Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
#CohesionAlliance ønsker samarbejde med MEP'er for at sikre en stærk samhørighedspolitik 2021-2027  
Ledende medlemmer af COTER og REGI og territoriale sammenslutninger og brancheorganisationer drøftede risici og muligheder under forhandlingerne mellem Europa - Parlamentet og Rådet

Der er stadig en risiko for, at den forventede budgetnedskæring og centralisering vil undergrave mulighederne for, at de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) i perioden 2021-2027 kan mindske kløfter og udbrede den bæredygtige og inklusive vækst til hele EU. Partnerne i #CohesionAlliance , som er en alliance med deltagere fra hele EU, der ønsker en stærk samhørighedspolitik efter 2020, drøftede, hvordan disse risici kan fjernes, under en debat i Det Europæiske Regionsudvalg (RU) den 10. juli med nyudnævnte medlemmer af Europa-Parlamentet.

"Valget til Europa-Parlamentet har givet det nye Parlament et klart mandat til at gøre EU bedre til at opfylde borgernes behov. Samhørighedspolitikken er et unikt og effektivt værktøj til opfyldelse af dette mål gennem inddragelse af alle relevante aktører i alle regioner i Europa. Sammen er vi nødt til at værne om og forbedre denne politik og forhindre, at den bliver brugt som en kontantreserve, der kan trækkes på, når der i 11. time indgås studehandler om det fremtidige EU-budget " , sagde RU's formand, Karl-Heinz Lambertz, og bød samtidig velkommen til den nye støtte for #CohesionAlliance, den nyudnævnte formand for Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg (REGI), Younous Omarjee.

Younous Omarjee udtrykte sin fulde opbakning til alliancens prioriteter, herunder den store betydning af territorial samhørighed, afskaffelsen af makroøkonomiske betingelser, regelforenkling og partnerskabsprincippet for at sikre inklusiv forvaltning af investeringsplanerne. " Vi må kæmpe sammen imod enhver forringelse af EU's samhørighedspolitik på det næste langsigtede budget" , sagde han og tilføjede: " Siden spareplanerne blev indført under finanskrisen, har de regionale og lokale myndigheder ofte fået nye ansvarsområder og opgaver, og de skal på samme tid tackle nye udfordringer, der spænder fra klimaændringer til fattigdom. Vi skal sikre, at der er tilstrækkelig støtte fra EU til regionerne."

Isabelle Boudineau (PES/FR), som er næstformand for regionalrådet i Nouvelle-Aquitaine og formand for RU's Underudvalg for Territorial Samhørighed og EU's budget (COTER), understregede, at " byer og regioner er aktører i og ikke tilskuere til de ændringer, som er nødvendige, for at Europa kan tackle vigtige udfordringer som klimaændringerne og de sociale og territoriale uligheder. Mennesker i Europa føler sig hægtet af, især i landdistrikterne. Hvis vi skal leve op til vores borgeres forventninger, skal vi styrke EU's samhørighedspolitik. For os som lokale og regionale myndigheder er det vores vigtigste investerings- og solidaritetsværktøj til at fremme en omstilling, der er retfærdig for vores borgere. Med denne alliance har vi vundet vigtige sejre og bl.a. sikret en samhørighedspolitik for alle europæiske regioner. Vi fortsætter arbejdet for at garantere, at byer og regioner fuldt ud deltager i udformningen af en ny politisk dagsorden med udgangspunkt i målene for bæredygtig udvikling, og at der er en stærk samhørighedspolitik, så målene kan realiseres. "

I løbet af de sidste to år er alliancen slået igennem som den første kommunikationsplatform, der samler alle aktører inden for samhørighedspolitikken, fra såvel den private som den offentlige sektor. Målet er, at de skal høres i beslutningsprocessen i EU, og samtidig skal borgerne holdes orienteret om og have kendskab til EU's indsats for at mindske ulighederne.

Initiativets gennemslagskraft blev fremhævet af Michael Schneider (EPP/DE), som er repræsentant for delstaten Sachsen-Anhalt i den tyske Forbundsdag, formand for RU's EPP-gruppe og blandt alliancens initiativtagere: " Jeg er overbevist om, at samhørighedsalliancen, som bliver stadig stærkere, vil få væsentlig indflydelse på den endelige udformning af den fremtidige samhørighedspolitik. Det kan allerede ses i Europa-Parlamentets holdning, som afspejler vores byers og regioners vigtigste krav."

Under arrangementet understregede repræsentanter for offentlige myndigheder, civilsamfundet og erhvervsorganisationer samhørighedspolitikkens indflydelse inden for en række indsatsområder, fra ungdomspolitikker til støtte til små og mellemstore virksomheder, klimaindsats og social inklusion.

"Trilogerne" mellem Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet om lovforslagene vedrørende den fremtidige samhørighedspolitik ventes at blive genoptaget i oktober, så de relevante forordninger kan vedtages inden udgangen af 2019.

Bemærkninger til redaktørerne

#CohesionAlliance er en koalition af dem, der mener, at EU's samhørighedspolitik fortsat skal være en bærende søjle i EU. Som følge af brexit, og fordi der er behov for, at EU finansierer nye prioriteter såsom forsvar, sikkerhed og kontrol ved de ydre grænser, risikerer budgetbevillingerne til samhørighedspolitikken at blive skåret ned i EU's kommende langsigtede budget – den såkaldte flerårige finansielle ramme – som fastlægger loftet for EU's udgifter for perioden efter 2020. For at øge kendskabet til samhørighedspolitikkens yderst vigtige rolle blev #CohesionAlliance oprindeligt lanceret i oktober 2017 af førende sammenslutninger af regioner og byer – Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AGEG), Forsamlingen af Regioner i Europa (AER), Konferencen af Europæiske Regionale Lovgivende Forsamlinger (CALRE), de Europæiske Kommuners og Regioners Råd (CEMR), Konferencen af Perifere Kystregioner i Europa (CPMR), Eurocities – samt Det Europæiske Regionsudvalg. Alliancen ønsker, at EU's budget efter 2020 gør samhørighedspolitikken stærkere, mere effektiv, synlig og tilgængelig for alle regioner i EU. Siden etableringen er alliancens erklæring blevet underskrevet af mere end 12.000 enkeltpersoner, 121 regioner, 135 byer og distrikter, 50 sammenslutninger af regionale og lokale regeringer, 40 medlemmer af Europa-Parlamentet og 35 sektorsammenslutninger i EU. Nationale, regionale og lokale myndigheder, SMV'er, NGO'er, skoler, universiteter, kulturelle organisationer, kort sagt alle, der tror på EU's samhørighedspolitik, er velkomne til at tilslutte sig #CohesionAlliance ved at underskrive erklæringen.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tlf. +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Del :