politik, der gør det muligt at håndtere migration."

Debatten satte ligeledes fokus på globale tendenser, flygtninges erfaringer og arbejdet med at integrere nyankomne på det europæiske arbejdsmarked, og der var indlæg fra: Laura Thompson , vicegeneraldirektør i Den Internationale Organisation for Migration, Elisabeth Bartke fra Foreningen af tyske handels- og industrikamre og Anila Noor , flygtning og medlem af det europæiske rådgivende organ for indvandring.

Bemærkninger til redaktørerne:

Udtalelsen med titlen "Gennemførelse af den europæiske dagsorden for migration" omhandler de fremskridt, EU har gjort med sine prioriteter inden for migrationspolitikken siden 2015. RU støtter mange af EU's tiltag og beskriver reformen af det nuværende asylsystem som "afgørende". Udvalget gør imidlertid opmærksom på, at der forekommer svagheder, og at der er behov for mere radikale tiltag – navnlig for at lette presset på de mest berørte øer og regioner og håndtere vanskelighederne ved behandling af asylansøgninger. I udtalelsen argumenterer RU for, at man overvejer muligheden for at "overføre ansvaret for behandlingen af asylansøgninger fra nationalt til EU-niveau". Ifølge udtalelsen har de lokale og regionale myndigheder brug for flere midler, og der opfordres til, at de inddrages i alle faser af udformningen og gennemførelsen af dagsordenen for migration. Det anføres, at beføjelserne for det nye EU-agentur – Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning – og EU's flådeoperation (SOPHIA) bør styrkes, og det fremhæves, at der skal gøres mere for at udarbejde en "sammenhængende handlingsplan", som kan sætte en stopper for menneskesmugling og den migrationsrelaterede slavehandel, som er opstået i Nordafrika. Udvalget støtter "hotspottilgangen" til håndtering af usædvanlige flygtningestrømme. Den indebærer, at EU-agenturer kan gribe ind hurtigt for at hjælpe EU-medlemsstater i frontlinjen i forbindelse med migration, og det anføres, at 'hotspots' i ikke-EU-lande kan spille en "vigtig" rolle med hensyn til at skabe "sikre migrationsruter". Udvalget bemærker imidlertid, at der er behov for retningslinjer for personer, der forvalter hotspottene, med input fra lokale og regionale myndigheder.

I 2015 vedtog RU en udtalelse om den europæiske dagsorden for migration. Siden da har udvalget vedtaget en række anbefalinger om en reform af det fælles europæiske asylsystem, lovlig migration og integration af indvandrere. Udvalget har taget fat om bekymringerne om farerne ved marginalisering, idet det har vedtaget anbefalinger om bekæmpelse af radikalisering.

Formand Karl-Heinz Lambertz opfordrede i en skrivelse af 21. februar 2018 til Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd, til fastlæggelse af et budget efter 2020, som kan matche EU's ambitioner. Det Europæiske Regionsudvalg anmoder om, at det kommende budget "øges til 1,3 % af bruttonationalindkomsten for EU-27 som et udgiftsloft gennem nationale bidrag og nye egne indtægter til EU". Karl-Heinz Lambertz beskrev EU's samhørighedspolitik som "EU's mest effektive metode til at tackle nutidens udfordringer: klimatiltag, migration, bæredygtig vækst samt forskning og innovation".

Den eksterne investeringsplan for EU sigter mod at fremme investeringer i EU's nabolande og Afrika, navnlig i skrøbelige konflikt- og voldsramte lande, hvoraf nogle er oprindelseslande for irregulære migranter. Kommissionen bidrager med 4,1 mia. EUR med henblik på at tilvejebringe investeringer for mere end 44 mia. EUR inden 2020.

• Ifølge en nylig undersøgelse fra Kommissionen om global migration er antallet af migranter i verden støt stigende. Antallet af mennesker, som er tvunget til at flygte fra konflikter eller forfølgelse, er stigende samtidig med, at miljøkatastrofer i tiltagende omfang er årsag til fordrivelse. Generelt er der tale om mere komplekse migrationsformer, og den økonomiske udvikling ansporer til migration på kort sigt. Migration er blevet en stor forretning, der hjælpes på vej af den digitale teknologi. Globalt er migration hovedsageligt et bymæssigt fænomen, idet en ud af fem migranter lever i verdens 20 største byer. Blandt de lovlige migranter, der ankommer til EU, kommer mere end halvdelen for at blive genforenet med deres familie eller af humanitære grunde. Højt kvalificerede migranter søger primært mod andre OECD-lande frem for til EU. Antallet af irregulære migranter, der ankommer ad søvejen, er faldet kraftigt (til 160.000 i 2017), men immigration er fortsat det spørgsmål, der vækker næstmest bekymring hos europæerne (efter terrorisme). Det vakte størst bekymring i 2014-2016.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tlf.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023