Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
#CohesionAlliance trænger igennem med sine ønsker i Europa-Parlamentet  
EU-omspændende koalition glæder sig over Europa-Parlamentets krav om tilstrækkelig og forenklet finansiering til alle regioner og om ophør med indefrysning af midler for at gennemtvinge budgetdisciplin

Med afstemningen om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) den 4. april satte Europa-Parlamentet punktum for sit arbejde med den fremtidige samhørighedspolitik gennem ændringer af de lovforslag , som Kommissionen fremlagde i maj sidste år. Afstemningsresultatet er helt på linje holdningerne til Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden, forordningen om fælles bestemmelser og de særlige bestemmelser om europæisk territorialt samarbejde, der blev vedtaget den 26. og 27. marts. Samhørighedsalliancen – en EU-alliance, der ønsker en stærkere samhørighedspolitik efter 2020 – glæder sig over resultatet af Europa-Parlamentets arbejde og opfordrer indtrængende EU's medlemsstater til at fremskynde forhandlingerne, så de nye investeringsplaner kan iværksættes til tiden.

Samhørighedspolitikken er EU's vigtigste investeringsredskab og sikrer, at mere end 350 mia. EUR fra EU-budgettet for 2014-2020 går til at skabe inklusiv og bæredygtig vækst i alle EU's områder ved at inddrage lokale interessenter. Samhørighedspolitikkens rolle og virkning er truet på grund af de budgetnedskæringer, som visse medlemsstater kræver, og på grund af igangværende forsøg på at centralisere forvaltningen og undlade at inddrage regionale og lokale myndigheder.

Derfor blev #CohesionAlliance – som samler alle, der ønsker en stærk samhørighedspolitik baseret på lokale aktørers bidrag, lanceret i 2018 af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) i samarbejde med Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR), Forsamlingen af Regioner i Europa (AER), Konferencen af Europæiske Regionale Lovgivende Forsamlinger (CALRE), De Europæiske Kommuners og Regioners Råd (CEMR), Konferencen af Perifere Kystregioner i Europa (CPMR) og Eurocities .

Europa-Parlamentets holdning til de fælles bestemmelser og til særforordningerne for de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) 2021/2027 er i overensstemmelse med de prioriteter , som blev fastlagt af de 12.000 #CohesionAlliance-underskrivere, herunder 121 regioner, 135 byer, 50 nationale sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder, 40 medlemmer af Europa-Parlamentet og 35 europæiske foreninger, der repræsenterer både offentlige og private aktører.

Alliancen har opfordret EU-institutionerne til at afsætte mindst en tredjedel af EU's fremtidige budget til samhørighedspolitikken – et synspunkt, som deles i Europa-Parlamentets betænkning om forordningen om fælles bestemmelser. Opfordringen til igen at sikre tilstrækkelige midler udsprang af Kommissionens forslag om en nedskæring på 10 % i de samlede bevillinger til samhørighedspolitikken. Dette indebar kraftige nedskæringer af midlerne til Samhørighedsfonden, det europæiske territoriale samarbejde og ESF+, som samtidig blev pålagt nye opgaver uden yderligere ressourcer. Med hensyn til det europæiske territoriale samarbejde krævede Europa - Parlamentet ikke blot et passende budget, men også at det grænseoverskridende samarbejde, blandt andet i havområder, og det interregionale samarbejde intensiveres. I den forbindelse vil nye interregionale investeringer i innovation fremme udviklingen af europæiske værdikæder og skabe forbindelser mellem mindre udviklede regioner og førende regioner.

Et andet vigtigt ønske, som Europa-Parlamentet er gået videre med, er at undgå centralisering og topstyrede reformer. Nye regler skal i stedet bevare og styrke partnerskabsprincippet – dvs. sikre, at regionale og lokale aktører inddrages i udformningen og gennemførelsen af investeringsplaner – og den stedbaserede tilgang , hvor de politiske udfordringer identificeres på regionalt og lokalt plan, og de politiske virkninger vurderes på baggrund af ensartede indikatorer. Dette var meget vigtigt i betragtning af de konkrete risici for centralisering af EFRU's og ESF's forvaltning og rolle hos EU-institutionerne og de nationale regeringer. Europa-Parlamentet forkastede forslaget om at fastsætte nationale – i stedet for regionale – tærskler for koncentrering af EFRU-midler om strategiske mål og styrkede fondens lokale dimension ved at foreslå at investere mindst 10 % af de nationale tildelinger i byområder og mindst 5 % i integreret territorial udvikling i ugunstigt stillede områder uden for byerne. Hvad angår ESF slog Europa-Parlamentet fast, at den spiller en central rolle i EU's samhørighedspolitik og yder et bidrag til at opnå økonomisk, social og territorial samhørighed, hvilket skal ses i lyset af, at Kommissionen har ændret fondens rolle og skabt en stærk sammenhæng med koordineringen af medlemsstaternes makroøkonomiske politikker under det europæiske semester.

#CohesionAlliance-partnere og -underskrivere opfordrer til, at samhørighedspolitikken bliver et langsigtet investeringsredskab for alle regioner – et synspunkt, som deles af både Kommissionen og Europa-Parlamentet, hvis forslag også giver mulighed for en vis fleksibilitet i forbindelse med omfordeling af ressourcerne i tilfælde af uforudsete kriser og naturkatastrofer.

Der var også bred enighed med Europa-Parlamentet om en bedre koordinering med andre EU-politikker, om forenkling og om modstand mod betingelser, som lokale og regionale myndigheder og andre støttemodtagere ikke har indflydelse på. Her er Europa-Parlamentets modstand mod indefrysning af midler fra ESI-fondene som en sanktion for overtrædelse af EU's budgetdisciplin et stort fremskridt og en radikal ændring i forhold til de seneste år.

Rådet vil fortsat arbejde med samhørighedspolitikken i de kommende uger og måneder, men forhandlingerne med Europa-Parlamentet og Kommissionen vil sandsynligvis først blive genoptaget efter valget til Europa-Parlamentet. Samhørighedsalliancen vil fortsat lægge pres på medlemsstaterne og EU-institutionerne for at sikre, at de europæiske borgere stadig kan regne med en stærk samhørighedspolitik, der mindsker forskellene og skaber flere muligheder for alle lokalsamfund.

Kontakt sekretariatet:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023