Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
COP24: byer og regioner opfordrer til en formel rolle i Parisaftalen  
Det Europæiske Regionsudvalg går sammen med det internationale netværk af lokale myndigheder i Katowice for at anmode om en formel rolle for byer og regioner i Parisaftalen

Byer tegner sig for 70 % af verdens drivhusgasemissioner, hvor de lokale myndigheder er ansvarlige for mere end 70 % af foranstaltningerne til begrænsning af klimaændringer og op til 90 % af foranstaltningerne til tilpasning til klimaændringer. Alligevel formår Parisaftalen langt fra at integrere et system, som overvåger og rapporterer om de europæiske byers og regioners forpligtelser og resultater vedrørende nedbringelse af CO 2 - emissionerne. Opfordringen til, at lokalt fastsatte bidrag skal supplere de nationale tilsagn i Paris - regelsættet vinder genklang i Katowice, da det i stigende grad betragtes som afgørende for at mindske den nuværende emissionskløft . Det Europæiske Regionsudvalg tog ordet i plenarsalen ved De Forenede Nationers (FN) klimakonference (COP24) for at forlange, at regioner og byer tildeles en formel rolle i gennemførelsen af Parisaftalen, som går ud på en begrænsning af den globale opvarmning til 1,5°C over det førindustrielle niveau. Klik her for at få adgang til fotoalbummet af RU's delegation @ COP24 .

Det Europæiske Regionsudvalg deltager ved COP24 i Katowice med et klart mandat, nemlig at forsvare en formel rolle for de lokale og regionale myndigheder i den globale klimaforvaltning og i gennemførelsen af Parisaftalen. Tre år efter undertegnelsen af klimaaftalen fra Paris er Katowice blevet den frivillige frist til at vedtage et solidt arbejdsprogram, der sætter aftalen i gang.

Dette er et sammendrag af de vigtigste aktiviteter og erklæringer fra RU @ COP24.

13. december 2018

RU's første næstformand Markku Markkula (FI/EPP) holdt en afsluttende hovedtale i EU-pavillonen under et særligt møde om drivkraften for at opnå kulstofneutralitet i europæisk industri. Formanden for byrådet i Espoo udtalte: "Vi glæder os over de positive hensigter, og at de energiintensive industrier begynder at nedbringe deres kulstoffodaftryk. I kan regne med vores støtte til at udvikle partnerskaber for at maksimere SET-planens potentiale og fremme forskning og innovation under samarbejdet mellem EU, medlemsstater, regioner, industrien og forskningsinstitutioner. Europas industrielle omstilling skal være en prioritet for Horisont Europa og for regionale og private investeringer. Uden dekarbonisering af industrisektoren vil vi ikke være i stand til at opfylde energi- og klimamålene for 2030, ej heller at leve op til vores forpligtelser i henhold til Parisaftalen, for slet ikke at tale om målene i strategien for 2050, om at EU skal være klimaneutral. Vi er nu nødt til at arbejde side om side for en gensidig fordelagtig omstilling til en lavemissionsøkonomi." Kommissions GD RTD, Carbon Market Watch og SPIRE PPP stod bag arrangementet " Towards a Thriving Carbon Neutral Industry in Europe".

12. december 2018

COP24 var vært ved det afsluttende arrangement: Talanoa-dialoger med byer og regioner, hvor FN's generalsekretær, António Guterres , holdt den indledende tale. I et noget anderledes format blev mødet på højt niveau ledet af to COP-formænd, COP23 formanden og Fijis premierminister, Josaia Voreqe Bainimarama og Michał Kurtyka , statssekretær i det polske ministerium for energi og befuldmægtigede for formandskabet for COP24.

Cor Lamers (NL/EPP) , borgmester i Schiedam, og formand for RU's ENVE-underudvalg tog ordet i plenarsalen på vegne af verdens lokale myndigheder for at anmode om, at byer og regioner formelt inddrages i Parisaftalen. Cor Lamers fremlagde det politiske budskab på vegne af gruppen af lokale og kommunale myndigheder. Gruppen af lokale og kommunale myndigheder med ICLEI som omdrejningspunkt fungerer som koordinator for de lokale myndigheders observatører under UNFCCC's mellemstatslige klimaforhandlinger.

Cor Lamers sagde: "På vegne af gruppen af lokale og kommunale myndigheder opfordrer vi parterne i Parisaftalen til at lade Talanoa-dialogerne fortsætte efter COP24 og til at omfatte regionalt og lokalt fastsatte bidrag inden for nationalt bestemte bidrag under Parisaftalen. Derudover anbefaler vi COP24-formandskabet formelt at anerkende de lokale og regionale myndigheders tilsagn og resultater i COP24 sluterklæringen. De lokale myndigheder rundt omkring i verden er klar til at levere varen. I kan regne med os."

Gennem gruppen af lokale og kommunale myndigheder opfodrer lokale og regionale myndigheder verden over indtrængende alle parter til at sikre, at følgende reference medtages i den endelige COP24 erklæring. "Vi glæder os over resultater og output af Talanoa-dialogerne og opfordrer parterne til at anvende dem til fastsættelsen af deres nationale bidrag" . Lokale myndigheder anbefaler COP24 en styrkelse af afsnittet med henvisning til foranstaltninger på flere niveauer, og bliver fuldt ud integreret i COP24 sluterklæringen.

FN's bekræftede i sin seneste Emissions Gap Report , at byer og regioner har et stort potentiale i kampen mod den globale opvarmning og anerkendte samtidig, at deres indsats var "dårligt dokumenteret". Regionalt og lokalt bestemte bidrag har til formål at afhjælpe denne mangel på oplysninger og samtidig mindske emissionskløften og sætte klimaambitionerne i vejret.

Ved mødets afslutning meddelte formandskaberne for COP23 og COP24, at der vil blive opfordret til handling inden for Talanoa-dialogerne . Talanoa-dialogerne blev lanceret sidste år af COP23 Fiji-formandskabet som en global befordrende ramme for dialog for at gøre status over den kollektive klimapolitiske indsats, som subnationale myndigheder, civilsamfund og virksomheder har gennemført med henblik på bedre beslutningstagning om klima på FN-niveau. Igennem hele 2018 deltog gruppen af lokale og kommunale myndigheder i mere end 60 Talanoa-dialoger i 40 lande, hvor lokale og regionale myndigheder, deres netværk eller partnere var værter for 52 af dem.

Den 12. december mødtes RU's ENVE-formand Cor Lamers med sin modpart i Europa-Parlamentet, Adina - Ioana Vălean (RO/EPP) , formand for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI). De deltog begge i COP24-briefingerne om forhandlingerne under ledelse af EU's klimakommissær, Miguel Arias Cañete .

11. december 2018

Den 11. december deltog RU i EU's energidag ved EU-standen i forbindelse med COP24. Under et særligt møde om kulregioner udtalte RU's første næstformand, Markku Markkula (FI/PPE) : "Situationen i kulregionerne viser, hvor vigtigt flerniveauforvaltning er for at bringe energiomstillingen på plads. Nationale regeringer, byer og regioner, industrien, forskere, borgere og EU er nødt til at samarbejde, hvis denne omstilling skal blive vellykket. Nye teknologier og kapacitetsopbygning er afgørende for at kunne gå væk fra kul. Kulregionerne har brug for solide og skræddersyede finansielle tiltag. Derfor bifalder vi forslaget fra formanden for Europa-Parlamentets ITRE-udvalg, MEP Jerzy Buzek , om at afsætte 4,8 mia. EUR i EU's næste flerårige budget til Fonden for retfærdig energiomstilling". RU giver sin støtte til platformen for kulregioner under omstilling , der blev oprettet af Kommissionen for blot et år siden som en del af pakken om ren energi.

EU-kommissær Miguel Arias Cañete erklærede: "I hele EU er 240.000 mennesker beskæftigede i kulindustrien. I 41 regioner i 12 medlemslande udvindes der kul den dag i dag. Jeg ønsker at vende omstillingsudfordringen til en chance for kulregionerne. Dette er muligt, og det kan lade sig gøre. Vi har allerede ydet assistance til strukturreformer i 13 pilotregioner i Slovakiet, Polen, Grækenland, Rumænien, Tjekkiet, Tyskland og Spanien.

For at styrke sit strategiske partnerskab afholdt RU og ICLEI - lokale myndigheder for bæredygtighed -, et bilateralt møde ved COP24 den 11. december. "Nu hvor klimaforhandlingerne er i gang, er det en glimrende lejlighed til at mødes og genoptage vores forhenværende, nuværende og kommende samarbejde på området for klimaindsatsen, men også for beskyttelse og bevarelse af den biologiske mangfoldighed", sagde Markku Markkula (FI/EPP) . Ashok Sridharan , ICLEI's formand og borgmester i Bonn, opfordrer RU's medlemmer til at fortsætte med at sikre gennemførelsen af klima- og biodiversitetsmålene i Europa samtidig med, at man skubber på for mere ambitiøse og finansielle mekanismer.

Den 11. december deltog RU's delegation i Kommissionens orientering om fremskridtene i COP 24 - forhandlingerne sammen med medlemmer af Europa-Parlamentet og repræsentanter for medlemsstaterne. Andrew Cooper (UK/EA) medlem af Kirklees Council i UK og ordfører for Klimaforvaltning efter 2020 henvendte sig til EU-kommissær Arias Cañete med ordene: "Vi ønsker at se på den endelige politiske tekst fra COP24, og vi ønsker, at de lokale og regionale myndigheder tildeles en formel rolle. Vi vil anerkendes for at være dem, der leverer resultater på lokalt plan. Vi vil være med, og vi skal medregnes ". Kommissær Arias Cañete svarede: "Vi er yderst bevidste om, at en gennemførelse af klimapolitikkerne forudsætter deltagelse fra byer og regioner. Vi kender endnu ikke til den tekst, formændene vil aflevere i eftermiddag. En sådan henvisning er blevet indarbejdet, og vi vil forsøge at bakke op om idéen."

10. december 2018

Andrew Coopers (UK/EA) talte for forsamlingen ved EU-pavillonen for at gentage RU's opfordring til at "de nationale opgørelsesrapporter som led i Parisaftalens gennemsigtighedsordning indeholder et afsnit om afbødningsforanstaltninger, der er truffet på subnationale niveauer." Ordfører Andrew Cooper fik lejlighed til at udbrede disse budskaber i den tyske pavillon sammen med Ashok Sridharan, formand for ICLEI og borgmester i Bonn , på et møde vedrørende "indikatorer for byerne om målene for bæredygtig udvikling: inspiration til at øge ambitionerne for lokalt fastsatte bidrag."

Den 10. december sagde Markku Markkula (FI/EPP) på den globale borgmesteraftaledag ved EU-pavillonen: "tiden er inde til større klimaambitioner og tiltag. Byer og regioner er rede til at øge deres klimabidrag som supplement til de nationale tilsagn. Det polske formandskab for COP24 har valgt "Forandring sammen" som sit slogan. Vi, de lokale og regionale myndigheder, er ambitiøse, inklusive og innovative. Vi ved, hvordan vi skal levere resultater med hensyn til klimaindsatsen. I dag kan vi sige til FN-parterne: I kan regne med os." Arrangementet er blevet til i fællesskab mellem Kommissionens GD CLIMA, ICLEI, sekretariatet for borgmesterpagten og RU. Markku Markkula mødtes med Marcin Krupa , borgmester i Katowice og lykønskede COP24-værtsbyen med tiltrædelsen af Borgmesteraftalen, da "der er behov for flere og flere byer, der gør en klimaindsats, for at opfylde løfterne i Parisaftalen."

Sirpa Hertell (FI/EPP) , ordfører for RU's udtalelse om EU-strategi for tilpasning til klimaændringer, og medlem af byrådet i Espoo, afholdt et bilateralt møde med Climate Alliance den 10. december. Ordfører Sirpa Hertell sagde: "Vi er enige med vore partnernetværk, at tiden er inde til at opskalere de lokale klimatiltag. Hvis vi skal vende den globale opvarmning har vi brug for en ny økonomisk og social model, og dette kan kun lykkes, hvis den er lokalt funderet."

RU's delegation ved COP24 blev inviteret af borgmesteren i Katowice, Marcin Krupa , til at deltage i arrangementet Katowice Climate Shift: Culmination of cities and regions at COP24 den 10. december. Det var en anledning til at fremvise de mere end 60 byers og regioners Talanoa-dialoger sammen med en paneldiskussion om klimaforanstaltninger på lokalt niveau, hvor udvalgets første næstformand Markku Markkula fremlagde RU's vigtigste politiske budskaber til COP24 .

Ved afslutningen på COP24’s første uge var Marco Dus (IT/PES) blandt paneldeltagerne ved 2018 Global Health & Climate Change Summit . Ordføreren for RU's udtalelse om klimafinansiering erklærede, at "lokale, nationale og globale politiske beslutningstagere skal handle nu, hvis klimaforureningen skal reduceres og modstandsdygtigheden over for klimaændringer opbygges. Adgang til finansiering er et centralt element for mange lokale og regionale myndigheder for at gennemføre sundhedsrelaterede klimatiltag." Eksponering for luftforurening er hvert år skyld i 7 millioner dødsfald i verden. Opfyldelse af målene i Parisaftalen vil på verdensplan kunne redde ca. en million menneskeliv om året inden 2050 alene gennem mindre luftforurening ( WHO ).

Som et supplement til COP24-brochuren om bedste praksis og for fortsat at øge synligheden af byer og regioner, der gennemfører klimatiltag, har RU sørget for, at vinderne i 2018 af borgmesteraftalens pris "Cities in the Spotlight" er til stede under COP24. RU's delegation fik i denne anden COP-uge selskab af Roberto Campelli, borgmester i Monsano, Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg og Frederic Ximeno, kommunalfuldmægtig med ansvar for økologi i Barcelona byråd.

Baggrund:

RU's delegation ved COP24 består af Markku Markkula (FI/EPP) , RU's første næstformand og formand for byrådet i Espoo, Cor Lamers (NL/PPE) , formand for RU's ENVE-underudvalg, borgmester i Schiedam, Valter Flego (HR/ALDE) anden næstformand i RU's ENVE-underudvalg og præfekt for distriktet Istrien, Andrew Cooper (UK/EA) , RU's ENVE-EA koordinator, RU's ordfører om klimaforvaltning efter 2020 og medlem af byrådet i Kirklees, UK, Marco Dus (IT/PES ), ordfører om klimafinansiering og medlem af kommunalrådet i Vittorio Veneto, Sirpa Hertell (FI/EPP) , RU's ordfører om EU's strategi for tilpasning til klimaændringer og medlem af byrådet i Espoo, Andres Jaadla (EE/ALDE) , RU's ENVE-ALDE koordinator og medlem af byrådet i Rakvere, Daiva Matoniene (LT/ECR) RU's ENVE- ECR koordinator og medlem af byrådet i Šiauliai og André Van De Nadort (NL/PES) , RU's ENVE-PES-koordinator og borgmester i Weststellingwerf.

Politiske budskaber ved og delegationer til COP24

COP24-brochuren om bedste praksis

Regionalt og lokalt fastsatte bidrag

Borgmesterpagtambassadører

18/11/2018 Klimaforandringer: I kan regne med os (Forord ved RU's formand, Karl-Heinz Lambertz og første næstformand, Markku Markkula

15/11/2018 COP24: Er du klar?

19/09/2018 Lokale myndigheder bringer klimaambitioner op på det næste niveau

06/07/2018 Klimaændringer: gennemførelse af Parisaftalen kræver større ambitioner og ny forvaltningsmodel

Find yderligere oplysninger på RU's særlige COP24 websted

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023