Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg lancerer samarbejde om at gennemføre den grønne pagt på lokalt plan  

Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg (RU) går ind i en ny samarbejdsfase for at fremskynde gennemførelsen af den grønne pagt i Europas regioner og byer. Under en debat opfordrede Frans Timmermans, ledende næstformand i Kommissionen med ansvar for den europæiske grønne pagt, de lokale og regionale myndigheder til at påtage sig et medansvar og udforme den grønne pagt på de områder, hvor de har beføjelser. RU's medlemmer bakkede op om samarbejdet og støttede den grønne pagt som EU's vigtigste redskab til at sikre en grøn og inklusiv økonomisk genopretning i alle regioner, byer og landsbyer.

Formålet med det nye samarbejde er at give de lokale og regionale myndigheder den støtte og viden, de har brug for, så de på mere effektiv vis kan ansøge om nationale og EU-midler til realisering af den grønne pagt i alle lokalsamfund, især i forbindelse med forbedring af bygningers energieffektivitet, udvikling af bæredygtig transport og beskyttelse af naturlige levesteder. De to institutioner vil samarbejde om at mobilisere de lokale og regionale myndigheder i Europa og give dem større indflydelse, samtidig med at der samarbejdes med de nationale regeringer om at sætte den grønne pagt i centrum for deres nationale investeringsplaner.

Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg og leder af regionalregeringen i Centralmakedonien i Grækenland, udtalte: “ Vi vil ikke lade pandemien stå i vejen for vores engagement i beskyttelsen af vores miljø. Vi har brug for en grøn, retfærdig og modstandsdygtig genopretning i alle regioner og byer, hvilket gælder for både byområder og landdistrikter, rige som fattige. Vi er nødt til handle i fællesskab og fremskynde den grønne omstilling ved at gennemføre konkrete projekter i lokalområderne. Vores nye samarbejde med Kommissionen udgør et vendepunkt i vores partnerskab. Det vil styrke, støtte og mobilisere de lokale og regionale myndigheder, så de kan gennemføre den grønne pagt i nærområderne og opfylde vores løfter til vores borgere og vores børn."

I sin tale på plenarforsamlingen sagde Frans Timmermans , ledende næstformand i Kommissionen og kommissær med ansvar for den europæiske grønne pagt: " Klimaindsatsen begynder i gader og kvarterer i vores egne byer. Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg vil samarbejde om renoveringsbølgen, ren transport og grønne byer. Udvalget bør tildeles en plads i borgmesterpagtens bestyrelse og spille en vigtig rolle i den klimapagt, som vi lancerer i år, og hvor udvalgets medlemmer vil blive klimaambassadører. Lad os gå i gang med en klimaindsats i vores regioner, der kan inspirere resten af verden."

RU lancerede for nylig arbejdsgruppen om den grønne pagt - Going Local , der skal sikre, at EU's strategi for bæredygtig vækst og covid-19-genopretningsplanerne udmønter sig i direkte støtte til byer og regioner.

En oversigt over 200 eksempler på bedste praksis fra RU-medlemmer blev overrakt til næstformand Frans Timmermans. Eksemplerne viser, hvordan byer og regioner allerede gennemfører omstillingen i praksis ved hjælp af konkrete projekter inden for energieffektivitet, lavemissionstransport, bæredygtige fødevareforsyninger og grøn infrastruktur.

Debatten om den grønne pagt fandt sted i forbindelse med RU's 140. plenarforsamling og den europæiske uge for regioner og byer , hvor det første årlige regionale og lokale barometer blev præsenteret, og hvor der blev afholdt debatter med kommissionsformand Ursula Von der Leyen og forbundskansler Angela Merkel.

Forsamlingen drøftede en række forslag om vigtige emner i tilknytning til den grønne pagt :

Klimapagten : Warszawas borgmester, Rafał Trzaskowski (PL/EPP), præsenterede sin udtalelse om Den europæiske klimapagt . Borgmester Trzaskowski erklærede: " Vi støtter fuldt ud den grønne pagt. Vi ønsker at opfylde ambitiøse og realistiske mål for at tjene vores lokalsamfund og skabe nye arbejdspladser. Klimapagten bør baseres på to søjler. For det første et stærkt samarbejde mellem de lokale og regionale myndigheder og EU - institutionerne om konkrete projekter, som for eksempel renovering af bygninger. For det andet bør klimapagten fungere som en paraplystruktur for lokale klimapartnerskaber i hele EU, så de kan lære af hinanden. Som borgmester i Warszawa er jeg klar over, at vores budgetter er blevet kraftigt reduceret som følge af pandemien. Det er derfor afgørende, at vi har direkte adgang til EU-støtte, så vi kan gennemføre vores politikker for bæredygtighed."

Bæredygtige byer : Juan Espadas (ES/PES) , borgmester i Sevilla, formand for RU's ENVE-underudvalg og arbejdsgruppen om den grønne pagt - Going Local, præsenterede sin udtalelse om Fornyelse af Leipzigchartret om bæredygtige europæiske byer og sagde: " Op mod 68% af verdens befolkning vil bo i byområder i 2050, så byerne kan og skal gå forrest i indsatsen for at skabe en bæredygtig fremtid. Vi opfordrer det tyske EU-formandskab til at gøre det nye Leipzigcharter bindende på europæisk plan, så det sammen med den europæiske grønne pagt, målene for bæredygtig udvikling og en styrket dagsorden for byerne kan blive byernes vigtigste køreplan, når de skal skabe trivsel for alle ."

Biodiversitet : ordfører Roby Biwer (LU/PES), medlem af kommunalbestyrelsen i Bettembourg, fremlagde RU's udtalelse om Biologisk mangfoldighed i byer og regioner efter 2020 på FN's CBD COP15 og i EU's biodiversitetsstrategi for 2030 og sagde: " Vi sender et alarmsignal om, at det er nødvendigt at vende udviklingen inden for tab af biodiversitet og økosystemer . Vi har brug for, at alle myndighedsniveauer støtter denne indsats og gør den til et centralt element i vores genopretning. Den europæiske grønne pagt kan blive vores vigtigste redskab til at opbygge en bæredygtig fremtid, der beskytter vores planet, sætter en stopper for klimakrisen og forebygger fremtidige sygdomsudbrud. Der skal gøres noget. Nu!"

Cirkulær økonomi : ordfører Tjisse Stelpstra (NL/ECR), regional minister i Drentheprovinsen, præsenterede RU's udtalelse om En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi . Ordfører Stelpstra sagde: " Covid-19 har vist, hvor afhængige og sårbare vi er. Pandemien er derfor et alarmsignal til os alle om, at vi skal bevæge os i retning af bæredygtighed. Den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi er direkte forbundet med den reduktion af CO 2, som vi har så desperat brug for. Det er nødvendigt at opstille konkrete mål, og nye standarder skal nås ved hjælp af innovation. Når vi kan gøre det bedre, skal vi gøre det bedre!"

Supplerende oplysninger

Næstformand Frans Timmermans talte sidste gang til EU's forsamling af byer og regioner i december 2019 , da RU vedtog en resolution om den grønne pagt . En vigtig RU-anbefaling gik på at forhøje 2030-målet om reduktion af drivhusgasemissioner til mindst 55%, hvilket i dag støttes af Kommissionen.

Den grønne pagt – Going Local er et nyt initiativ fra Det Europæiske Regionsudvalg, der har til formål at sætte byer og regioner i centrum for den europæiske grønne pagt og sikre, at både EU's strategi for bæredygtig vækst og covid - 19-genopretningsplanerne udmønter sig i direkte støtte til byer og regioner og håndgribelige projekter i alle lokalområder. "Den grønne pagt – Going Local" blev lanceret den 15. juni 2020 med etableringen af en specifik arbejdsgruppe bestående af 13 medlemmer . Du kan læse pressemeddelelsen her.

Du kan se RU's første 200 eksempler på bedste praksis for den grønne pagt på vores onlinekort.

Det årlige regionale og lokale barometer (#EURegionalBarometer) har dannet grundlag for en resolution "De lokale og regionale myndigheders kamp mod covid-19 og deres genopretningsindsats", som de 329 RU-medlemmer vedtager den 13. oktober ( se udkastet her ). RU-formand Apostolos Tzitzikostas' åbningstale findes på websiden for Det Europæiske Regionsudvalgs formand.

Resultaterne af det årlige regionale og lokale barometer ( læs vores pressemeddelelse her )

Kontaktperson: David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Del :