Adfærdskodeks for RU-medlemmer 

Den 5. december 2019 vedtog Det Europæiske Regionsudvalg (RU) på sin 137. plenarforsamling en adfærdskodeks for sine medlemmer. Kodeksen blev offentliggjort i Den Europæiske Unions tidende og er bindende for RU.

Indhold

RU's adfærdskodeks bygger på lignende adfærdskodekser, som allerede findes i andre EU‑institutioner, men den tager også hensyn til de særlige forhold i RU, hvor medlemmerne ikke aflønnes og enten er valgt til en lokal eller regional myndighed eller er politisk ansvarlige over for en valgt forsamling.

RU's adfærdskodeks indeholder primært følgende elementer:

  • Medlemmernes pligt til at udføre de opgaver, de har fået tildelt, i uafhængighed og med upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, værdighed og respekt for mangfoldigheden.
  • Regler, som skal forhindre interessekonflikter, herunder en forpligtelse for medlemmerne til enten at sende RU et link til den offentlige erklæring om økonomiske interesser, som de tidligere har indsendt på nationalt eller subnationalt niveau, eller i mangel af en sådan erklæring at indsende en erklæring ved hjælp af formularen i bilaget til kodeksen. RU offentliggør i begge tilfælde de indsendte oplysninger.
  • Begrænsninger for modtagelse af gaver og andre goder: medlemmerne må ikke modtage sådanne, hvis værdien overstiger 100 EUR. Overstiger værdien denne tærskel, skal medlemmerne give dem videre til institutionen.
  • Regler, som skal sikre, at medlemmerne opfører sig korrekt og med respekt for andre medlemmer og de ansatte. Definitionerne af psykisk og seksuel chikane i personalevedtægten (som gælder for de ansatte) er indarbejdet i kodeksen.
  • Med hensyn til håndhævelsen fastlægger kodeksen en procedure i tilfælde af en påstand om et medlems overtrædelse af bestemmelserne deri, og en række sanktioner, der skal sikre overholdelsen. Den endelige afgørelse træffes af formanden bistået af generalsekretæren efter at have hørt det pågældende medlem. I tilfælde af en påstand om et RU-medlems chikane af en ansat er proceduren i betragtning af påstandens alvor meget mere detaljeret og omfatter en undersøgelse ved et rådgivende udvalg om chikane.

RU's medlemmer er også underlagt artikel 300 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som pålægger dem at udføre deres opgaver uafhængigt og i Unionens almene interesse.


Del:
 
Back to top