Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Kommissær Valdis Dombrovskis støtter de lokale myndigheders opfordring til de nationale regeringer om i højere grad at inddrage regioner og byer i udarbejdelsen af de nationale genopretningsplaner  

En RU-høring viser, at langt de fleste regioner og byer udelukkes fra udarbejdelsen af genopretningsplanerne for tiden efter covid-19. Dette sker på trods af deres vigtige rolle i krisebekæmpelsen. Kommissionen giver tilsagn om at tage højde for denne afgørende faktor ved vurderingen af de nationale planer.

Resultaterne af en nylig høring gennemført af RU og CEMR peger på, at mange regeringer i EU udelukker regioner og byer fra udarbejdelsen af genopretningsplaner for tiden efter covid-19. De regionale og lokale ledere gjorde Kommissionens ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, Valdis Dombrovskis, opmærksom på deres bekymringer på Det Europæiske Regionsudvalgs (RU) plenarforsamling i marts.

Debatten om regionernes og byernes rolle i udformningen, gennemførelsen og forvaltningen af de nationale genopretningsplaner samt handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder blev efterfulgt af fremlæggelsen af udtalelsen om revisionen af EU's handelspolitik udarbejdet af Willy Borsus (BE/Renew Europe), viceministerpræsident i Vallonien samt minister for økonomi og udenrigshandel. Udtalelsen vil blive officielt vedtaget ved plenarforsamlingens afslutning.

Ved åbningen af debatten på plenarforsamlingen fremhævede RU's formand, Apostolos Tzitzikostas , at " top - down - tilgange og centralisering vil underminere gennemslagskraften af EU's genopretningsmidler i alvorlig grad. Vi er nødt til at sikre, at den centrale rolle, som regioner, byer og landsbyer spiller på pandemifronten, afspejles behørigt i forvaltningen af genopretningsplanerne og i arbejdet som led i det europæiske semester. Vi glæder os over Kommissionens tilsagn om at tage hensyn til denne afgørende faktor ved vurderingen og godkendelsen af nationale planer ".

Ledende næstformand i Kommissionen, Valdis Dombrovskis, sagde: "Medlemsstaterne arbejder hårdt med at udarbejde genopretnings- og resiliensplaner . Et stærkt regionalt og lokalt medejerskab vil være vigtigt for deres resultater i praksis i kombination med støtte fra arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. De nationale planer skal forklare, hvordan interessenthøringerne gennemføres og afspejles i de foreslåede investeringer og reformer, og hvordan de bidrager til at styrke samhørigheden under hensyntagen til lokale, regionale og nationale forskelle. Inddragelsen af regionale og lokale myndigheder og interessenter vil være lige så vigtig i gennemførelsesfasen ".

RU's medlemmer drøftede også, i hvilket omfang en reformeret EU-handelspolitik kan bidrage til den økonomiske genopretning. De gjorde status over både eksterne udfordringer såsom øgede geopolitiske spændinger og interne udfordringer såsom den europæiske grønne pagt og den digitale omstilling og efterlyste en revision af EU's handelspolitik for at tilpasse den til EU's overordnede sociale og økonomiske retningslinjer. For at øge legitimiteten af EU's handelspolitik opfordrede RU til en stærkere og tidligere inddragelse af lokale og regionale myndigheder samt civilsamfundsorganisationer i fremtidige handelsrelaterede lovgivningsforslag.

Willy Borsus (BE/Renew Europe), viceministerpræsident i Vallonien samt minister for økonomi og udenrigshandel, sagde: " Med henblik på at styrke sin position som global leder for en åben, retfærdig, bæredygtig og regelbaseret international handelsorden er EU nødt til grundigt at genoverveje sin handelspolitik ".

Desuden gav debatten mulighed for en indledende udveksling af politiske synspunkter mellem lokale og regionale repræsentanter og EU-repræsentanter om handlingsplanen for gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder , som Kommissionen fremlagde for to uger siden. " I vores daglige arbejde i pandemiens frontlinje konstaterede vi, at sundhedskrisen i stigende grad blev en social nødsituation . Vi glæder os derfor over handlingsplanen for gennemførelsen af den sociale søjle som et værktøj, der kan styre investeringer i social samhørighed baseret på klare mål, der skal nås ved at integrere EU's ressourcer og nationale og regionale ressourcer og politikker ", sagde Anne Karjalainen (FI/PES), formand for RU's Underudvalg for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur (SEDEC).

Baggrund:

Det Europæiske Regionsudvalg og De Europæiske Kommuners og Regioners Råd ( CEMR ) gennemførte en fælles høring om inddragelsen af de lokale og regionale myndigheder i udarbejdelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner. Resultaterne blev fremlagt den 22. januar på mødet i RU's Underudvalg for Økonomisk Politik. De viser, at kun få lande har taget højde for de lokale og regionale myndigheders input, hvilket udgør en trussel mod en vellykket gennemførelse af genopretningsplanen for Europa.

Se flere oplysninger her .

Den 16. juni 2020 lancerede Kommissionen en høring om EU's handels- og investeringspolitik . Høringens første mål var at vurdere, hvordan handelspolitikken kan bidrage til en hurtig og bæredygtig socioøkonomisk genopretning, styrke EU's konkurrenceevne og bidrage til at fremme Unionens værdier og standarder. Det andet mål var at vurdere handelspolitikken baseret på en model med " åben strategisk autonomi ." Modellen med åben strategisk autonomi vil give EU's virksomheder, arbejdstagere og forbrugere mulighed for at udnytte fordelene ved åbenhed, samtidig med at de beskyttes mod urimelig konkurrence, og EU's modstandsdygtighed over for ukendte fremtidige udfordringer opbygges. RU bidrog til dette arbejde ved at fremlægge sit forslag til udtalelse om Kommissionens revision af handelspolitikken.

Kommissionen fremlagde handlingsplanen for gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder den 4. marts. Den opstiller tre ambitiøse overordnede mål, som skal være retningsgivende for de politiske beslutninger i medlemsstaterne og deres regioner, så søjlens mål kan opfyldes. De forskellige EU-fonde bør udnyttes fuldt ud i bestræbelserne på at frigøre sociale investeringer.

De nye overordnede mål for 2030 indebærer, at mindst 78 % af de 20-64-årige i EU bør være i beskæftigelse, at mindst 60 % af alle voksne bør deltage i efteruddannelse hvert år, og at antallet af personer i risiko for fattigdom eller social udstødelse bør reduceres med mindst 15 millioner.

Pressemeddelelsen med reaktioner på handlingsplanen kan ses her .

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tlf. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Maximilian v. Klenze

Tlf. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023