Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Genopretningen i EU vil ikke være effektiv uden en robust samhørighedspolitik, der bygger på et ægte partnerskab med de europæiske byer og regioner  

En bred koalition på EU-plan opfordrer indtrængende EU-institutionerne og de nationale regeringer til at fremme synergier mellem genopretningsinstrumenter og strukturfonde for at maksimere virkningen af EU's indsats.

Covid-19-krisen har vist, at der nu mere end nogensinde er brug for samhørighedspolitikken for at styrke modstandsdygtigheden i Europa, beskytte borgerne, få genopretningen ud i alle hjørner af Den Europæiske Union og sikre, at ingen lades i stikken. Siden den blev etableret i oktober 2017, har Samhørighedsalliancen (#CohesionAlliance) , der er en EU-alliance med 12.000 underskrivere , været fortaler for en stærkere samhørighedspolitik, og alliancen har formået at forebygge dramatiske budgetnedskæringer i tiden efter 2020. Den har sikret en samhørighedspolitik, der når ud til alle regioner i EU, og fremsat forslag til mere enkle og fleksible regler. På en videokonference om den fremtidige kurs for #CohesionAlliance bekræftede de stiftende medlemmer deres tilsagn om at forene kræfterne og fastholde samhørighedspolitikken som en topprioritet for EU. #CohesionAlliance vil være opmærksom på, at partnerskabsprincippet anvendes fuldt ud af medlemsstaterne i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af samhørighedspolitikken 2021-27. Sammenhæng og synergi mellem genopretningsinstrumenterne og strukturfondene har afgørende betydning for at undgå overlapninger og maksimere virkningen af EU's indsats.

To måneder efter ikrafttrædelsen af de nye forordninger om samhørighedspolitikken for perioden 2021-27, gjorde #CohesionAlliance status over resultaterne af sine hidtidige aktiviteter og skitserede sine fremtidige forpligtelser med udgangspunkt i den nye erklæring 2.0 , der blev vedtaget i juli 2020. Arbejdet i #CohesionAlliance vil fokusere på en vellykket gennemførelse af samhørighedspolitikken uden yderligere forsinkelser i en ånd af ægte partnerskab og i synergi med andre instrumenter, hvilket vil fremme samhørighed som en overordnet og grundlæggende værdi i Den Europæiske Union.

De lokale og regionale myndigheder fremhævede den presserende opfordring til at forlænge de fleksibilitetsforanstaltninger, der blev indført sidste år for at mobilisere EU's strukturfonde og statsstøtte i kampen mod covid-19. Spørgsmålet blev også taget op i en brevveksling med kommissionsformand Ursula von der Leyen, som anerkendte de budgetmæssige begrænsninger, som mange regionale og lokale myndigheder i øjeblikket står over for som følge af pandemien. Hvad angår den mulige forlængelse af medfinansieringssatsen på 100 % for strukturfondene påskønnede Samhørighedsalliancens partnere i høj grad Kommissionens tilsagn om at overvåge situationen nøje og overveje yderligere tiltag, hvis det anses for hensigtsmæssigt.

Debatten viste, at formålet med #CohesionAlliance langt fra er opfyldt. Den europæiske genopretning skal tage udgangspunkt i borgernes konkrete behov, og den vil ikke lykkes, hvis EU-institutionerne og de nationale regeringer ikke tager hensyn til borgernes input og synspunkterne hos de lokale og regionale politikere, som har det bedste indblik i lokalbefolkningens behov.

Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og leder af regionalregeringen i Centralmakedonien (GR), sagde: " #CohesionAlliance bidrog til at forebygge massive budgetnedskæringer efter 2020 og til at fremme samhørighed som et vejledende princip i EU's genopretningsplaner. Nu er tiden kommet til at fokusere på programmering og gennemførelse. Derfor skal vi nøje overveje centrale aspekter såsom anvendelsen af partnerskabsprincippet i de nye programmer og virkningen af de covid-19-relaterede foranstaltninger samt den dermed forbundne nedlukning – et emne, vi behandlede i en nyttig brevveksling med kommissionsformand Ursula von der Leyen. Hertil kommer samhørighedspolitikkens indvirkning på henholdsvis landdistrikter og byer og synergierne mellem samhørighed og genopretnings- og resiliensfaciliteten. "

Under sit indlæg udtalte Elisa Ferreira , kommissær med ansvar for samhørighed og reformer: " Samhørighed skal fortsat være en hjørnesten i genopretningen . Det er i kølvandet på kriser, at forskellene vokser. Samhørighedsalliancen er mere nødvendig end nogensinde før. Partnerskabsaftalerne om samhørighed 2021-2027 vil spille en nøglerolle. Vi er nødt til at fremskynde forhandlingerne om disse, men kvaliteten må ikke bringes i fare. Jeg regner med jeres opbakning, så gennemførelsen af vores øvrige politikker og instrumenter støtter den langsigtede udvikling i alle regioner og ikke bliver territorialt blind. Jeg har bedt medlemsstaterne være opmærksomme på den territoriale dimension ved udarbejdelsen af deres genopretnings- og resiliensplaner, både hvad angår høring og dialog med regionale interessenter og gennemførelsesfasen. Vi kan kun nå vores mål ved at sikre, at vores instrumenter trækker i samme retning. Fremme af samhørighed kan ikke alene være samhørighedspolitikkens ansvar. Derfor skal vi mobilisere alle relevante aktører, herunder lokale interessenter og borgere som fuldgyldige partnere, så det sikres, at de nye grønne og digitale prioriteter fungerer for alle. "

Younous Omarjee , formand for Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg, udtalte: " Det er vigtigt, at genopretningsmidlerne først og fremmest tildeles de mindst udviklede regioner og de regioner, der er blevet hårdest ramt af de økonomiske og sociale konsekvenser af covid-19-krisen. Jeg opfordrer medlemsstaterne til at inddrage regioner og byer så meget som muligt og sikre, at disse midler så vidt muligt går til at opfylde de praktiske behov i lokalområderne. Jeg opfordrer også medlemsstaterne til at være konsekvente. Genopretningen på kort sigt og samhørighedspolitikken på længere sigt er to sider af samme sag og skal tjene samme formål. Hvis genopretningen på kort sigt ikke stemmer overens med de langsigtede mål, der er fastsat under samhørighedsfondene, vil de økonomiske, sociale og territoriale forskelle kun blive større, og alle vores bestræbelser på lang sigt vil være forgæves. "

STEMMER FRA #COHESIONALLIANCE:

Ilaria Bugetti , talsperson for territorial udvikling og samhørighed i De Europæiske Kommuners og Regioners Råd  (CEMR) og medlem af regionalrådet i Toscana (IT), sagde: " I programmeringsfasen for EU's samhørighedsfonde så vi stadig tilfælde, hvor de lokale og regionale myndigheder ikke blev involveret på tilfredsstillende vis, enten på grund af utilstrækkelig tid til høring eller manglende kontakt på ministerplan . Hvad angår gennemførelsen og overvågningen af fondene er vi nødt til at overvinde de resterende hindringer i de kommende år. Samhørighedsalliancens arbejde er langt fra færdigt! "

Cees Loggen , formand for Konferencen af Perifere Kystregioner i Europa  (CPMR) og regional minister i provinsen Noord-Holland (NL), udtalte: " I den fremtidige samhørighedspolitik kan der opstå hidtil usete forsinkelser som følge af en sen vedtagelse af lovgivning. Regionerne vil blive hårdest ramt. De kan ikke få adgang til midlerne i en situation, hvor de regionale økonomier har desperat brug for investeringer til støtte for genopretningen. Vi opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme en gnidningsløs gennemførelse af samhørighedsprogrammerne og inddrage regionerne i genopretningsplanerne, da synergier mellem fondene leverer hurtigere resultater. "

Karl-Heinz Lambertz , formand for Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR) og medlem af parlamentet for det tysksprogede fællesskab i Belgien, sagde: " Grænseoverskridende samarbejde er et vigtigt element i EU's samhørighedspolitik. Det, der sker omkring Unionens indre grænser, har stor betydning for Unionens evne til at reagere på vor tids store udfordringer. EU's handlekraft vil blive styrket væsentligt, hvis den mekanisme for grænseoverskridende samarbejde, som Kommissionen har foreslået, endelig vedtages af Rådet.

Kata Tüttő , medlem af Eurocities og viceborgmester i Budapest (HU), udtalte: " De kommende investeringer gennem EU's samhørighedspolitik er vigtigere end nogensinde før. Det vil være afgørende at finansiere projekter og reformer, der leder alle Europas byer og regioner i retning af en grøn og retfærdig genopretning. Som lokale ledere spiller vi en central rolle i indsatsen for at sikre, at finansieringen finder vej til de områder, der har mest brug for den, og hvor midlerne er til størst gavn for borgerne. Vi kan være uvurderlige partnere for EU, når partnerskabsprincippet gennemføres fuldt ud i alle dele af Unionen. Investeringer i Europas byområder vil styrke Europas langsigtede modstandsdygtighed og hjælpe os alle med at stå stærkere i tilfælde af fremtidige kriser. "

Jean-Claude Marcourt , formand for Konferencen af Europæiske Regionale Lovgivende Forsamlinger (CALRE), arbejdsgruppen "EU-lovgivning og offentlige investeringer" og formand for det vallonske parlament (BE), sagde: " Byer og regioner skal have ambitioner om at styrke samhørigheden i deres områder og mindske forskelle og uligheder, samtidig med at de højner de økonomiske, sociale og miljømæssige standarder i overensstemmelse med de demokratiske værdier og principper, der udgør grundlaget for en fremgangsrig og bæredygtig Europæisk Union.

Magnus Berntsson , formand for Forsamlingen af Regioner i Europa (AER) og næstformand for regionen Västra Götaland (SE), erklærede i forbindelse med konferencen: " Den nye samhørighedspolitik kan skabe reelle forandringer i landdistrikter over alt i Europa. AER er fast besluttet på at arbejde sammen med de nationale regeringer og Kommissionen om at gennemføre en samhørighedspolitik, der sikrer en bedre genopbygning i landdistrikterne. Det skal sikres, at de bliver bedre forbundet, mere modstandsdygtige, dynamiske og velstående inden 2040. "

Kontakt sekretariatet:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023