Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Europa har brug for en stærkere, tidssvarende og forenklet samhørighedspolitik for at bekæmpe den voksende ulighed  

Lokale ledere advarer mod risikoen for tab af tilgængelige ressourcer og efterlyser hurtigere gennemførelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

Med vedtagelsen af en række udtalelser mindede Det Europæiske Regionsudvalg (RU) på sin plenarforsamling om samhørighedspolitikkens altafgørende betydning, når det handler om at udjævne forskellene mellem EU's regioner samt hjælpe Unionen med at opnå en retfærdig omstilling, blive mindre afhængig af fossile brændstoffer og mere energiuafhængig. Den igangværende krig mod Ukraine og energikrisen har gjort det endnu tydeligere, at der er behov for en stærk samhørighed i Europa, mens covid-19-pandemien har vist, at det er nødvendigt med hastetiltag, både på EU-plan og på nationalt, regionalt og lokalt plan, for at sikre digital samhørighed mellem de forskellige områder.

Samhørighedspolitikken har virket efter hensigten og vist sig at være fleksibel og effektiv, når det gælder om at udvise støtte under uforudsete kriser som covid-19-pandemien og den igangværende krig mod Ukraine. Det er imidlertid vigtigt gennem stabile og forudsigelige flerårige investeringsplaner at holde fast i samhørighedspolitikken som EU's vigtigste investeringsredskab til bekæmpelse af ulighed i Europa og den voksende digitale kløft. Samhørighedspolitikkens langsigtede strategiske rolle bør bevares, så den kan bidrage til større solidaritet i EU. Med dette for øje støtter Regionsudvalget en fuldstændig gennemførelse af princippet om "ikke at skade samhørigheden" i tråd med det begreb om "samhørighed som en grundlæggende værdi", som udvalget har været fortaler for, og opfordrer Kommissionen til et tæt samarbejde med RU om at definere dette begreb nærmere. Således lød budskaberne fra de lokale og regionale ledere på RU's plenarforsamling i oktober, der fandt sted i tilknytning til den 20. udgave af den europæiske uge for regioner og byer.

RU's medlemmer fremhævede den unikke tilgang i samhørighedspolitikken, hvor der ifølge en fuldt ud deltagelsesbaseret og demokratisk proces tages udgangspunkt i en analyse af de territoriale behov, som er fastlagt på regionalt og lokalt plan, i modsætning til de nationale genopretningsplaner, der finansieres af genopretnings- og resiliensfaciliteten og er udarbejdet stort set uden at inddrage regionerne – som fremhævet i RU's årlige rapport om regionernes og byernes tilstand, der blev offentliggjort den 11. oktober. Derudover advarede de lokale og regionale ledere mod risikoen for overlapning eller fortrængning i mangel af en reel mekanisme til at koordinere og forbinde genopretnings- og resiliensfaciliteten og samhørighedspolitikken.

RU opfordrer desuden EU-institutionerne til at sikre fuld digital samhørighed i Europa med henblik på at bekæmpe ulighed mellem de enkelte områder. Udvalget advarer om, at den voksende digitale kløft kan øge den sociale og territoriale ulighed, idet den påvirker de tjenester, der leveres på lokalt plan, såsom adgangen til e-sundhedstjenester og uddannelsesressourcer, eller forhindrer mange borgere i at få adgang til basale tjenesteydelser såsom kontantløs betaling eller elektronisk afstemning. Øget digital samhørighed vil desuden kunne bidrage til at vende den demografiske tilbagegang i indre områder, landdistrikter og bjergområder.

At opnå en retfærdig miljømæssig omstilling i alle regioner i Europa vil også være et vigtigt skridt i forebyggelsen af øget ulighed mellem lokalsamfund. Den offensive krig, som Rusland indledte i februar 2022, har gjort en retfærdig omstilling vanskeligere, men desto mere presserende. Der bør derfor sættes skub i planlægningen af programmerne under Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO), der råder over et budget på 19,3 mia. EUR, så der kan rejses tilstrækkelig finansiering i tide. De lokale ledere påpegede, at det tog under et år at stille finansiering til rådighed inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten, mens Kommissionen og medlemsstaterne omvendt har arbejdet på FRO i næsten tre år. Hvis FRO-programmet ikke er kommet i gang i 2022, er der risiko for at miste den årlige bevilling på 25 % af de disponible midler.

Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), ordfører for den 8. samhørighedsrapport, udtalte: "Vi har mere brug for samhørighedspolitikken nu end nogensinde før, både til så vidt muligt at afbøde virkningerne af de kriser, vi gennemgår, men frem for alt til at mindske uligheden på vores kontinent. Det fremgår da også af samhørighedsrapporten, at visse regioner halter bagefter i deres udvikling. Vi opfordrer til at finde fremadrettede løsninger, der kan genstarte konvergensprocessen i Europa."

Gaetano Armao (IT/EPP), ordfører for digital samhørighed, erklærede: "Digital samhørighed skal tilføjes som en vigtig yderligere dimension af EU-traktatens traditionelle begreb "økonomisk, social og territorial samhørighed". Dette er helt afgørende, idet borgerne med konnektivitet og digitale færdigheder kan tilføre deres lokalsamfund betydelig værdi. Den digitale kløft anerkendes ikke formelt som en trussel mod EU's samhørighed. Der er behov for en offentlig debat om, hvordan innovationskløften og den digitale kløft lukkes, med sigte på at opnå en klar forståelse af begrebet "digital samhørighed", hvilket kræver anerkendelse af den store rolle, som teknologi spiller i vores liv, og at samhørighedsmålene (fastsat i EU-traktaten) integreres i Unionens digitale rettigheder, principper og politikker."

Sari Rautio (FI/EPP), ordfører for udtalelsen om "Retfærdig og bæredygtig omstilling i forbindelse med kul- og energiintensive regioner", tilføjede: "Med krigen i Europa er en retfærdig omstilling blevet mere presserende. Jeg mener, at vi i den vigtige omstilling til et lavemissionssamfund skal fokusere på borgernes forskellige behov ved at skabe nye job og færdigheder. Energisektoren, industrien, fremstillingssektoren og SMV'erne har det lige nu svært, og det er derfor vigtigt at støtte industriens ambitioner om at blive kulstofneutral. FRO kan bidrage til at indfri det mål. Men vi vil ikke kunne finde frem til de mest effektive metoder, førend regionerne og byerne reelt inddrages i alle faser af planlægningen og gennemførelsen. Første skridt er dog at få sat maskineriet i sving!"

Baggrund:

Den8. samhørighedsrapport blev offentliggjort af Kommissionen den 9. februar. Den viser både positive og negative tendenser i EU's regioner, byer og landdistrikter: De mindre udviklede regioner er ved at indhente efterslæbet, men mange overgangsregioner er blevet fanget i en udviklingsfælde. Desuden vil den voksende innovationskløft gøre det vanskeligere for begge typer regioner at holde trit med udviklingen. Europa-Parlamentet fastlagde sin holdning til den 8. samhørighedsrapport for få uger siden.

Som led i den europæiske grønne pagt blev mekanismen for retfærdig omstilling oprettet for at hjælpe de regioner, der rammes hårdest af omstillingen til en klimaneutral økonomi. Mekanismen omfatter Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO), der i perioden 2021-2027 vil investere ca. 19 mia. EUR i disse områder. Tildelingen af FRO-midler til de enkelte medlemsstater kan ses her.

Sammen med de førende europæiske sammenslutninger af byer og regioner er RU en stiftende partner af #CohesionAlliance, hvis formål er at bekræfte, at samhørighed er en af Den Europæiske Unions grundlæggende værdier og et centralt mål for alle dens politikker og investeringer. Se flere oplysninger her.

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tlf. +32 (0) 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ONLINE-EUREGIONSWEEK-COMMUNITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Online #EURegionsWeek community
Online #EURegionsWeek community
03.10.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CULTURAL-POLICIES-GENDER-BASED-VIOLENCE-EUROPEAN-SPORTS-MODEL-AND-INNOVATION-KEY-TOPICS-DISCUSSED-BY-SEDEC-MEMBERS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Cultural policies, gender-based violence, European sports model and innovation key topics discussed by SEDEC members
Cultural policies, gender-based violence, European sports model and innovation key topics discussed by SEDEC members
03.10.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023