Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
COP24: Byer og regioner vil fortsat presse på for større klimaambitioner  
​Det Europæiske Regionsudvalg gentager, at det er absolut nødvendigt at højne de nationale klimaambitioner, samtidig med at det glæder sig over regelsættet i Parisaftalen, da det åbner døren for en styrket klimaforvaltning på flere myndighedsniveauer

COP24-klimaforhandlingerne har opfyldt sit vigtigste mål: at fastlægge et fælles regelsæt, for at omsætte Parisaftalen i praksis i 2020. Men som det fremgår af IPCC 1.5°C report (FN's klimarapport om begrænsning af den globale opvarmning til 1,5°C) , skal der langt højere ambitioner på klimaområdet til at vende den alarmerende udvikling i den globale opvarmning. Det Europæiske Regionsudvalg gik i Katowice, Polen, sammen med det internationale netværk af lokale myndigheder for at kræve, at byer og regioner bliver tildelt en formel rolle i Parisaftalen. Det vedtagne regelsæt åbner døren til en forstærket klimaindsats på flere niveauer og et styrket samarbejde mellem nationale og lokale og regionale myndigheder. Regelsættet opfordrer de nationale regeringer til at tage højde for Talanoadialogernes input, herunder RU's opfordring til at inddrage lokale og regionale myndigheder i fastlæggelsen af nationale klimastrategier og handlingsplaner. Klik her for en opsummering RU-medlemmernes aktiviteter og udtalelser på COP24 .

I en hidtil uset kraftanstrengelse for i fællesskab at sætte ind over for klimaforandringer på globalt plan, vedtog parterne i De Forenede Nationers rammekonvention om klimaforandringer (UNFCCC) lørdag den 15. december Parisregelsættet, dvs. de regler og retningslinjer, der skal gøre Parisaftalen operationel fra 2020, herunder gennemsigtighedsrammen foruden finansiering og modvirkning af samt tilpasning til klimaforandringer.

Parisregelsættet "opfordrer parterne til at tage resultaterne af Talanoadialogerne med i deres overvejelser, når de skal forberede de nationalt bestemte bidrag, og i deres indsats for en gennemførelse inden 2020 og en højnelse af ambitionsniveauet." Cor Lamers (NL/EPP), formand for RU's ENVE-underudvalg og borgmester i Schiedam omtalte og forsvarede indarbejdelsen af dette punkt i Parisregelsættet overfor COP23- og COP24-formandskaberne ved det afsluttende møde for Talanoadialogerne den 12. december.

Som et konkret resultat for byer og regioner på verdensplan åbner Parisregelsættet derfor op for styrket klimaforvaltning på flere myndighedsniveauer ved at opfordre de nationale regeringer til at samarbejde med de lokale og regionale myndigheder om udformningen af deres nationalt bestemte bidrag, klimastrategier og handlingsplaner. Blandt resultaterne af Talanoadialogerne, som man i Parisregelsættet anbefaler medlemslandene at overveje, er RU's opfordring til "subnationale aktørers integrerede deltagelse i udformningen af klimapolitik og i gennemførelsen af nationalt bestemte bidrag."

Markku Markkula (FI/PPE), RU's første næstformand : "Selv om det er indlysende, at de nationale regeringer verden over ikke i tilstrækkelig grad har formået at højne deres klimaambitioner, er Katowiceaftalen ikke desto mindre et vendepunkt i vores kollektive indsats for at vinde kampen mod den globale opvarmning. Vi må derfor ikke undervurdere den store bedrift, der er at være blevet enige om fælles retningslinjer for gennemførelsen af Parisaftalen. Vi må heller ikke undlade hurtigt at søge at få indført markedsmekanismer og skræddersyede finansieringsmekanismer, der kan medvirke til nedbringelse af de globale emissioner. Lokale og regionale myndigheder har uden tvivl oplevet, at deres røst i stigende grad er blevet hørt i internationale klimaforhandlinger. COP21 anerkendte udtrykkeligt den afgørende rolle, som byer og regioner for første gang skal spille i bekæmpelsen af klimaforandringerne. Tre år senere opfordrer Parisregelsættet parterne til yderligere at integrere subnationale aktører i udformningen og gennemførelsen af deres klimastrategier. Det er en stor succes, og vi er overbeviste om, at samarbejdet på flere niveauer gradvist vil blive mere effektivt, efterhånden som Parisaftalen bliver gennemført."

Cor Lamers (NL/EPP), formand for RU's ENVE-underudvalg og borgmester i Schiedam , udtalte: "I det Europæiske Regionsudvalg glæder vi os til at engagere os yderligere med parterne, som det fremgik af Talanoadialogerne, for at etablere et stærkere partnerskab for tiltag på flere niveauer og for at lade det blive afspejlet i fremtidige beslutninger. Vi forventer, at Parisregelsættet vil fremme inddragelsen af lokale og regionale myndigheder i definitionen af nationalt bestemte bidrag, navnlig i forbindelse med den næste globale statusopgørelse over klimatiltag i 2019. Vi mangler stadig at nå til enighed om rimelige og fleksible CO 2 -markeder for at mindske drivhusgasemissionerne på en omkostningseffektiv måde og for at undersøge muligheden for CO 2 -afgifter nærmere, så investorer og forbrugere tilskyndes til at vælge kulstoffattige løsninger. I fællesskab kan vi optimere potentialet af den hårdt tiltrængte overgang til renere energi. Gennem flagskibsinitiativer, såsom den globale borgmesterpagt , vil det lokale og regionale niveau fortsætte med både at levere og presse på for højere klimaambitioner."

Andrew Cooper (UK/EA), medlem af Kirkless council i UK og ordfører for RU's udtalelse om klimaforvaltningen efter 2020 , sagde: "Vi glæder os over den direkte opfordring til parterne om at overveje forslagene i Talanoadialogerne , da dette åbner døren for subnationale bidrag i forberedelsen af nationale opgørelser, strategier og handlingsplaner. Vi står imidlertid fast på vores opfordring til formelt at integrere regionalt og lokalt fastsatte bidrag for at sikre den fulde deltagelse af subnationale aktører i klimapolitisk beslutningstagning og gennemførelse, herunder i forberedelsen og gennemførelsen af nationalt bestemte bidrag."

Opfordringen til, at regionalt og lokalt fastsatte bidrag kommer til at supplere nationale tilsagn i Parisregelsættet, har flere mål: at give byer og regioner en formel rolle i gennemførelsen af Parisaftalen, at øge lokale og regionale forvaltningers ansvarlighed i klimaindsatsen, at forbedre dataenes nøjagtighed i den globale statusopgørelsesproces og at bidrage til at bygge bro over den nuværende emissionskløft .

Den næste globale statusopgørelse over klimatiltag vil efter planen finde sted i 2019. En global statusopgørelse er en proces for at vurdere de kollektive fremskridt hen imod at gennemføre Parisaftalen og opfylde dens langsigtede mål. Den omfatter modvirkning af klimaforandringerne, tilpasning, finansiering og støtte til gennemførelsen.

Byer tegner sig for 70 % af verdens drivhusgasemissioner, idet de lokale myndigheder er ansvarlige for mere end 70 % af foranstaltningerne til begrænsning af klimaforandringer og op til 90 % af foranstaltningerne til tilpasning til klimaforandringer.

For at tilskynde til klimaindsatsen i byerne vil FN's 2019 Forum under det stående udvalg vedrørende finansiering , sætte fokus på klimafinansiering og bæredygtige byer.

COP24 formåede ikke at nå til enighed om de globale regler for markedsmekanismer såsom CO 2 -markeder, et instrument til begrænsning af omkostningerne forbundet med emissionsreduktioner. Drøftelserne om at gøre markedsmekanismerne operationelle vil fortsætte i det kommende år, og der vil blive vedtaget globale retningslinjer på COP25, der afholdes i Chile den 11.-22. november 2019.

Baggrund:

RU's delegation ved COP24 bestod af Markku Markkula (FI/EPP) , RU's første næstformand og formand for byrådet i Espoo, Cor Lamers (NL/PPE) , formand for RU's ENVE-underudvalg, borgmester i Schiedam, Valter Flego (HR/ALDE) , anden næstformand i RU's ENVE-underudvalg og præfekt for distriktet Istrien, Andrew Cooper (UK/EA) , RU's ENVE-EA koordinator, RU's ordfører om klimaforvaltning efter 2020 og medlem af byrådet i Kirklees, UK, Marco Dus (IT/PES ), ordfører om klimafinansiering og medlem af kommunalrådet i Vittorio Veneto, Sirpa Hertell (FI/EPP) , RU's ordfører om EU's strategi for tilpasning til klimaforandringer og medlem af byrådet i Espoo, Andres Jaadla (EE/ALDE) , RU's ENVE-ALDE koordinator og medlem af byrådet i Rakvere, Daiva Matonienė (LT/ECR) , RU's ENVE- ECR koordinator og medlem af byrådet i Šiauliai, og André Van De Nadort (NL/PES) , RU's ENVE-PES-koordinator og borgmester i Weststellingwerf.

Klik her for at læse et sammendrag af COP24-delegationens RU-medlemmers aktiviteter og erklæringer.

Klik her for at få adgang til fotoalbummet af RU's delegation @ COP24 .

RU's politiske budskaber og delegationer ved COP24

COP24-brochuren om bedste praksis

Regionalt og lokalt fastsatte bidrag

RU's Borgmesterpagtambassadører

Talanoadialogerne blev lanceret sidste år af Fiji-formandskabet for COP23 som en global befordrende ramme for dialog for at gøre status over den kollektive klimapolitiske indsats, som subnationale myndigheder, civilsamfund og virksomheder har gennemført med henblik på bedre beslutningstagning om klima på FN-niveau.

Parisaftalens regelsæt indeholder detaljerede regler og retningslinjer for gennemførelsen af den skelsættende globale aftale, der blev vedtaget i 2015, og dækker alle centrale områder, herunder gennemsigtighed, økonomi, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer. Centrale COP24-resultater omfatter:

Det første universelle system nogensinde, der giver parterne mulighed for at registrere og rapportere om fremskridt på klimaområdet, og som indebærer fleksibilitet for de lande, der virkelig har behov for det. Dette vil tilskynde samtlige parter til at forbedre deres praksis over tid og indberette de fremskridt, der er blevet gjort på klare og sammenlignelige vilkår.

Et godt, konsensusorienteret resultat om tilpasningsspørgsmål. Parterne har nu en vejledning og et register til at meddele deres indsats med hensyn til tilpasning til følgerne af klimaforandringerne.

Med hensyn til den globale statusopgørelsesproces opfordres parterne til regelmæssigt at revurdere deres fremskridt og ambitionsniveau med udgangspunkt i de senest tilgængelige videnskabelige resultater.

Endelig foreligger der med beslutningerne om finansiering og teknologi nu en solid pakke, som EU forventer vil yde garantier til vores partnere, om vores tilsagn om fortsat global solidaritet og støtte ( Kommissionen ) .

Læs her pressemeddelelsen fra UNFCC – COP24

Kontaktperson : David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Del :