Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Aftalen om EU-budgettet og genopretningsfonden skal være på plads i juni, ellers sættes borgernes sikkerhed og Europas samhørighed på spil  

I kølvandet på videokonferencen mellem medlemmerne af Det Europæiske Råd den 23. april opfordrer samhørighedsalliancen – en EU-alliance, der ønsker en stærkere samhørighedspolitik efter 2020 – til, at samhørighedspolitikken forbliver en prioritet under forhandlingerne om genopretningsstrategien efter covid - 19 og til, at der tages hensyn til regionernes og byernes behov og erfaringer.

Kampen mod covid-19-pandemien og genopretningen af Europas økonomi er et kapløb med tiden. Hvis det trækker yderligere ud, før vi har en fornuftig EU-genopretningsplan, der er baseret på et ambitiøst EU-budget, vil det undergrave vores muligheder for at beskytte borgernes sundhed og sociale rettigheder, opretholde Europas produktionskapacitet, hjælpe virksomhederne med at overleve krisen og investere i en bæredygtig fremtid.

Medlemsstaterne er nødt til at flytte Europa et afgørende skridt fremad ved at:

- sikre, at nødforanstaltningerne opretholdes gennem samhørighedspolitikken i de hårdest ramte lande og regioner med tilstrækkelige midler og særlige bestemmelser

- forøge de planlagte investeringer i samhørighedspolitikken 2021-2027 for at fremskynde genopretningen og skabe et modstandsdygtigt, mere retfærdigt og bæredygtigt Europa på lang sigt

- sørge for, at de ekstraordinære økonomiske initiativer bidrager til den sociale, territoriale og økonomiske samhørighed ved at kompensere for tab af lokale skatter og indtægter og støtte lokale og regionale myndigheder – og dertil knyttede offentlige virksomheder – i at levere lokale tjenester til borgerne under og efter pandemien

- afslutte forhandlingerne om den fremtidige samhørighedspolitik med et godt resultat, så finansieringsperioden kan starte planmæssigt i 2020 og samhørighedspolitikken videreføres i de efterfølgende år

- bringe alle myndighedsniveauer sammen om at investere i bedre sundhedstjenester overalt i EU dels ved at afsætte flere midler til sundhed under samhørighedspolitikken, dels ved at oprette en særlig sundhedsmekanisme

- anerkende de gode eksempler på grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde under den nuværende krise og aktivt inddrage EGTS'er, euroregioner og alle EU's grænseregioner i kampen mod virusset samt i den fremtidige økonomiske genopretning.

Vi ønsker, at såvel EU's "kernebudget" som de ekstraordinære økonomiske investeringsinitiativer baseres på de erfaringer og den viden, der har udviklet sig hos de lokale aktører, der beskæftiger sig med pandemien og konsekvenserne deraf. Det skal være fleksibelt og enkelt at foretage EU-investeringer, og deres virkning vil blive alvorligt undergravet af overdreven centralisering. Samhørighedspolitikken er EU's bedste redskab til en strukturel styrkelse af regionernes og byernes sociale og økonomiske udvikling (herunder sundheds- og klimaindsatsen). Den skal styrkes og udnyttes fuldt ud til at øge alle lokale og regionale myndigheders modstandsdygtighed på lang sigt og dermed sikre, at de er tilstrækkeligt rustede til de økonomiske konsekvenser af den nuværende krise og eventuelle fremtidige kriser. På den måde vil den også supplere de eksisterende og fremtidige kriseberedskabsinstrumenter.

Hvad angår den potentielle styrkelse af reformstøtteprogrammet bliver det afgørende, at regionerne og byerne reelt inddrages i behovsvurderingen og i tilrettelæggelsen af tiltagene, som bør koordineres tæt med de samhørighedspolitiske planer, hvis vi skal sikre, at ingen steder lades i stikken, og at de asymmetriske territoriale virkninger af reformerne håndteres effektivt. Desuden bør regioner og byer deltage i debatten om, hvordan de europæiske samfund bliver mere robuste i forhold til at håndtere pandemien og de økonomiske og sociale konsekvenser ud fra et regionalt og lokalt perspektiv.

Det er altafgørende, at EU-institutionerne nu udviser solidaritet og ansvarlighed fremadrettet. Det endelige resultat af forhandlingerne må ikke være overcentraliserede fonde og uvisse finansieringsinstrumenter, som alene afhænger af reaktionsevnen på de private markeder. Vi må give europæerne en virkningsfuld blanding af redskaber, hvor der er en ordentlig balance mellem tilskud og lån, og partnerskabsprincippet gennemføres fuldt ud, så EU-borgernes behov i højere grad opfyldes.

Kun ved at finde modet og den gensidige tillid til at handle i fællesskab kan vi føre Europa ud af denne krise.

Kontakt sekretariatet:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Del :