Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU vil ikke være klimaneutralt i 2050 uden at skærpe sine energi- og klimamål  
EU's byer og regioner prioriterer en fond for en retfærdig omstilling for kulregioner uden at tage af samhørighedsmidlerne og støtter Finlands målsætning om at nå til enighed om en EU-aftale om klimaneutralitet senest i 2050.

Samtidig med at den nye Kommission gør klimaændringerne og dekarbonisering til en prioritet under den "grønne aftale", har Det Europæiske Regionsudvalg vedtaget en række udtalelser, der vedrører Europas klimadagsorden. De indeholder bl.a. anbefalinger om tiltag forbundet med omstillingen til ren energi i kulregioner og inddragelse af de lokale og regionale myndigheder i de nationale energi- og klimaplaner for 2030. På en plenarforsamling, der var præget af den fremtidige samhørighedspolitik, bakkede medlemmerne op om en særskilt fond for kulregioner, hvorunder også de lokale og regionale myndigheder skal deltage i investeringsbeslutningerne. EU's byer og regioner ønsker, at verdensmålene hurtigere tilpasses de lokale forhold, og gør opmærksom på, at Europa ikke vil være klimaneutralt i 2050, hvis ikke de nuværende klima- og energimål skærpes.

Medlemmerne vedtog udtalelsen "Et bæredygtigt Europa i 2030: Opfølgning på FN's mål for bæredygtig udvikling, på den økologiske omstilling og på Parisaftalen om klimaændringer" . Udtalelsens fokus er på kloden, der er en af søjlerne i FN's 2030-dagsorden , dvs. målene knyttet til den økologiske og klimamæssige omstilling. Medlemmerne fremhævede, at der er et akut behov for at gøre verdensmålene mere "lokale" og i den forbindelse fastlægge lokale og regionale mål, milepæle og fremskridtsindikatorer og selvfølgelig afsætte de nødvendige ressourcer.

Ordfører Sirpa Hertell (FI/EPP) , medlem af byrådet i Espoo, sagde: "Vi når kun verdensmålene, hvis EU og det nationale niveau arbejder sammen med byer og regioner. Det er os, der med bæredygtige projekter på lokalt plan kan omsætte målene. Det er det, vi har haft succes med i min hjemby Espoo." Det anslås, at 65 % af de 169 delmål, der er inkluderet i de 17 verdensmål, ikke vil blive nået uden de lokale og regionale myndigheders medvirken ( OECD ).

Medlemmerne mener, at verdensmålene kun vil kunne opfyldes, hvis der er fuld sammenhæng i politikkerne og reel flerniveaustyring. Med andre ord skal de lokale og regionale myndigheder formelt inddrages i planlægningen, gennemførelsen, overvågningen, indberetningen og kontrollen i EU og på globalt niveau. Medlemmerne er enige om, at afskaffelse af subsidierne til fossile brændstoffer og stærke markedsbaserede incitamenter, der kan mangedoble investeringerne i ren energi, er et must. I den nye mandatperiode fra 2019 til 2024 vil RU søge at uddybe samarbejdet med Europa-Parlamentets tværpolitiske gruppe om klimaændringer, biodiversitet og bæredygtig udvikling og kompetente udvalg om at fremskynde gennemførelsen af verdensmålene på lokalt plan.

Ordfører József Ribányi (HU/EPP) fremlagde udtalelsen " Gennemførelse af pakken om ren energi: de integrerede nationale energi- og klimaplaner som et instrument til en lokal og regional tilgang til klima, aktiv og passiv energi ". Han er næstformand for byrådet i Tolna Megye og sagde: "De lokale og regionale myndigheder har direkte kompetence på vigtige områder af energiomstillingen. Vi forvalter en stor bygningsmasse og omfattende transportnet, står for byplanlægningen og den fysiske planlægning og kan skabe betingelserne for decentraliseret energiproduktion. De lokale og regionale myndigheder er derfor uundværlige i indsatsen for at realisere målsætningerne i de nationale energi- og klimaplaner."

RU opfordrer medlemsstaterne til at inddrage de lokale og regionale myndigheder tættere i fastlæggelsen og den fremtidige gennemførelse af de nationale energi- og klimaplaner, hvilket vil være i tråd med forordningen om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen. Derudover foreslår EU's forsamling af byer og regioner at etablere og koordinere i et samarbejde med Kommissionen en permanent platform, som samler medlemsstaternes repræsentanter, lokale og regionale myndigheder og RU-medlemmer med det sigte at forbedre samarbejdet og sammenhængen for at opfylde EU's klima- og energimål for 2030 og målsætningen om klimaneutralitet senest i 2050.

Medlemmerne vedtog en udtalelse om "Gennemførelse af Parisaftalen gennem innovativ og bæredygtig energiomstilling på regionalt og lokalt plan". Ordføreren Witold Stępień (PL/EPP) , som er medlem af regionalrådet i Łódzkie, sagde: " Gennemførelsen af Parisaftalen og de ambitiøse emissionsmål for at beskytte klimaet kræver en retfærdig energiomstilling. Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt over en bred kam at inddrage de regionale og lokale myndigheder, da det er dem, der mest effektivt kan stimulere og omsætte borgernes og virksomhedernes initiativer og forventninger i praksis."

RU har tidligere argumenteret for, at EU's 2030-mål for reduktion af drivhusgasudledningen forhøjes fra 40 % til 50 %, at målet for vedvarende energi øges til 40 %, og at der fastlægges mere ambitiøse mål for energieffektivitet som den eneste vej til klimaneutralitet i 2050.

I forlængelse af Witold Stępieńs udtalelse vedtog medlemmerne " Socioøkonomisk strukturomstilling af kulregioner i Europa ", der er udarbejdet af Mark Speich (DE/EPP) , statssekretær for forbundsanliggender samt europæiske og internationale anliggender i Nordrhein-Westfalen. Medlemmerne var enige om behovet for en særlig fond, der kan støtte kulregionernes økonomiske omstilling og afhjælpe de socioøkonomiske vanskeligheder, der måske vil blive konsekvensen. Fonden bør forvaltes inden for rammerne af samhørighedspolitikken , men medlemmerne var enige om, at der ikke må røres ved samhørighedspolitikkens nuværende budget.

Omstillingen til ren energi i kulregioner og energiintensive regioner er et vigtigt skridt mod at gøre Europa kulstoffrit og helt nødvendigt for at indfri EU's forpligtelser i henhold til Parisaftalen. Kul bruges til næsten en fjerdedel af den samlede elproduktion i EU. 240.000 mennesker er beskæftiget i miner og kraftværker i 41 regioner og 12 EU-lande ( Kommissionen ). 

Medlemmerne vedtog enstemmigt udtalelsen " Intelligente byer: nye udfordringer i forbindelse med en retfærdig omstilling til klimaneutralitet – hvordan gennemføres målene for bæredygtig udvikling i praksis? ". Ordføreren Andries Gryffroy (BE/EA) , som er medlem af det flamske parlament, sagde: " Byer og lokalsamfund spiller en vigtig rolle i omstillingen til et ressourceeffektivt, klimaneutralt og biologisk mangfoldigt Europa. Vi er nødt til at skabe flere og bedre muligheder for at hjælpe og bistå de lokale og regionale aktører i denne udvikling. Det er nødvendigt med intelligent handling, der udvikler sig af det lokale samarbejde nedefra og op. Denne inklusive tilgang er også nødvendig for at lukke den digitale kløft og sikre, at de svageste ikke lades i stikken under omstillingen til et digitalt samfund." Den vedtagne udtalelse er svar på en anmodning fra Finlands EU-formandskab.

Baggrundsoplysninger

Fotos fra Det Europæiske Regionsudvalgs 136. plenarforsamling kan ses her .

Klik her for at se fotos fra den europæiske uge for regioner og byer (EWRC) .

Halvdelen af verdens befolkning bor i dag i byer – en andel, der sandsynligvis vil være steget til 70 % i 2050. Byerne forbruger hele 80 % af den producerede energi og udleder næsten en lige så stor andel af de globale drivhusgasser. De lokale myndigheder spiller en central rolle, da de står for mere end 70 % af modvirkningsforanstaltningerne og op mod 90 % af tilpasningsindsatsen. Ser man på de økonomiske fordele ved klimaindsatsen, minder FN om, at investeringer i foranstaltninger til mindskning af CO 2- udslip i byer overalt i verden vil give et afkast på mindst 23,9 billioner USD i 2050.

RU-studie (september 2019). Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy.

RU-studie (september 2019). The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission.

Klimaændringer: tid til handling Leder ved Karl-Heinz Lambertz, formand for Det Europæiske Regionsudvalg, om FN's klimatopmøde i New York den 23. september 2019.

Europa bliver ikke klimaneutral i 2050 uden byerne og regionerne .

Dette års udgave af den europæiske uge for regioner og byer (7.-10. oktober) omfatter over 50 arrangementer vedrørende energiomstilling, kampen mod klimaændringerne, biodiversitet og den cirkulære økonomi. Se programmet her.

Se her seneste nyt fra ENVE-underudvalget.

Kontaktperson: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Del :