Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Lokale myndigheder udveksler erfaringer om coronavirus-krisen  

Det Europæiske Regionsudvalgs NAT-underudvalg indledte sin nye mandatperiode med en debat med WHO om coronavirus og dens konsekvenser for lokalsamfundene. På mødet den 5. marts vedtog medlemmerne tillige en udtalelse om skovbrug og drøftede spørgsmålet om sundhedsydelser på tværs af grænser, bæredygtig turisme og fødevarepolitik. Udvikling af landdistrikterne, den fælles landbrugspolitik, fiskeri, skovbrug, fødevareproduktion og folkesundhed er blandt de centrale emner på dagsordenen for Underudvalget for Naturressourcer (NAT) i denne nye mandatperiode.

Med et stigende antal smittede europæere, herunder borgere, der ikke har befundet sig i den kinesiske provins Wuhan, er coronavirus (covid-19), nu blevet kilde til stor bekymring for de lokale og regionale myndigheder i hele Europa. Borgmestre, byrådsmedlemmer og regionsformænd går forrest i kampen mod sygdommen og iværksættelsen af beredskabsforanstaltninger, samtidig med at de skal forholde sig til en væsentlig mangel på udstyr og en voksende frygt i befolkningen.

"Covid-19-virus har kostet mange menneskeliv i Europa. Situationen udvikler sig hurtigt, og hver dag fører nye informationer og foranstaltninger med sig. Vi, de lokale og regionale myndigheder, skal hjælpe, beskytte og behandle vores medborgere," sagde Ulrika Landergren (SE/Renew Europe) , byrådsmedlem i den svenske kommune Kungsbacka og formand for NAT-underudvalget i Det Europæiske Regionsudvalg.

Leen Meulenbergs , WHO -repræsentant ved EU, udtalte: "Vores budskab til alle lande og regioner er: vi er i stand til at bremse udbredelsen af denne virus, og de lokale myndigheders vigtigste rolle er at oplyse befolkningen. Dette er en virus, der har alvorlige konsekvenser for folkesundheden, økonomien og de sociale og politiske områder. Der findes ingen universalløsning, som passer til alle. Forskellige lande og forskellige regioner inden for det samme land står i forskellige situationer."

"Man kan ikke standse epidemien. I stedet kan man bremse smitten. Med vores sundhedssystem står vi i spidsen for håndteringen af krisemaskineriet i Veneto-regionen", understregede Roberto Ciambetti (IT/ECR) , som er formand for regionalrådet i Veneto og leder af den italienske delegation i RU, og deltog i NAT-debatten om coronavirus i form af en videooptagelse fra Venedig.

NAT-medlemmerne vedtog ligeledes en udtalelse, der er udarbejdet af Roby Biwer (LU/PES) , medlem af kommunalbestyrelsen i Bettembourg, Luxembourg, med titlen Intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove . I denne udtalelse drøftes, hvordan man kan styrke det internationale samarbejde med partnerlandene for at fremme indsatsen mod skovrydning og skovforringelse, navnlig som følge af landbrugsproduktion. Skove spiller en central rolle med hensyn til at afbøde klimakrisen takket være deres evne til at absorbere drivhusgasser. Befolkningstilvækst og et voksende fødevarebehov fører til, at skovene omdannes til landbrugsjord, og at der bliver større fokus på landbrugsproduktivitet. Udtalelsen forventes vedtaget på plenarforsamlingen den 13.-14. maj 2020.

Roby Biwer slog fast: "Skovene er klodens lunger. Vi kan ikke opfylde vores mål for klima og biodiversitet, hvis vi ikke øger indsatsen for at beskytte og genoprette verdens skove. Vi opfordrer Kommissionen til at være mere ambitiøs. Tilskyndelse er ikke nok. Vi må garantere, at de produkter fra lande uden for EU, som forbruges i Unionen, kommer fra skovrydningsfrie forsyningskæder, da en betydelig del af primærskovene er beliggende uden for EU. Forebyggelse af skovtab kan have mange fordele for mennesker og økosystemer, herunder bevaring af biodiversitet, reduktion af drivhusgasemissioner gennem kulstofabsorption og levering af økosystemydelser, der kan fremme bæredygtig vækst."

Medlemmerne drøftede følgende udtalelser, der er under udarbejdelse:

Sundhedsydelser på tværs af grænser udarbejdet af Karsten Uno Petersen (DK/PES) , regionsrådsmedlem, Region Syddanmark. Omkring 150 mio. europæere bor i grænseregioner, og for mange befinder det nærmeste hospital eller ganske enkelt den nærmeste læge sig på den anden side af grænsen. Et centralt spørgsmål i denne udtalelse er, hvordan man sikrer, at borgerne så let som muligt har adgang til sundhedsydelser tæt på deres hjem, samtidig med at de regionale og nationale sundhedssystemer sikres. Det var Kommissionens ledende næstformand, Frans Timmermans, der havde anmodet Regionsudvalget om at udarbejde denne udtalelse, som forventes vedtaget på plenarforsamlingen den 1.-2. juli 2020. "Grænseregioner udgør 40 % af EU's territorium. For borgere, der bor i disse områder, er det at søge behandling i et naboland blevet et vigtigt spørgsmål. Selv om det nuværende EU-direktiv har banet vej for fremskridt i Europa, bør der gøres mere for at give de europæiske borgere, der får behandling på den anden side af grænsen, økonomisk sikkerhed ved at forenkle de administrative procedurer og forbedre deres faktiske refusion", understregede Karsten Uno Petersen.

En mere bæredygtig turisme for EU's byer og regioner udarbejdet af Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe) , viceminister for turisme, fornyelse, retlige anliggender og kommunalforvaltning i Andalusiens regionalregering. Turismen skaber beskæftigelse og velstand i hele EU, men kan dog også have negativ indvirkning på miljøet og samfundet, hvis den ikke forvaltes korrekt. I udtalelsen ses nærmere på turismens positive bidrag, både økonomisk og socialt, og på, hvordan de politiske ledere kan tage udfordringerne op og fremme dagsordenen for bæredygtig modernisering. Udtalelsen forventes vedtaget på RU's plenarforsamling den 12.-14. oktober 2020.

Fra jord til bord: den lokale og regionale dimension udarbejdet af Guido Milana (IT/PES) , medlem af kommunalrådet i Olevano Romano (Rom). "Fra jord til bord"-strategien for bæredygtige fødevarer er en fremtrædende del af flagskibsinitiativet om Europas grønne pagt. Strategien omfatter alle led i fødevarekæden, fra produktion til forbrug. Europæiske fødevarer er kendte for at være sikre, nærende og af høj kvalitet. I Kommissionens meddelelse om den grønne pagt , der blev offentliggjort i december 2019, bekræftedes det, at "fra jord til bord"-strategien ville blive offentliggjort i slutningen af marts 2020 .

I udtalelsen belyses, hvordan de lokale og regionale myndigheder kan tackle klimaændringer, beskytte miljøet og bevare biodiversiteten, samtidig med at man fremmer et bæredygtigt fødevareforbrug og sunde fødevarer til en overkommelig pris for alle. Dette forudsætter et samarbejde mellem mange aktører, både institutionelle og andre.

Ordføreren minder om, at "fra jord til bord"-initiativet potentielt kan ændre vores fødevaresystem i lyset af den globale klimakrise. Politikker som f.eks. den fælles landbrugspolitik bør ændres, så de bidrager til målene i den europæiske grønne pagt. Byer og regioner er nøgleaktører i omstillingen på fødevareområdet, og udvalget slår derfor til lyd for en ambitiøs strategi, der giver producenter og korte forsyningskæder en central rolle, tilskynder til en bedre fødevaredistribution og fremmer ansvarligt og kritisk forbrug".

"Det er vores ambition at gøre det europæiske forum for fødevarer til en platform på højt niveau for debatter om fødevarepolitik. Det har alle brug for i dag. Vi er nødt til at gøre op med silotænkning i forskellige parlamentariske udvalg og institutioner og i stedet drøfte fødevarepolitikken i fællesskab. Vi er også nødt til at samarbejde om bæredygtig fødevareproduktion, forbrugerbeskyttelse, fødevarekvalitet og miljøbeskyttelse", påpegede Róża Thun und Hohenstein fra Europa-Parlamentet og stiftende medlem af det europæiske forum for fødevarer. Endelig fremhævede parlamentsmedlemmerne, at det er vigtigt at samarbejde herom med RU og inviterede udvalget til at deltage i forummet som et særligt medlem.

Udtalelsen forventes vedtaget på plenarforsamlingen den 9.-10. maj 2020.

Webstreaming

Mødedokumenter

Baggrundsinformation om coronavirus

Meddelelse om covid-19 til alle deltagere i RU's arrangementer

Kontaktperson:

Wioletta Wojewodzka

Tlf.: +32 (0)2 282 2289

Mobil: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Del :